dnes je 30.9.2023

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

29.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Programy Technologické agentury ČR (TAČR)

Zdroje informací: https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/

Dílčí programy:

Výzkum v oblasti energetiky - energetické technologie pro konkurenceschopnost, program Théta 2 (TAČR)

Zaměření dotačního titulu: Program THÉTA 2 se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti energetiky vedoucí k výrazné modernizaci tohoto sektoru, dále podporuje výzkum ve veřejném zájmu a tvorbu energetických strategií. Cílem programu THÉTA 2 je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru, a to jak přípravou inovativních technologií, technických řešení a přístupů uplatnitelných v energetice v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu, tak i tvorbou analýz pro rozhodování v energetice a zkvalitnění regulatorního rámce. Plnění tohoto cíle podpoří dosažení klimaticko-energetických cílů, k nimž se ČR zavázala.

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

Cílem podprogramu je přispět k tvorbě kvalitních podkladů pro objektivní rozhodování veřejné správy při řízení energetického sektoru.

Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost

Projekty v podprogramu 2 přispějí k přípravě technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi a podpoří tak konkurenceschopnost inovační sféry, výrobních a dodavatelských firem působících v ČR.

Podprogram 3 – Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky

Míra podpory:

  • intenzita podpory na projekt činí PP1 90 %.
  • intenzita podpory na projekt činí PP2 60 %.
  • intenzita podpory na projekt činí PP3 85 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • malé, střední a velké podniky a výzkumné organizace.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí končí k 31. 10. 2023.

Dotační tituly Ministerstva kultury (MKCR)

  • Zdroje informací: https://www.mkcr.cz

Dílčí programy: Programy Ministerstva kultury ČR, Národní plán obnovy 2021-2026

  • Zdroje informací: https://www.mkcr.cz/digitalizace-kulturniho-a-kreativniho-sektoru-cs-2917

  • Dílčí programy:

Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora digitalizace a zveřejnění kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí. Účel dotace je směřován na pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení

Nahrávám...
Nahrávám...