dnes je 19.5.2024

Input:

Projektový management - úvod

29.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve veřejném i soukromém sektoru je zamýšlena řada investičních akcí, které mají formu systémově skloubených činností a na sebe časově a obsahově navazujících postupů. Navenek tyto systémově, organizačně, časově a personálně skloubené činnosti označujeme pojmem „projekt.“ Tyto činnosti je nutné skloubit do celku a řídit tak, aby byly dosaženy projektové cíle. Právě to je podstatou projektového managementu. Jeho bližší vysvětlení začneme analýzou základních pojmů.

Definice projektového managementu
Termín „projektový management“ označuje způsob řízení, pomocí kterého je možné zabezpečit realizaci požadovaných cílů. Definice projektového managementu vychází z  managementu (tj. vedení, řízení), který lze definovat jako proces řízení zabývající se koordinací zdrojů za účelem dosažení stanoveného cíle. Teorie managementu zahrnuje čtyři hlavní manažerské činnosti, a to plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování, viz např. V. Němec[1]. Podle tohoto autora je nutné rozlišovat mezi pojmy management projektu a projektový management.  První pojem představuje specifickou metodiku plánování, tvorby a realizace projektu. Pokud je ve firmách současně realizováno více projektů, které je nutno koordinovat a řídit, pak řízení jednotlivých projektů a jejich organizování a koordinování je označováno pojmem projektové řízení – projektový management.

Projektový management

Management projektu

Organizování a koordinování projektů

plánování projektu

vypracování projektu

řízení realizace

vytváření podmínek

koordinace projektů

Pramen: NĚMEC, V.: Projektový management, Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0392-0, str. 23

Obrázek: Projektový management a management projektu 

H. Kerzner, americký ekonom zabývající se problematikou projektového managementu, definuje projektový management jako „souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů“.[2]

Podle vymezení PMI (Project Management Institute) je projektový management aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu".[3] Projektový management je vědou a uměním zároveň; obsahuje postupy založené na využití exaktních metod a zároveň je tvořivou činností připomínající kreativitu umělce. Projektový manažer ve všech těchto činnostech uplatňuje základní manažerské činnosti projektového managementu, k nimž patří:

▫  plánování změn (co, kde, kým a v jakém časovém horizontu má být realizováno),
▫  organizování postupů (přidělování rolí v týmu, hospodaření se zdroji - lidé, čas, finance a materiální zdroje),
▫ vedení lidí (motivace, vytváření společných hodnot),
▫ kontrolování (komunikace, zpětné vazby, vyhodnocení).

Svozilová uvádí, že „…projektový management se liší od běžné formy operativního řízení v liniově řízené společnosti zejména svou dočasností a přidělením zdrojů pro jeho realizaci podle potřeb projektu.“

Podle jiných autorů (např. Poster a Applegarth) představuje projektový management zjednodušeně „…řízení cesty od jednoho stavu k druhému."[4] Mooz, Forstberger a Cotterman[5] vymezují pět základních prvků projektového managementu:

▫ projektovou komunikaci - prostředí, které slouží efektivnímu dorozumění účastníků projektu,

▫ týmovou spolupráci – principy kooperace a důvěry,

▫ životní cyklus projektu – logický sled úseků a fází projektu,

▫ vlastní součásti projektového managementu – 10 kategorií technik a nástrojů řízení projektů aplikovaných v průběhu životního cyklu,

▫ organizační závazek – mimo jiné obsahuje pověření manažera projektu řízením projektu, finanční zdroje, odpovídající metodologie aj.

Projektový management lze definovat i jako aplikaci znalostí, dovedností, nástrojů a technik, které vedou ke splnění cílů projektu, přičemž projektový management zahrnuje postupy, které napomáhají k dosažení vytyčených cílů. Úspěšný projektový management znamená, že:

▫ je splněn plánovaný (plánované) cíle projektu,

▫ v naplánovaném čase,

▫ při využití a dodržení předpokládaných nákladů. 

Projektové řízení je spojeno s určitými výhodami a nevýhodami jako např.:[6]

Pozitiva

▫ každá aktivita projektu má přiřazenu odpovědnost, v případě personálních změn v realizačním týmu se nemění,

▫ přiřazení odpovědnosti za řízení zmenšuje potřebu dohledu ze strany zadavatele projektu,

▫ na základě specifikace požadavků je možno přesně definovat cíl (e) projektu

▫ přesně vymezené časové a finanční podmínky realizace projektu (určení rozpočtového omezení),

▫ zdroje pro realizaci jsou po ukončení projektu spotřebovány nebo uvolněny na jiné projekty, tzn. vyšší efektivita vynaložených prostředků,

▫ zapojení všech členů projektového týmu do plánovacích procesů umožňuje posilovat spoluúčast při řízení kvality,

▫ systémový přístup k řízení projektu přináší řadu informací, které mohou být využity pro další realizované projekty.

Negativa

▫ specifické požadavky ze strany zákazníků vyjádřené až v průběhu realizace,

▫ působení endogenních vlivů (tj. vlivů těžko ovlivnitelných),

▫ změny v technologii,

▫ organizační změny ve společnosti, jež mohou nastat v průběhu realizace projektu

▫ změny v legislativě (týká se zvláště projektů realizovaných pro státní správu),

▫ časové zpoždění tj. prodleva mezi plánováním, oceňováním a vlastní realizací projektu.

 Projektový management se skládá z následujících znalostních oblastí:[7]

 1. řízení integrace projektů (Project Integration Management) - zajišťuje integraci a návaznost na jiné projekty, zahrnuje metody a techniky pro plánování a koordinování, projektu, zejména pak zpracování požadavků na změnu a jejich následnou koordinaci
  .
  1. řízení rozsahu projektů (Project Scope Management) – analyzuje rozsah projektu,
  2. management času (Project Time Management) – plánování časových aspektů projektu ve

vztahu k ostatním atributům (lidské zdroje, rozpočet, náklady atd.), odhadování času jednotlivých úkolů,

 1. řízení nákladů (Project Cost Management) – plánování a řízení nákladů projektu, správa zdrojů, přehled všech zdrojových potřeb (materiál, finance a pracovníci).
 2. řízení kvality (Project Quality Management)- ve smyslu zajištění kvalitního průběhu projektu a jeho kontroly,
 3. management lidských zdrojů (Project Human Resource Management) - způsoby a procesy vyhledávání nových lidí, definování rolí, zlepšování výkonnosti týmů,
 4. řízení komunikace (Project Communications Management) – týká se zejména integrace informací a jejich efektivního
Nahrávám...
Nahrávám...