dnes je 18.7.2024

Input:

Reklamace

20.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14.4 Reklamace

Mgr. Milan Vaňkát

Reklamace ve stručnosti znamená, že kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění, která jsou upravena především v ust. § 2099 a násl. NOZ. Nicméně otázka reklamace není upravena jen v občanském zákoníku, ale rovněž v zákoně o ochraně spotřebitele. Některé souvislosti týkající se reklamací byly uvedeny v této kapitole, přičemž v této kapitole bude tato problematika jen ve stručnosti doplněna o některé další souvislosti.

Kdy je věc vadná

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 NOZ. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

Práva z kupujícího vadného

Nahrávám...
Nahrávám...