dnes je 18.7.2024

Input:

Řízení o inovačním partnerství

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7
Řízení o inovačním partnerství

Mgr. Filip Červenka

Tento druh zadávacího řízení je do zákona zaveden nově a je upraven v § 70 až § 72 ZZVZ. Základní podmínkou pro použití inovačního partnerství pro zadávání veřejné zakázky je faktická nemožnost použití existujících dodávek, služeb nebo stavebních prací pro řešení potřeb zadavatele. Zadavatel nemůže zadat veřejnou zakázku k uspokojení těchto potřeb v inovačním partnerství v případě, kdy na trhu existují dostupné dodávky, služby nebo stavební práce, prostřednictvím kterých je možné řešit potřeby zadavatele. Vyžaduje se tedy, aby byly poptávané dodávky, služby nebo stavební práce inovativní. V opačném případě zadavatel použije jiné bezpodmínečně použitelné zadávací řízení.

Zadavatel může v řízení o inovačním partnerství zadat zakázku jak na vývoj, tak na následnou koupi inovativních dodávek, služeb nebo stavebních prací. Zákon stanoví v § 70 odst. 2 ZZVZ podmínku, že předpokládaná hodnota dodávek, služeb nebo stavebních prací zadávaných v řízení o inovačním partnerství nesmí být nepřiměřená investici potřebné pro jejich vývoj. Inovační partnerství je určeno pro případy, kdy náklady na výzkum a vývoj jsou velmi vysoké a dodavatelé by tento výzkum bez možnosti následných dodávek neprováděli.

Fáze inovačního partnerství

Inovační partnerství může zadavatel rozčlenit na několik fází, v nichž budou postupně naplňovány cíle v procesu výzkumu, vývoje a realizace předmětu inovačního partnerství. Pokud zadavatel inovační partnerství rozloží do těchto fází, stanoví v zadávacích podmínkách pravidla pro poskytování odměn za dosažení těchto dílčích cílů. Odměna musí odpovídat míře naplnění konečného cíle inovačního partnerství.

Volba zadavatele, zda zavede inovační partnerství, a tedy bude realizovat vývojovou fázi produktu s jedním či více dodavateli, závisí pouze na objektivních potřebách zadavatele a zároveň na vlastnostech potřebného řešení, a to zejména s ohledem na typ inovativního řešení a na poměr nákladů na vývojovou fázi vůči nákladům na realizaci finální dodávky. Příkladem, kdy je účelné absolvovat vývojovou fázi s více dodavateli, je situace, kdy je v rámci inovačního partnerství předpokládána relativně nízká cena za vývoj, přičemž však následně bude dodáno velké množství takových řešení. Naopak pokud je předmětem inovačního partnerství jedno unikátní a velmi nákladné zařízení, není účelné absolvovat vývojovou fázi s více dodavateli. Fáze vývoje je v takovém případě mimořádně nákladná a tvoří vysoký poměr v celkové hodnotě veřejné zakázky, takže pokud by měl zadavatel uhrazovat náklady na tuto fázi více dodavatelům, jejichž řešení by následně nevyužil, jednalo by se o zmařenou investici zadavatele, resp. nehospodárné vynaložení jeho prostředků.

Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit, že je oprávněn po každé fázi rozhodnout o ukončení inovačního partnerství, nebo jedná-li se o inovační partnerství

Nahrávám...
Nahrávám...