Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

9.    Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

    

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zdroje informací: http://www.dotacni.info/op-vvv-vyzva-c-02_17_051-inkluzivni-vzdelavani-pro-socialne-vyloucene-lokality-svl/

 

Dílčí programy

Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL)

Zaměření dotačního titulu: Dotační program pro obce, sdružení obcí či svazky obcí zapojené v KPSVL, které nečerpají finanční prostředky z výzvy 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL, a dále kraje, na jejichž území se nachází sociálně vyloučená lokalita (lokality/obce nezapojené v KPSVL), a to vždy s prokazatelnou vazbou aktivit na řešení problematiky zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků žijících právě na území těchto lokalit. Typy podporovaných projektů: řízení projektu, podpora obce při zavádění inkluzivního vzdělávání, podpora kraje při zavádění inkluzivního vzdělávání. Forma a výše podpory: Celkový finanční objem pro tuto výzvu činí 250 mil. Kč. Minimální výše dotace je 3 000 000 Kč a maximální výše dotace je 50 000 000 Kč. Financování je formou ex-ante a výše 1. zálohové platby tvoří maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Příjemci podpory: Obce. Sdružení obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů). Svazek obcí. Vyšší územní samosprávné celky – kraje, včetně hl. města Prahy.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2018.

 

Programy Ministerstva školství a mládeže

 

Podpora materiálně technické základny sportu

Zaměření dotačního titulu: MŠMT vyhlašuje Výzvu V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou  pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města.

Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou rekonstrukce a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového. Preferovány budou projekty zaměřené na obnovu a výstavbu městských sportovních hal a stadionů.

MŠMT se zaměřuje na výše uvedenou podporu:

  1. rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb).
  2. Novostavby

Příjemci podpory: Územní samosprávný celek (dále jen „ÚSC“) nad 10 tis. obyvatel 1 – obec, městská část, obvod statutárního města

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 12. 2018.

 

Repre 2019 -  podpora sportovní reprezentace prostřednictvím sportovních svazů

Zaměření dotačního titulu: Zajištění přípravy a účasti na mezinárodních soutěžích sportovní reprezentace v kategorii seniorů1 a juniorů, tedy reprezentace nad 15 let s výjimkou sportů a sportovních odvětví, ve kterých je mezinárodní sportovní federací oficiálně stanovena reprezentace i v nižších věkových kategoriích.

Zajištění přípravy a účasti zejména na Olympijských hrách (dále jen „OH“), Evropském olympijském festivalu mládeže (dále jen „EYOF“), Olympijských hrách mládeže (dále jen „YOG“), mistrovství světa (dále jen „MS“), Světových hrách (dále jen „WG“), mistrovství Evropy (dále jen „ME“), světových pohárech, světových ligách a obdobných soutěžích, mezinárodních soutěžích pod patronací Mezinárodního olympijského výboru (dále jen „MOV“) a Evropských olympijských výborů (dále jen „EOV“) a odpovídajících kvalifikačních mezinárodních soutěžích.

Zajištění přípravy a účasti sportovců prostřednictvím sportovních svazů, které jsou garantem v daném sportovním odvětví.

Příjemci podpory: Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu (dále jen „sportovní organizace“) splňující následující podmínky:

  1. žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až 302 zákona č. 89/2012 Sb.,