Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zemědělství, lesnictví, rybářství

26.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 

4.    Zemědělství, lesnictví, rybářství

 

Operační program Rybářství

Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/aktuality/sedma-osma-devata-a-desata-vyzva-op.html

 

Dílčí programy

Plány produkce

Zaměření dotačního titulu: Příprava a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky.

Příjemci podpory: Organizace producentů, sdružení organizací producentů v odvětví rybolovu a akvakultury.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31 12. 2018.

Shromažďování údajů

Zaměření dotačního titulu: Opatření je zaměřeno na zlepšení shromažďování údajů, jejich správy a výkaznictví.

Příjemci podpory: Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Ministerstva zemědělství.

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 7. 2023.

Národní dotace v zemědělství

Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2018/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html

Dílčí programy

Školní závody

Zaměření dotačního titulu: Podpora propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními školami a vyššími odbornými školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu. Podpora k vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků středních škol stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů jmenovaných Školním závodem. Výše dotace: a) ze stanovené hodinové sazby 60,- Kč na žáka bude poskytováno maximálně 60% tj. 36,- Kč u malého a středního podniku; b) ze stanovené hodinové sazby 60,- Kč na žáka bude poskytováno maximálně 50% tj. 30,- Kč u velkého podniku.

Příjemci podpory: Podnikatelský subjekt, který se zabývá prvovýrobou v resortních oborech a je jmenován „Školním závodem“ dle „Pravidel Ministerstva zemědělství pro jmenování a činnost školních závodů“.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 5. 2018.

 

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 3c

Zaměření dotačního titulu: Podpora na testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR. Dotace do výše 60 % prokázaných přímých nákladů.

Příjemci podpory: Podnikatel podnikající v zemědělské výrobě, provádějící ozdravování polních a speciálních plodin a výzkumné pracoviště a Mendelova univerzita v Brně.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 6. 2018 a bude ukončen 29. 6. 2018.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 3d

Zaměření dotačního titulu: Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, pícnin, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin. Dotace do výše 70 % prokázaných vyjmenovaných nákladů u obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejnin, luskovin, brambor, zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, révy a ovocných dřevin a ozdravování genotypů révy, chmele a ovocných plodin. Dotace do výše 70 % prokázaných vyjmenovaných nákladů u pícnin.

Příjemci podpory: Podnikatel nebo výzkumné pracoviště zabezpečující řešení výzkumných programů.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 6. 2018 a bude ukončen 29. 6. 2018.

 

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 3e

Zaměření dotačního titulu: Prevence proti šíření karanténních bakterióz bramboru v uzavřených sadbových oblastech vymezených zákonem č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů. Dotace do výše 7 500 Kč na 1 ha osázené plochy brambor uznanou sadbou bramboru, použité v uzavřené sadbové oblasti, maximálně však ve výši částky v Kč ekvivalentní k částce 15 000 EUR. Dotace se nevztahuje na množitelské plochy brambor určené k výrobě sadby brambor.

Příjemci podpory: Podnikatel v zemědělské výrobě.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 6. 2018 a bude ukončen 29. 6. 2018.

Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 3i

Zaměření dotačního titulu: Použité uznané a mořené osivo lnu a uznané osivo konopí setého odrůd registrovaných na základě užitné hodnoty v ČR a uvedených ve  Společném katalogu odrůd EU pro osev produkčních ploch. Dotace do výše 18 000 Kč na 1 t uznaného a mořeného osiva lnu a do výše 100 000 Kč na 1 t uznaného osiva konopí setého, a až do maximální výše 15 000 Kč na 1 t uznaného osiva pícnin maximálně však ve výši částky v Kč ekvivalentní k částce 15 000 EUR.

Příjemci podpory: Podnikatel v zemědělské výrobě.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 6. 2018.

Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách

Zaměření dotačního titulu: Vybudování funkční kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách mimo území hlavního města Prahy. Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku do 72 000 Kč/ha vybudované kapkové závlahy.

Příjemci podpory: Podnikatel v zemědělské výrobě.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 6. 2018 a bude ukončen 29. 6. 2018.

 

Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ

Zaměření dotačního titulu: Podpora producentům a zpracovatelům mléka na částečnou úhradu nákladů spojených s dobrovolným zapojením do režimu jakosti Q CZ. Dotace do 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů na předmět dotace, maximálně však do 80 000 Kč na příjemce dotace.

Příjemci podpory:  Producent a zpracovatel mléka, který se zapojil do režimu jakosti Q CZ – aktivní zemědělec.

Termín: Příjem žádostí probíhá od 1. 6. 2017 a bude ukončen 29. 6. 2017.

Podpora kontrolních opatření a poradenství spojených s režimem jakosti Q CZ

Zaměření dotačního titulu: Podpora subjektům zodpovědným za kontrolní opatření a poradenství dle Věstníku Ministerstva zemědělství na částečnou úhradu nákladů na závazná kontrolní opatření a poradenství ve vztahu k producentovi mléka, který je zapojený do režimu jakosti Q CZ. Dotace do výše 100 % prokázaných uhrazených uznatelných nákladů.

Příjemci podpory: Subjekty zodpovědné za kontrolní