dnes je 18.7.2024

Input:

Řízení se soutěžním dialogem

6.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6
Řízení se soutěžním dialogem

Mgr. Filip Červenka

Specifickým druhem zadávacího řízení je řízení se soutěžním dialogem. Zadavatel může tento druh zadávacího řízení využít za splnění stejných podmínek jako v případě jednacího řízení s uveřejněním. Oproti tomuto druhu řízení bude řízení se soutěžním dialogem použito tam, kde bude zadavatel pomocí dialogu potřebovat upřesnit poptávané řešení, tedy zejména technické, ekonomické a finanční aspekty plnění.

Účelem řízení se soutěžním dialogem je zvýšení flexibility zadávacího procesu a cílem je zadávání veřejných zakázek se složitým předmětem plnění, a to v případech, kdy zadavatelé nejsou schopni před zahájením zadávacího řízení dostatečně specifikovat předmět veřejné zakázky tak, aby byly naplněny veškeré podmínky pro použití jiných druhů zadávacího řízení. Soutěžní dialog lze použít v případech, kdy je předmět plnění veřejné zakázky zvláště složitý, a to z objektivního hlediska (subjektivní hledisko zadavatele přitom není určující).

Řízení se soutěžním dialogem je upraveno v § 68 a § 69 ZZVZ.

K zahájení řízení se soutěžním dialogem dochází uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení, kterým zadavatel vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. V úvodní fázi účastníci nepodávají návrhy ani nabídky, ale pouze zmiňované žádosti o účast.

Minimální lhůta k podání žádosti o účast je dle § 68 odst. 3 ZZVZ 30 dnů od zahájení zadávacího řízení. Pokud nebude možné v zadávacím řízení následně podat elektronické nabídky, musí být lhůta ze zákona prodloužena o 5 dnů.

Zadavatel je oprávněn vyhradit si v oznámení o zahájení řízení snížení počtu účastníků zadávacího řízení. Omezený počet účastníků, kteří splnili kvalifikaci, následně zadavatel vyzve k soutěžnímu dialogu. Jako kritéria pro snížení počtu účastníků může zadavatel použít výhradně kritéria technické kvalifikace.

Průběh soutěžního dialogu

Řízení se soutěžním dialogem je řízením třífázovým. První fáze se zahajuje odesláním oznámení o zahájení řízení se soutěžním dialogem k uveřejnění. Ve druhé fázi zadavatel vyzve kvalifikované dodavatele k

Nahrávám...
Nahrávám...