dnes je 18.7.2024

Input:

Přístavba a modernizace mateřské školy (tipy ke zpracování studie proveditelnosti) (24/7/2012)

24.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístavba a modernizace mateřské školy (tipy ke zpracování studie proveditelnosti)

 

Následující modelový příklad může být jakýmsi vodítkem při zpracování studie proveditelnosti pro investiční projekt do regionálních operačních programů. Příspěvek je strukturován dle požadavků regionu Střední Čechy do následujících částí:

 

1.                  Soulad projektu s rozvojovými strategiemi

V tomto prvním bodě studie proveditelnosti uvádíme projekt pomocí prokázání naplnění cílů programu a souladu projektu s prioritní osou a konkrétní výzvou. Prokazatelné jsou pak konkrétní rozvojové dokumenty (krajské, městské, atp.), ideální ovšem je, pokud je tento dokument doplněn rozvojovým dokumentem samotného žadatele (strategické plány organizací, atp.).

 

Název rozvojového dokumentu


Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (září 2006)

 

Priorita/ strategický cíl

 

Kapitola 2.5 Návrh a charakteristika opatření str. 57 – E – Rozvoj lidských zdrojů

 

Opatření/ aktivity

E-VII : Zlepšování nabídky pro využití volného času str. 160

E-II : Vybudování optimálního vzdělávacího systému str. 148

 

Jakým způsobem projekt přispěje k dosažení zamýšlených aktivit

 

Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality „výuky“ a služeb poskytovaných mateřskou školou pro děti a zároveň dojde ke zlepšení a zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro děti rozšířením prostor školky. Ve školce budou provozovány volnočasové aktivity jako např. kroužek keramiky, taneční soubor a výuka angličtiny.

 

Anotace zdroje (odkaz, kde je dokument zveřejněn, schvalující subjekt, verze dokumentu)

 

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – verze září 2006

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/regionalni-rozvoj/program-rozvoje-kraje/

 

Název rozvojového dokumentu


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji.

K rozvojovému dokumentu Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji bylo přihlíženo, oblast mateřských škol je v rozvojovém dokumentu zmiňována, avšak není zahrnuta v prioritách tohoto dokumentu. Tento strategický dokument je zaměřen na vyšší vzdělávání – od základních škol výše.

 

 

2.                  Analýza trhu

Analýza trhu projektu „Stavební úpravy MŠ XY“ má několik specifik:

 1. Nejedná se o komerčně zaměřený projekt, ani o projekt generující příjmy nebo závislý na příjmech. Z tohoto důvodu je zbytečné sestavovat marketingový mix metodou 4P.
 2. Projekt není realizován na běžném trhu výrobků a služeb.
 3. Z hlediska nabídky a poptávky relevantní k výstupům projektu je třeba rozlišovat všeobecnou poptávku po umístění dětí do MŠ, která dlouhodobě převyšuje nabídku volných míst a specifickou poptávku po určitých službách a kvalitativních standardech, které má konkrétní MŠ poskytovat a naplňovat.
 4. Všeobecná nabídka a poptávka se proto v rámci tohoto projektu týká nepřímých cílových skupin a specifická nabídka a poptávka se týká přímých cílových skupin projektu.

Poptávka

Poptávka po MŠ se dá vyjádřit počty přihlášených dětí. Následovat by mělo uvedení přehledu přihlášených dětí a skutečně přijatých (nejlépe pomocí tabulky), včetně podrobného komentáře výchozí situace – nedostatek míst pro děti v předškolních zařízeních. Další podkapitoly ukazují konkrétní vzorové zpracování.

 

Nabídka

Nabídka je dána celkovou kapacitou předškolních zařízení v městě YX. V současnosti je celková kapacita všech tří městských MŠ 332 dětí, z toho připadá na MŠ XY 112 dětí. V soukromých předškolních zařízeních je celkem asi 110 míst, musíme přihlédnout k tomu, že pro většiny mladých rodin jsou tyto školky se školným pokrývajícím plat jednoho z rodičů často nedostupné. Celková nabídka v předškolních zařízeních je asi 442 míst. Z hlediska všeobecné nabídky volných míst je situace v městě YX velmi nepříznivá.

 

Projekt reaguje na specifickou poptávku přímých cílových skupin a tuto poptávku plně uspokojuje. Projektem dojde ke zvýšení volných míst, tj. zvýšení nabídky v MŠ XY o 14 dětí, tj. dojde k nárůstu nabídky této školy o 12,5 %. Projekt reaguje na poptávku po větším a lépe vybaveném prostoru a lepším využití zahrady MŠ. Projekt také zvyšuje estetickou i funkční hodnotu MŠ.

 

Analýza konkurence

Předškolní vzdělávání v MŠ zřizovaných městem není primárně ekonomickou aktivitou, jedná se o veřejnou službu poskytovanou ve veřejném zájmu a tuto službu je třeba dotovat z veřejných prostředků, protože je ekonomicky nesoběstačná.

Na trhu však existují soukromá předškolní zařízení, která jsou ekonomicky závislá na školném. Prostředí neuspokojené poptávky po umístění dětí do městských MŠ v kombinaci s vysokým ekonomickým potenciálem příměstské oblasti Prahy vytváří prostor pro rozvoj soukromých MŠ. Tyto MŠ bývají často specificky zaměřené (např. na výuku jazyků).

Stále však nelze hovořit o plně tržním prostředí, ve kterém by spolu jednotlivé MŠ soupeřily a to ani v případě, kdy by byla poptávka po umístění dětí plně pokryta. Městské MŠ vždy zůstanou veřejnou službou určenou všem rodičům bez ohledu na jejich příjmy. Konkurence může vznikat mezi soukromými MŠ, které mají svůj vlastní tržní segment tvořený rodiči, kteří buď nechtějí své děti posílat do veřejných MŠ, nebo nemají trvalý pobyt v městě YX a jejich děti nejsou do městských MŠ přijímány, anebo jejich děti mají specifické potřeby, které veřejné MŠ neuspokojují.

 

Cílové skupiny

Cílové skupiny projektu lze dělit dle využívání výstupů projektu na:

 • Přímé cílové skupiny, počet jejich členů je dále vyčíslen. Tyto cílové skupiny mají přímý vztah k výstupům, výsledkům a dopadům projektu a z projektu přímo profitují.
 • Nepřímé cílové skupiny, které sice mají také vztah k výstupům, výsledkům a dopadům projektu, avšak z projektu budou profitovat pouze nepřímo nebo z něj nebudou profitovat okamžitě po jeho realizaci.

 

Přímé cílové skupiny (nejlépe ještě kvantitativně vyčíslit):

 1. Žáci MŠ.
 2. Děti využívající zájmových kroužků.
 3. Pracovníci MŠ a pracovníci partnerů projektu.

 

Nepřímé cílové skupiny:

 1. Rodiče dětí navštěvujících MŠ.
 2. Zřizovatel MŠ – město YX.
 3. Obyvatelé města včetně budoucích rodičů, kteří budou své děti posílat do MŠ XY.

 

Přínosy a důsledky projektu

Přínosy projektu lze rozdělit dle profitů pro:

 • cílové skupiny projektu,
 • plnění cílů oblasti podpory 3.2 ROP Střední Čechy,
 • plnění cílů relevantních strategických dokumentů – viz kapitola 2 Studie proveditelnosti.

 

Přínosy pro cílové skupiny projektu:

Projekt má přínosy zejména pro přímé cílové skupiny, které získají zejména nové prostorové možnosti pro realizaci svých zájmových aktivit.

Přínosy pro přímé cílové skupiny:

 • Budoucí žáci MŠ - navýšením kapacity školky o 14 osob se zvýší šance na jejich přijetí.
 • Žáci MŠ: získají díky projektu novou učebnu, kde budou moci rozvíjet své schopnosti a dovednosti, dále získají zdravější a kvalitnější prostor celého objektu MŠ, který bude esteticky atraktivnější a bude poskytovat lepší mikroklima. Díky projektu bude také více výuky a her probíhat venku na dobře vybavené zahradě s víceúčelovým hřištěm. Děti také začnou více využívat IT, protože do výuky bude zařazeno využití interaktivních tabulí.
 • Děti využívající zájmových kroužků: získají díky projektu lepší zázemí pro realizaci svých volnočasových aktivit, pro keramický kroužek bude důležité pořízení nové keramické pece a výrobky již nebude nutné vozit do sousedního zařízení k vypálení. Děti tak uvidí výsledky své výtvarné práce bez časové prodlevy a budou lépe motivovány k další tvorbě. Díky projektu se také rozšíří kapacita kroužku keramiky. Děti docházející na kroužek AJ získají prostor pro výuku jazyka.
 • Pracovníci MŠ a pracovníci dalších partnerů projektu: učitelky v MŠ budou moci rozšířit a prohloubit specifická zaměření svých tříd, protože díky nové učebně získají na tyto aktivity prostor. Díky projektu také získají účinný nástroj výuky v podobě interaktivních tabulí, které budou moci využít se specifickým výukovým SW pro MŠ. Část denního programu bude moci být přesunuta do zahrady, kde se děti cítí lépe a je zde možné dobře rozvíjet jejich psychomotorické schopnosti. Pedagogický personál také získá díky dostavbě potřebné zázemí v podobě kabinetu a skladu pomůcek. Pracovníci partnerských organizací získají díky projektu prostor pro práci keramického kroužku a kroužku AJ.

 

Přínosy pro nepřímé cílové skupiny:

 • Rodiče dětí, kteří přihlašují dítě do školky – vyšší pravděpodobností přijetí do MŠ se více domácnostem zvýší finanční zázemí, protože oba rodiče budou moci pracovat, případně nebude jejich vydělaný plat použit jako školné v nestátních předškolních zařízeních.
 • Rodiče dětí navštěvujících MŠ: získají díky projektu kvalitnější prostor pro předškolní péči o své děti a zároveň i kvalitnější výuku a přípravu na školní docházku svých dětí. Více dětí také bude moci navštěvovat keramický kroužek.
 • Zřizovatel MŠ – město YX: město YX získá díky projektu rekonstruovaný a dostavěný objekt, který bude lépe sloužit svému účelu, a který bude generovat provozní úspory díky sníženým nákladům na topení v důsledku instalace zateplení fasády. Zvýší se finanční i estetická hodnota objektu, který je v majetku města.
 • Obyvatelé města včetně budoucích rodičů: získají díky projektu esteticky hodnotnější objekt, který bude lépe sloužit svému účelu a MŠ bude atraktivnější pro budoucí rodiče, které tak získají větší motivaci umístit své dítě právě do této MŠ.

 

3.                  Analýza výchozího stavu, přínosy projektu

Popis prostředí

Analýzu výchozího stavu před realizací projektu lze rozdělit na:

 • analýzu makroprostředí projektu, která zkoumá parametry vnějšího prostředí, ve kterém bude projekt realizován a to zejména současnou situaci v oblasti předškolního vzdělávání v městě YX,
 • analýzu mikroprostředí projektu, která je výchozím stavem mateřské školy XY.

Obě analýzy jsou rozděleny dle povahy vstupních dat na kvantitativní aspekty a kvalitativní aspekty.

Makroprostředí projektu je charakterizováno zejména dynamickým populačním růstem suburbánního prstence Prahy, ve kterém se město YX nachází. Prudký nárůst počtu obyvatel města v poslední dekádě je zapříčiněn jak masivní výstavbou nových rezidenčních čtvrtí a stěhováním obyvatel z Prahy, tak přirozeným přírůstkem obyvatel v důsledku celorepublikového demografického vývoje, který je v posledních letech charakterizován populačním růstem (ideálně doplněno tabulkou s přehledem populačního růstu v jednotlivých letech, případně grafem, včetně z toho plynoucích důsledků – nejlepším zdrojem ČSÚ).

Z kvalitativního hlediska je třeba zmínit zejména rozvoj soukromého předškolního vzdělávání, které má v ekonomicky velmi silném regionu města XY značný potenciál.

Makroprostředí - kvantitativní aspekty:

 • Ve městě jsou 3 MŠ, jejichž zřizovatelem je město YX a 3 soukromé MŠ. Celkem tedy 6 MŠ.
 • Celková kapacita MŠ je včetně soukromých 442 dětí.
 • Městské MŠ mají v posledních letech stálý převis poptávky po umístění dětí do MŠ nad nabídkou vlastní kapacity. Ve školním roce 2010/2011 bylo přijato pouze 57 % přihlášených dětí.
 • Vzhledem k tomu, že kapacita stávajících městských MŠ je plně vyčerpána a je očekáván další výrazný nárůst počtu obyvatel města, je nepochybně nutné zřídit minimálně jednu novou městskou MŠ. V letošním roce nebylo přijato 116 dětí.

Makroprostředí - kvalitativní aspekty:

 • Z kvantitativní analýzy makroprostředí vyplývá nutnost řešit současné i budoucí kapacitní nároky na umístění dětí v MŠ novou MŠ, protože kapacita stávajících MŠ je plně vyčerpána a nelze ji dále navyšovat. Ve schvalovaných regulačních plánech nově zastavovaných území jsou vyhrazeny plochy pro veřejné služby, tedy i školství.
 • Faktorem, který zmírní kapacitní problémy MŠ ve městě, je rozvoj a obnova MŠ ve spádových obcích města YX. Stejný princip platí také pro situaci základního školství, která je z hlediska kapacitních problémů také kritická.
 • V městě YX se značně rozvíjí soukromá předškolní zařízení, která na jedné straně přinášejí vítanou konkurenci a novou kapacitu, avšak vzhledem k vysoké ceně školného (okolo 15 tis. Kč měsíčně), jsou řešením pouze pro rodiny s nadprůměrnými příjmy. Je také žádoucí, aby nevznikala kvalitativní disproporce mezi městskými školkami, které jsou nuceny neustále navyšovat svoji kapacitu a soukromými zařízeními, která mohou svoji kapacitu regulovat vysokým školným. Třídy jsou proto v soukromých zařízeních menší a pedagogičtí pracovníci mají na jednotlivé děti více času.
 • Nejdůležitějším kvalitativním aspektem makroprostředí projektu „Stavební úpravy a nástavba MŠ XY“ je nutnost souladu mezi navyšováním kapacity mateřských škol a udržením (zvýšením) kvality výuky v těchto MŠ. Městské MŠ sice částečně absorbovaly nárůst počtu dětí, avšak toto navyšování kapacit nebylo většinou doprovázeno nezbytnými investicemi do infrastruktury a vybavení MŠ. Z tohoto důvodu se dále rozevírají kvalitativní nůžky mezi soukromými a městskými předškolními zařízeními.

Nejdůležitější charakteristikou analýzy výchozí situace makroprostředí projektu je nedostatečná kapacita MŠ v městě YX a komparativní výhoda soukromých MŠ, které si mohou dovolit udržet nízký počet žáků ve třídách.

Výchozí stav

Vnitřní prostředí projektu (mikroprostředí) odpovídá svými charakteristikami analýze vnějšího prostředí. Z kvantitativního hlediska je nejdůležitějším aspektem mikroprostředí projektu kapacitní nárok na MŠ XY a kontinuální převis poptávky po přijetí dětí do MŠ nad aktuální kapacitou.

Nejdůležitějším kvalitativním aspektem mikroprostředí projektu je nevyhovující technický stav budovy objektu MŠ, zastaralost vnitřního vybavení a prostorový deficit pro realizaci, rozvoj a zkvalitňování výuky.   

Mikroprostředí - kvantitativní aspekty

 • MŠ XY je z hlediska kapacity druhou největší školkou v městě XY a v současné době ji navštěvuje 112 dětí.
 • Školka má čtyři smíšené třídy po 28 žácích, což je z hlediska zabezpečení kvalitní pedagogické práce již vysoký počet žáků na jednu třídu. Takto vysoká kapacita tříd byla umožněna výjimkou Krajské hygienické stanice Středočeského kraje (KHS).
 • Současná kapacita 112 dětí je naplňována od roku 2005, kdy byla zrušena místnost ředitelny školky (ředitelna byla přestěhována do skladu pomůcek, který nyní chybí) a získaný prostor byl využit pro navýšení kapacity o 4 nové žáky (do roku 2005 školku navštěvovalo 108 dětí).
 • Ze 157 dětí, které přišly k zápisu na rok 2010/2011, bylo přijato 52.
 • V MŠ pracuje 14 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovníků, 2 provozní zaměstnanci a 4 zaměstnanci školní jídelny.

Mikroprostředí - kvalitativní aspekty:

 • MŠ se nalézá v panelovém objektu s vlastní zahradou na východním okraji města v sídlištní zástavbě. Objekt byl uveden do provozu v roce 1980.
 • Budova od svého vzniku neprodělala žádnou významnější rekonstrukci, proto město s pomocí dotačního titulu ze SR přistoupilo v roce 2007 k nezbytné výměně oken, rekonstrukci sociálních zařízení a rekonstrukci sauny. Realizace tohoto projektu byla nezbytná pro naplnění požadavků hygienických předpisů, avšak nijak nevyřešila prostorové problémy objektu. V případě, že bude možná úprava suterénu na novou třídu, dojde k zrušení sauny, aby mohlo dojít k navýšení kapacity MŠ, což je z hlediska demografického vývoje ve městě důležitý krok. Sauna je využívána od listopadu do konce dubna a zájem o saunování během těchto měsíců velmi klesá, a tedy provoz není příliš ekonomický.
 • Způsob výuky v MŠ XY je charakterizován rozdělením dětí do tříd podle jejich zájmů, ne podle věku. Tento věkově heterogenní přístup klade sice vyšší nároky na pedagogické pracovníky, avšak přináší pro děti řadu pozitiv (v jednotlivých třídách se soustřeďují děti se stejnými zájmy).
 • Prostorové nároky výuky již nemohou být nadále pokryty současnou prostorovou kapacitou budovy. Tento stav je dán
Nahrávám...
Nahrávám...