dnes je 27.5.2024

Input:

Program Technologie – ekonomická a finanční analýza projektu

9.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem toho článku je představit vybrané částí studie proveditelnosti v rámci mezi podnikateli velmi oblíbeného programu Technologie, určeného pro malé a střední podnikatele. Zaměříme se zejména na zpracování ekonomických ukazatelů – např. finanční analýzu projektu, tržby, SWOT analýzu, dále na představení projektového týmů a zaměstnanců a na podrobný popis projektu. Projekt je zaměřen na vybudování obalovny, která se zabývá výrobou asfaltových směsí.

Studie proveditelnosti je komplexní dokument ekonomické analýzy, který analyzuje finanční zdraví daného subjektu, připravenost žadatele k realizaci projektu (strukturální, technická a personální vybavenost) a schopnost zajistit fungování projektu i po skončení dotace (udržitelnost). Její kvalitní zpracování je klíčem k úspěchu pro získání dotace, hodnoticí komise za při bodovém hodnocení projektu zaměřuje ze všech částí projektové žádosti právě na studii proveditelnosti. Proto je třeba přípravě studie proveditelnosti věnovat patřičnou pozornost.

Jak již víme z minulých příspěvků hlavním cílem programu Technologie je podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů podniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Program je zaměřen zejména na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, dlouhodobého hmotného majetku (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) a dlouhodobého nehmotného majetku (např. náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu). Cílem programu Technologie je tedy podpora mikro a malých podniků a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím dotace na nákup strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporovány jsou zejména mladé, začínající podniky, které působí na trhu minimálně tři roky. Procentuální výše dotace činí 45 % způsobilých výdajů.

Struktura vybraných částí studie proveditelnosti odpovídá vzorovému členění tohoto dokumentu dle pravidel Operačního programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), pod který tento program spadá. Program Technologie bývá pravidelně znovu vyhlašován, v průběhu příštího půl roku je očekáváno spuštění další výzvy.  Předkládaný článek věrně přestavuje strukturu projektové žádosti, resp. její vybrané části a vzhledem k tomu, že byl projekt vybrán k financování, tak i je i cenným zdrojem informací pro přípravu Vaši projektové žádosti.

1. Podrobný popis projektu

1.1 Charakteristika projektu a jeho soulad s podmínkami výzvy

Realizace projektu spočívá ve vybudování nové obalovny pro výrobu asfaltových směsí. Tím dojde k rozšíření portfolia produktů žadatele, jeho možností při realizaci staveb a celkovému posílení konkurenceschopnosti. Výhodou také je, že provoz obalovny umožní zpracovávat současný odpadní materiál, což bude mít pozitivní vliv na životní prostředí.

Cíl projektu se shoduje s cíli programu Technologie – bude posílena konkurenceschopnosti žadatele. Respektuje také horizontální principy EU – vytvořená pracovní místa budou obsazována plně v souladu s principy rovných příležitostí a pořizované výrobní technologie jsou voleny tak, aby byly co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Subjekt žadatele je středním podnikem a splňuje všechny podmínky kladené ze strany poskytovatele. Jeho hlavní ekonomická činnost, ke které se projekt vztahuje, je podporovanou činností. Projekt podporuje růst konkurenceschopnosti podniku žadatele je tedy plně v souladu s cílem programu i výzvy.

1.2 Specifikace předmětu projektu

V rámci projektu bude pořízena obalovna na výrobu asfaltových směsí. Obalovna komplexně zajišťuje výrobu asfaltových betonových směsí včetně veškerých doprovodních procesů jako dávkování, sušení a mísení materiálů.

Díky zakoupení výše uvedené technologie vznikne v Kocourkově samostatná a plně funkční výrobna asfaltových betonů. Díky tomu výrazně vzroste konkurenceschopnost společnosti, protože dosud takovouto technologií nedisponovala. Projekt v rámci regionu významný, protože posílí zaměstnanost a konkurenceschopnost regionální firmy.

Díky realizaci projektu dojde k vytvoření 6 nových pracovních míst a k nárůstu tržeb o 22%.

1.2.1 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

 

2015

2016

2017

2028

2019

2020

2021

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců celkem

x+6

x+6

x+6

x+6

x+6

x+6

z toho ženy

y+1

y+1

y+1

y+1

y+1

y+1

V přímé souvislosti s realizací projektu

Nově vytvořená pracovní místa

Počet zaměstnanců

Z toho ženy

Žadatel se zavazuje v souvislosti s projektem k vytvoření 6 nových pracovních míst. K naplnění tohoto ukazatele dojde závazně v roce 2017.

Půjde o následující pozice:

- Vedoucí obalovny
- Dispečer
- Obsluha obalovny
- Obsluha váhy
- Obsluha nakladače
- Účetní

1.2.2 Výše tržeb

Výše tržeb

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

v mil. Kč̌

192

210

231

270

270

270

270

270

v % k n-1

9,1%

22%

22%

22%

22%

22%

Žadatel se zavazuje v souvislosti s projektem k navýšení tržeb o 22 %. K naplnění tohoto ukazatele dojde závazně v roce 2021.

1.2.3 Instalovaná technologie

Počet instalovaných technologií

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Žadatel se zavazuje nainstalovat v rámci projektu 1 novou technologii a tuto provozovat minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Popis technologie: asfaltová obalovna včetně příslušenství.

K závaznému naplnění indikátoru dojde v roce 2017

2. Splnění podmínek programu

Projekt naplňuje cíl výzvy podpořit růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Plní také všechny podmínky programu Technologie:

- Projekt bude realizován v podpořené oblasti ORP, okres Olomouc
- Žadatel je středním podnikem
- Realizace projektu podpoří růst konkurenceschopnosti firmy
- Projekt plní principy horizontální politiky EU
- Veškeré způsobilé výdaje projektu jsou v souladu s podmínkami programu
- Výběrové řízení na dodavatele proběhne v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OPPIK
- Využívá výsledků výzkumu a vývoje, protože pořizovaná technologie je špičkovým strojem a umožňují využívat nejmodernější výrobní postupy a materiály, které dále posunou společnost dopředu

2.1 Znalosti a zkušenosti s realizací s realizací obdobných projektů za předchozích 10 let

Žadatel má s realizací investičních projektů bohaté zkušenosti, protože firma neustále roste a vyvíjí se. Na trhu působí již více než 10 let a po celou dobu se udržuje na technologickém vrcholu oproti konkurenci.

Realizační tým má dostatek zkušeností s realizací obdobných projektů a firma má veškeré potřebné zdroje, aby projekt úspěšně zrealizovala.

2.2 Stručná charakteristika projektového týmu

Na realizaci projektu bude dohlížet zkušený realizační tým složený ze zaměstnanců společnosti a externích poradců na problematiku dotací, kteří budou dohlížet na formální stránku projektu a naplnění pravidel programu Technologie.

Funkce

Kvalifikace

Činnost v přípravné, investiční a provozní fázi

Manažer projektu

Majitel a jednatel firmy, SŠ, praxe 17 let

Řízení týmu a legislativa, jednání s dodavateli, marketing

Projektový manažer, řízení a koordinace týmu pro všechny fáze projektu. Příprava a realizace výběrového řízení. Návrh technologického vybavení a uvedení do provozu. Jednání se strategickými partnery, projektová dokumentace v přípravné fázi, marketing v realizační a provozní fázi. Udržitelnost projektu.

Účetní manažer

SŠ ekonomická, 15 let praxe

Účetní manažer

Administrativní zabezpečení podkladů pro dotaci. Komplexní finanční řízení – financování projektu pro všechny fáze

Finanční manažer

Majitel a jednatel firmy, SŠ ekonomická, 20 let praxe

Finanční manažer, příprava a provádění marketingových aktivit

Komplexní finanční řízení – financování projektu pro všechny fáze. Plán školení pracovníků. Řízení ISO ČSN. Jednání se strategickými partnery. Marketing v realizační a provozní fázi.

Osoby na základě jmenování manažerem projektu

Zástupci jednotlivých odborností

Výběrové řízení na dodavatele

Příprava výběrového řízení – legislativa, výběr nabídky

Finanční manažer

Externí auditor, VŠ ekonomická, 20 let praxe

Rozpočet a účetnictví

Kontrola a audit podkladů pro účetnictví v realizační a provozní fázi

Daňový manažer

VŠ ekonomická, 20 let praxe

Daně a účetnictví

Kontrola daňových aspektů dotace

Právník

Poradenství pro žadatele, praxe 8 let

Kontrola postupů dotace podle legislativy

Přípravná, realizační a kontrolní fáze – právní kontrola projektu a dotace, výběrové řízení

2.3 Popis nároků na další prohlubování či zvyšování kvalifikace zaměstnanců spojených s přípravou a/nebo realizací projektu

Realizační tým bude při přípravě a řízení projektu vycházet z dosavadních znalostí a zkušeností. Jejich kvalifikaci nebude třeba cíleně nijak zvyšovat, protože jsou v této oblasti zkušenými odborníky. Bude potřeba zaškolit obsluhu v používání nově pořízených strojů a zařízení. Tato školení budou požadována jako součást dodávky přímo od dodavatele zařízení a budou plně v jeho režii.

2.4 Popis nároků na implementaci nových standardů řízení jakosti nebo nových metod řízení jakosti spojených s přípravou a/nebo realizací projektu

Technologie pořízená v rámci projektu bude začleněna do standardních výrobních procesů a budou na ni aplikovány všechny požadavky dané platnými normy a certifikáty, které společnost vlastní. Bude tak pracován ISŘ a získání certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN ISO 9001:2009 na provoz obalovny.

Bude také provedena certifikace veškerých výrobků obalovny – na každý jednotlivý výrobek zvlášť (obnova jednou za 2 roky).

2.5 Vliv projektu na životní prostředí

Realizace projektu bude mít několik pozitivních dopadů na životní prostředí. Pořizované technologie budou moderní a vysoce účinné, jejich provoz tedy nezatíží životní prostředí víc, než je nutné. Umožní také zpracovaní odpadního materiálu ze současné činnosti, což sníží celkovou ekologickou zátěž firmy. Dopad projektu na životní prostředí řeší nově rozpracovaná EIA – posouzení vlivu na životní prostředí, která byla odsouhlasena krajským úřadem a je přiložena k podnikatelskému záměru jako příloha. Ačkoli tedy projekt není primárně zaměřen na ochranu životního prostředí, z výše uvedeného se dá říct, že jeho realizace bude mít na životní prostředí příznivý vliv.

3. SWOT analýza žadatele

Silné stránky (Stengths)

Slabé stránky (Weaknesses)

 • Dlouhodobě stabilně rostoucí společnost
 • Zkušený management
 • Kvalitní a loajální zaměstnanci
 • Jasně definovaná strategie rozvoje
 • Pevná pozice na trhu a dobré obchodní jméno již 13 let
 • Široké a komplexní portfolio výrobků a služeb
 • Malý podíl na celkovém trhu
 • Orientace na jeden segment trhu

Příležitosti (Opportunities)

Hrozby (Threats)

 • Rozšíření portfolia služeb Rozšíření možností společnosti o budování pozemních komunikací
 • Možnost prodeje asfaltových směsí
 • Poskytování nadstandardních a komplexních služeb
 • Silné konkurenční firmy
 • Ztráta klíčových zákazníků
 • Propad stavebního trhu

Způsob eliminace slabých stránek a rizik:

Díky realizaci projektu bude společnost moci proniknout na trh oprav a budování komunikací, což zvýší komplexnost jejích služeb v oblasti stavebnictví a povede k posílení pozice na trhu. Velké stavební firmy vždy představují pro menší společnosti riziko, ale tyto firmy se zajímají především o velké zakázky, ne o menší práce regionálního charakteru, na které se bude společnost soustředit, než se dostatečně vypracuj, aby s nimi mohla soupeřit u větších zakázek.

O své klienty firma dlouhodobě pečuje a udržuje s nimi dobré vztahy, což spolu s udržováním vysoké kvalit služeb vede naopak k utužování obchodních vztahů s klienty. Stavebnictví v současné době zažívá výrazný růst po chudých letech, která přinesla finanční krize. Investoři v současné době investují do infrastruktury nemalé peníze. Propad trhu je tedy velmi nepravděpodobný a nic mu nenasvědčuje, právě naopak se očekává další růst.

3.3 SWOT analýza projektu

Silné stránky (Stengths)

Slabé stránky (Weaknesses)

 • Zkušený realizační tým
 • Zajištěný odbyt produktů pro vlastní zpracování
 • Kvalitní pořizovaná technologie
 • Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr
 • Reálná návratnost investice
 • Vysoká počáteční investice
 • Nový obor podnikání, tedy minimální zkušenosti
 • Vysoké nároky na prostor

Příležitosti (Opportunities)

Hrozby (Threats)

 • Rozšíření portfolia výrobků
 • Expanze na nové trhy
 • Dosažení ještě vyšší všestrannosti v oblasti stavebnictví
 • Problémy s dodavateli (zpoždění dodávek, neodpovídající kvalita atd.)
 • Pokles zájmu o produkt
 • Složitý proces získání dotace – riziko neudělení dotace

Způsob eliminace slabých stránek a rizik:

Investici je společnost připravena pokrýt z vlastních zdrojů v kombinaci s půjčkou. I když je počáteční investice vysoká, projekt je ziskový a během několika let se investice vrátí. Investice bude také nižší díky dotaci z programu Technologie. Společnost nechá obsluhu obalovny proškolit od dodavatele zařízení. Se samotným zpracováním asfaltových směsí již zkušenosti má. Společnost vlastní vhodný pozemek ve svém výrobním areálu, kde bude zařízení umístěno. Nespolehlivé dodavatele eliminuje nastavením podmínek výběrového řízení a smluvním podmínky. Případný pokles by měl podle zkušeností pouze krátkodobý charakter, který díky zdraví firmy dokáže překlenout. Dlouhodobý trend však ukazuje, že tento segment trhu bude růst.

4. Finanční analýza projektu

4.1 Základní ekonomické ukazatele za žadatele

Potřebný oběžný kapitál k provozování projektu v tis. Kč

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Zásoby provozní

0

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

Pohledávky za odběrateli

0

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Závazky k dodavatelům

0

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

Zdroje financování projektu v tis. Kč

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dotace

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

Přijaté nové úvěry a půjčky k pokrytí financování projektu

0

70000

0

0

0

0

0

0

0

0

Splátky nově přijatých úvěrů a půjček

0

4850

4850

4850

4850

4850

4850

4850

4850

4850

Vlastní zdroje žadatele

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

Pořízení dlouhodobé investice projektu (bez DPH) v tis. Kč

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Celkové náklady projektu (tj. pořizovaný dlouhodobý majetek) (bez DPH)

0

110000

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Náklady a výnosy projektu

Předpokládaná prodejní cena za 1 tunu výrobku

Nahrávám...
Nahrávám...