dnes je 14.4.2024

Input:

Společná ustanovení k podání nabídek a uzavření smlouvy

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.2
Společná ustanovení k podání nabídek a uzavření smlouvy

Mgr. Filip Červenka

Vyhrazené změny závazku

Podle obecného pravidla obsaženého v § 222 ZZVZ nesmí zadavatel umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jejího trvání bez provedení nového zadávacího řízení. Ust. § 100 ZZVZ obsahuje výjimky z tohoto obecného pravidla.

Dle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ si může zadavatel vyhradit v zadávací dokumentaci změny obsahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody za splnění dvou podmínek. Zaprvé musí být pro danou změnu a její obsah jednoznačně vymezeny podmínky v zadávací dokumentaci. Musí být tedy přesně a jednoznačně popsána situace, za které může ke změně dojít. Druhou podmínkou je, že vyhrazená změna nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Příkladem takového změny může být například inflační doložka.

Podle § 100 odst. 2 ZZVZ je druhým typem vyhrazené změny změna v osobě dodavatele. Zadavateli je umožněno, aby změnil dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky za podmínky, že zadavatel změnu v osobě dodavatele a způsob určení nového dodavatele jednoznačně vymezí v zadávací dokumentaci.

Jako příklad možnosti změny v osobě dodavatele lze uvést takovou změnu, kdy veřejnou zakázku bude za vybraného dodavatele plnit například dodavatel, který se umístil jako druhý v pořadí. Takový postup zadavatele (změna vybraného dodavatele za dodavatele, který se umístil jako druhý v pořadí) nebude v rozporu se zákonem, pokud zadavatel již v zadávací dokumentaci jasně vymezil okolnosti, za kterých může k takové změně dojít, tedy v případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci jasně a nezpochybnitelně vymezeny podmínky pro změnu osoby dodavatele a způsob, jakým bude nový dodavatel určen.

Třetí typ vyhrazené změny spočívá v možnosti výhrady použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací (nikoliv tedy dodávek) vybraným dodavatelem, a to v případě, kdy si tuto možnost zadavatel vyhradí v zadávací dokumentaci. Podmínky pro takovýto postup upravuje § 100 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel může takto postupovat v případě, kdy:

a) podmínky pro nové služby nebo nové stavební práce odpovídají podmínkám pro použití jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 ZZVZ (musí být splněny podmínky v tomto ustanovení uvedené, tedy např. to, že jednací řízení bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku atd.),

b) předpokládaná hodnota nových služeb nebo nových stavebních prací nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky a

c) zadavatel v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací.

Rozdělení veřejné zakázky na části

Zákon výslovně umožňuje rozdělit veřejnou zakázku na více částí. Ust. § 18 ZZVZ upravuje způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky rozdělené na části. Ust. § 35 ZZVZ umožňuje zadavateli rozdělit veřejnou zakázku na více částí za podmínky, že tím neobejde povinnosti stanovené ZZVZ. Zákon tedy umožňuje zadavateli zadat více částí veřejné zakázky v jednom nebo v několika zadávacích řízeních.

Postup zadavatele, který se rozhodne rozdělit zakázku v nadlimitním řízení na více částí a tyto následně zadat v jednom zadávacím řízení, blíže upravuje § 101 ZZVZ. Rozdělení veřejné zakázky na části je obecně možností, nikoliv povinností zadavatele. Přesto by v některých případech bylo možné dovodit, že zadavatel má povinnost rozdělit veřejnou zakázku na části. Bylo by tomu tak v případě, kdy by zadavatel vymezil předmět veřejné zakázky příliš široce a v důsledku toho by se o zakázku mohli ucházet pouze určití dodavatelé, v důsledku čehož by došlo k porušení zákazu diskriminace. Pokud by pak jediným způsobem, jak se vyhnout diskriminaci při zadávání veřejné zakázky, bylo rozdělení veřejné zakázky na části a tím umožnění přístupu širšího okruhu dodavatelů, bylo by třeba k rozdělení veřejné zakázky přistoupit.

Pokud není v zákoně stanoveno jinak, postupuje zadavatel v každé části rozdělené zakázky odděleně. V oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání žádosti o účast zadavatel stanoví, zda může dodavatel podat nabídku na jednu, několik nebo všechny části veřejné zakázky. Zadavatel tedy může počet částí, na které může jeden dodavatel podávat nabídku, omezit.

Pokud zadavatel neurčí, že lze nabídku podat jen na jednu část, může stanovit nejvyšší počet částí, které mohou být zadány jednomu dodavateli. V takovém případě je zadavatel povinen vymezit pravidla pro výběr částí, které budou zadány účastníku zadávacího řízení, kterému by podle pravidel pro hodnocení jinak mělo být zadáno více částí.

V případě, že lze jednomu účastníku zadávacího řízení zadat více částí, může zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k podání žádostí o účast stanovit pravidla pro určení částí, které si vyhrazuje k případnému zadání jednomu účastníku zadávacího řízení.

Varianty nabídky

Předkládání variant nabídek upravuje § 102 ZZVZ. Dodavatelé mohou předkládat varianty nabídek pouze v případech, kdy zadavatel v zadávací dokumentaci předkládání variant nabídek výslovně připustil nebo přímo nařídil, a to s ohledem na předmět veřejné zakázky. Varianty nabídek tudíž není možné předkládat automaticky. V případě, kdy zadavatel v zadávací dokumentaci nic k možnosti předkládat varianty nabídky neuvede, pak tedy platí, že varianty nabídek předkládat nelze. Zadavatel je oprávněn připustit nebo požadovat varianty přímo související s předmětem veřejné zakázky.

Pokud se zadavatel rozhodne varianty nabídky připustit nebo nařídit, je povinen uvést v zadávací dokumentaci minimální požadavky na jednotlivé varianty a stanovit taková hodnotící kritéria, jejichž prostřednictvím lze hodnotit jak varianty, tak nabídky, které varianty neobsahují. Zadavatel je rovněž povinen upravit případná specifika podávání nabídek obsahujících varianty.

Pokud byly varianty předem připuštěny nebo nařízeny, platí obecné pravidlo, že zadavatel nesmí vyřadit variantu, která by vedla k případné změně druhu veřejné zakázky z veřejné zakázky na

Nahrávám...
Nahrávám...