dnes je 6.12.2023

Input:

Přezkumné řízení

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.9 Přezkumné řízení

JUDr. Robert Krč

Evropská komise v. Nizozemí

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-359/93 ze dne 24. ledna 1995

celex 61993J0359

Postup uvedený ve směrnici Rady 89/665/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce, který umožňuje Evropské komisi, pokud se domnívá, že došlo k jasnému a zřejmému porušení komunitárních ustanovení v oblasti veřejných zakázek, obrátit se se záležitostí na členský stát, představuje preventivní opatření, které neomezuje nebo nenahrazuje pravomoci Evropské komise dle článku 169 Smlouvy. Způsob, jakým Evropská komise použila tento postup, je irelevantní vzhledem k posuzování přípustnosti žaloby pro nedodržení závazků vznesené Evropskou komisí proti členskému státu z důvodu porušení komunitárních ustanovení z oblasti veřejných zakázek.

Hera SpA v. Unitŕ sanitaria locale nş 3 – genovese (USL) and Impresa Romagnoli SpA

jako předběžnou otázku předložil Tribunale administrativo regionale della Liguria, Itálie rozsudek Evropského soudního dvora č. C-304/96 ze dne 16. října 1997

celex 61996J0304

V souvislosti s řízením pro předběžné otázky dle článku 177 Smlouvy je na samotných národních soudech (před nimiž probíhají řízení a které musí převzít odpovědnost za rozhodnutí) posoudit jak potřebu pro předběžnou otázku, tak i podstatu otázek, kterou adresují Evropskému soudnímu dvoru.

Požadavek na předběžnou otázku může být odmítnut, pouze pokud je zcela jasné, že interpretace práva Společenství nemá žádný vztah ke skutkové podstatě hlavního právního sporu nebo jeho účelu.

Dorsch Consult Ingineurungsgesselschaft mbH v. Bundesbaugesselschaft Berlin

týká se zakázky na achitektonické a stavebně inženýrské služby

jako předběžnou otázku předložil Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes, Německo

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-54/96 ze dne 17. září 1997

celex 61996J0054

Před tím, než bude zodpovězena otázka předložená národním soudem, je třeba posoudit, zda Spolková přezkumná rada (Vergabeüberwachungsausschuß des Bundes), která předložila předběžnou otázku, je soudem nebo tribunálem ve smyslu článku 177 Smlouvy.

Tato otázka musí být odlišena od otázky, zda Spolková přezkumná rada splňuje podmínky dané článkem 2 odst. 8 směrnice 89/665 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce.

K určení, zda subjekt, který dává předběžnou otázku, je soudem nebo tribunálem pro účely článku 177 Smlouvy, což je otázka, která se řídí pouze komunitárním právem, Evropský soudní dvůr vzal v úvahu množství faktorů, jako např. to, zda subjekt byl založen zákonem, zda je stálý, zda jeho jurisdikce je závazná, zda uplatňuje sporné řízení, zda aplikuje zákon a jestli je nezávislý.

Mannesmann Anlagebau Austria AG v. Strohal Rotationsdruck GesmbH

jako předběžnou otázku předložil Bundesvergabeamt, Rakousko

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-44/96 ze dne 15. ledna 1998

celex 61996J0044

Komunitární financování stavebních projektů není závislé na tom, že příjemci se podrobí přezkumnému řízení ve smyslu směrnice Rady 89/665/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce, pokud sami nejsou zadavateli ve smyslu článku 1(b) směrnice 93/37 směrnice Rady 93/37/EHS o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce.

Evropská komise v. Francouzská republika

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-225/97 ze dne 19. května 1999

celex 61997J0225

Směrnice Rady 92/13/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se použití pravidel Společenství pro postupy při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací stanoví, že členské státy jsou povinny zajistit, aby přiměřené soudní opravné prostředky byly dostupné případným dodavatelům a podnikatelům v případě, že zadavatelé poruší zadávací postupy.

Uvedená směrnice zmocňuje členské státy vybrat si mezi různými možnostmi, co se týče pravomocí vykonávaných soudy. Tyto požadavky jsou splněny, když si členský stát vybere možnost, která je stanovena v článku 2 odst. 1 písm. c) směrnice – zavedení přiměřených opatření umožňujících přikázání peněžní částky v případech, kdy porušení nebylo napraveno nebo mu nebylo zabráněno, a stanoví, že soud má pravomoc udělit pokutu, jejíž výše je stanovena dle posouzení okolností konkrétního případu. Taková pokuta splňuje požadavky stanovené v článku 2 odst. 5 směrnice.

Alcatel Austria AG and Others, Siemens AG Österreich and Sag-Schrack Anlagentechnik AG v. Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr

jako předběžnou otázku předložil Bundesvergabeamt, Rakousko

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-81/98 ze dne 28. října 1999

celex 61998J0081

Členské státy jsou povinny zajistit, aby zadavatelovo rozhodnutí o výběru bylo před uzavřením smlouvy vždy při splnění příslušných podmínek přístupné přezkumnému řízení, nehledě na možnost získání náhrady škody, pokud již byla uzavřena smlouva.

Tideland Signal Ltd. v. Evropská komise

rozsudek Soudu první instance č. T-211/02 ze dne 27. září 2002

celex 62002A0211

Evropská komise (rozumějme Evropská komise jako zadavatel) používá velký prostor pro hodnocení vzhledem k faktorům, které musí vzít v úvahu při přidělování zakázky.

Přezkum soudů Společenství je proto omezen na kontrolu souladu s příslušnými procedurálními pravidly a povinnosti podat odůvodnění, správností, zjištěných skutečností a zda zde není zřejmá chyba v hodnocení nebo zneužití pravomocí.

Hospital Ingenieure Krankenhaustechnik Planungs-Gesellschaft mbH (HI) v. Stadt Wien

jako předběžnou otázku předložil Vergabekontrollsenat des Landes Wien, Rakousko

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-92/00 ze dne 18. června 2002

celex 62000J0092

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zakázky musí být přístupné přezkumnému řízení, a pokud je třeba, musí být umožněno takové rozhodnutí zrušit za předpokladu, že bylo porušeno právo Společenství týkající se veřejných zakázek nebo byly porušeny národní předpisy implementující toto právo.

Universale-Bau AG, Bietergemeinschaft: 1) Hinteregger & Söhne Bauges.m.b.H. Salzburg, 2) ÖSTÜ-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH v. Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH

jako předběžnou otázku předložil Vergabekontrollsenat des Landes Wien, Rakousko

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-470/99 ze dne 12. prosince 2002

celex 61999J0470

Směrnice 89/665 neznemožňuje národní legislativě stanovit, že jakákoliv žádost o přezkum rozhodnutí zadavatele musí být podána v určitém časovém

Nahrávám...
Nahrávám...