dnes je 27.9.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politika

30.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Zaměstnanost

 

Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz

 

Dílčí programy

 

 

Sociální podniky – úvěry a poradentství

Zaměření dotačního titulu: Dotace je zaměřena na  podporu oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou. Cílem programu S-podnik je usnadnit sociálním podnikům přístup k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení a/nebo další rozvoj podnikání. Zvýhodněné úvěry v programu S-podnik usnadňují sociálním podnikům financování investičních projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti a/nebo financování provozních potřeb. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • výše úvěru: až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu (400. tis. Kč,- 25 mil. Kč)
 • celková alokace je: 380 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • sociální podniky.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 6. 2023.

 

Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání a podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Investiční prioritou této výzvy je modernizace institucí trhu práce, jako jsou veřejné a soukromé služby zaměstnanosti a přispívání k adaptaci na potřeby trhu práce, včetně prostřednictvím opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků a programů mobility a lepší spolupráce mezi institucemi a příslušnými zúčastněnými stranami.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 1 091 768 327 CZK
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 000 CZK.

 

Příjemci podpory: Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV,
 • Fond dalšího vzdělávání (FDV),
 • Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) (NPI ČR).

 

Podporované aktivity: V rámci této výzvy patří mezi podporované aktivity:

 • tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti dalšího vzdělávání, zaměřených především na chybějící systémovou podporu dalšího vzdělávání a podporu spolupráce relevantních aktérů působících v oblasti dalšího vzdělávání,
 • provazování systémů uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení, finanční podporu pro účast v dalším profesním vzdělávání, zavádění prvků kvality do vzdělávacího procesu,
 • tvorba a kontinuální provádění systému krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz a prognóz kvalifikačních potřeb na trhu práce, produkce konkrétních informačních produktů dle potřeb jednotlivých uživatelů.
 • realizace systémového kariérového poradenství v celoživotní perspektivě, zejména na základě profilace uchazečů dle vzdálenosti od trhu práce, včetně informačních a poradenských systémů podporujících volbu povolání, vyhledávání zaměstnání s cílem dosažení souladu mezi požadavky trhu práce a kvalifikací nabízené pracovní síly, podpory nástrojů pro párování potřeb trhu práce a nabízené pracovní síly.
 • podpora technického a přírodovědného vzdělávání z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce a s ohledem na Průmysl 4.0.

 

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen dne 31. 10. 2021.

 

 

Program podpory Ministerstva průmyslu a obchodu

Zdroje informací: https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/dvb-t2/

 

Dílčí programy

 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) II – III. výzva

Zaměření dotačního titulu: Jedná se o program, který běží již od roku 2017. Nyní nabývá na větším významu, jelikož umožňuje získat finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců. Současně jsou podnikům hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich školení

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory: v režimu podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“.
 • V případě příspěvku na externě dodávanou vzdělávací aktivitu v rámci projektu POVEZ II bude do režimu de minimis započteno pouze 85 % skutečně vynaložených celkových nákladů z důvodu 15% spoluúčasti ze strany zaměstnavatele.
 • Příspěvek v tzv. blokové výjimce může činit maximálně 70 % způsobilých výdajů.
 • Žadatel může čerpat maximální částku 500 000 Kč za měsíc.
 • Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 6 mil. Kč za kalendářní rok.

Příjemci podpory: zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty, OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců, Nestátní neziskové organizace.

Termín: Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II je otevřen do vyčerpání alokace

 

Inovativní podnikatelské parky a inovace brownfieldů

Zaměření dotačního titulu: Tato dotace je určená na rozvoj stávajících průmyslových zón ve smyslu zkvalitnění infrastruktury včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou pouze v místech, kde převažuje celospolečenský význam pro jejich realizaci

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Dotace je poskytována maximálně do výše 70 % celkových způsobilých výdajů projektu podle velikosti sídla žadatele.
 • Dle velikosti sídla žadatele bude maximální výše dotace stanovena na základě uvedených kategoriích:
 • Kategorie A: sídla do 25 000 obyvatel do výše 70 % způsobilých výdajů.
 • Kategorie B: sídla od 25 000 do
Nahrávám...
Nahrávám...