dnes je 17.7.2024

Input:

Průvodce čerpáním dotací EU a ČR - 10/2013

1.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V letošním roce končí systém programování politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, podle kterého byly nastaveny v období 2007-2013 podmínky čerpání z operačních programů v ČR. V následujících sedmi letech se budou žadatelé seznámit s novými dotačními programy a procesy.

 Přípravy na programové období 2014-2020 probíhají v ČR již od roku 2010 a v současné době pokročily do finální fáze. Čerpání z nových operačních programů sice patrně nezačne hned v lednu, ale jsou k dispozici návrhy nového rámce čerpání a operačních programů. Považujeme tudíž za vhodné již nyní informovat čtenáře o plánované podobě nových operačních programů, aby se mohli s předstihem připravovat na start nového programovacího období.

V tomto čísle představíme strukturu nových operačních programů a podrobněji obsah OP Doprava. V příštích vydáních budeme postupně doplňovat další OP a také informace o aktuálním stavu vyjednávání s Evropskou komisí.

1. Plánované nastavení operačních programů v ČR v období 2014-2020
Hlavním strategickým dokumentem, který bude zastřešovat implementaci fondů Evropské unie v České republice, je tzv. Dohoda o partnerství. Přípravou Dohody o partnerství bylo pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V současné době je k dispozici návrh, který byl odsouhlasen usnesením Vlády ČR a čeká na schválení Evropskou komisí. Dohoda o partnerství zahrnuje dotace spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Obsahem jsou tedy nejen operační programy, ale také dotace v oblasti zemědělství a nadnárodní spolupráce.

Ke schválení Evropskou komisí jsou v současnosti navrhovány následující programy:

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu;
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
 3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí;
 4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy;
 5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí;
 6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
 8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství;
 10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství;
 11. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
 12. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 13. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 14. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 15. Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 16. Operační program nadnárodní spolupráce Central Europe, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
 17. Operační program nadnárodní spolupráce Danube, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);
 18. Operační programy meziregionální spolupráce, koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.

 2.     Operační program Doprava

Operační program Doprava svým zaměřením navazuje na OP Doprava 2007-2013. Přípravou a řízením Operačního programu Doprava na léta 2014-2020 bylo pověřeno Ministerstvo dopravy. OP Doprava je připravován souběžně s přípravou Dohody o partnerství a dalších operačních programů. V současné době (konec září 2013) ještě neznáme finální podobu operačního programu, ale na základě dostupných pracovních verzí lze očekávat, že bude obsahovat následující prioritní osy, specifické cíle a podporované aktivity:

Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Specifický cíl 1.1 - Výstavba a modernizace železničních tratí

Podporované aktivity v rámci specifického cíle budou:

 • Modernizace tratí na síti TEN-T a mimo síť TEN-T, uvedení železničních tratí do optimálního stavu.
 • Výstavba tratí na síti TEN-T a mimo síť TEN-T.
 • Modernizace a rekonstrukce
Nahrávám...
Nahrávám...