Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016 - 2020

17.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2 Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek 2016 – 2020

JUDr. Irena Novotná

Výsledky plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015

V návaznosti na Strategii elektronizace zadávání VZ z období let 2011 až 2015 uvádíme přehled, které očekávané oblasti byly splněny:

Strategií elektronizace bylo od roku 2011 dosaženo mimo jiné následujících výsledků:

 • - Do rutinního provozu byl k 1. srpnu 2015 spuštěn Národní elektronický nástroj. Tím byl naplněn hlavní cíl Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 s výsledkem, že „100 % zadavatelů bude mít do konce roku 2015 k dispozici elektronický nástroj/nástroje umožňující komplexní podporu celého životního cyklu veřejné zakázky”.
 • - Na národní úrovni je ve Věstníku veřejných zakázek uveřejňováno 100 % informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v režimu zákona o veřejných zakázkách (od 2 mil. Kč bez DPH na dodávky a služby, resp. od 6 mil. Kč bez DPH v případě veřejných zakázek na stavební práce).
 • - Byl spuštěn nový model elektronických tržišť, jenž upřesnil pravidla využívání e-tržišť; provoz tržišť je hrazen ze státního rozpočtu, podstatně byl rozšířen seznam obchodovaných komodit.
 • - Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo metodiku vyčíslování úspor dosažených v rámci resortního systému centralizovaného zadávání, metodiku pro vyhodnocování efektivnosti nákupu telekomunikačních služeb, dokument Minimální požadavky na vytvoření a provozování resortního seznamu nakupovaných položek a šablonu pro vyhodnocení resortního systému centralizovaného zadávání za daný rok včetně příloh.
 • - Ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zpracovalo vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
 • - V rámci ministerstva financí byl připraven ve spolupráci s ICT Unií návrh standardu ISDOC a metodika pro používání elektronické fakturace.

MMR zajistilo

V rámci realizace opatření ze stávající Strategie elektronizace veřejných zakázek zajistilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se zainteresovanými resorty v období let 2011 až 2015 splnění níže uvedených opatření:

 • - Přijetí usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 222, o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků a spuštění nového systému elektronických tržišť;
 • - Přijetí Pravidel systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit;
 • - Zpracování Technické specifikace Národního elektronického nástroje (NEN), kterou tvoří především procesní model NEN, vazba NEN na okolní informační systémy a konceptuální model - požadavky na funkcionality a vlastnosti NEN;
 • - Vytvoření a implementaci koncepce správy číselníku NIPEZ a vytvoření a implementace pravidel standardizace předmětu VZ, včetně parametrů pro popis funkčních vlastností komodity;
 • - Aktualizaci Technické specifikace NEN a detailní analýzu řešení NEN. Strategie elektronizace.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období 2016 - 2020

Dne 31. prosince 2015 skončila účinnost Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015. Vláda ČR přijala svým usnesením z 18. ledna 2016 č. 25 novou Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 (dále Strategie). Ta se stala novým strategickým dokumentem vlády pro oblast zavádění moderních informačních a komunikačních technologií do procesu zadávání veřejných zakázek. Realizace Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020 bude obdobně jako v případě předchozí strategie uskutečňována řadou opatření a úkolů, na kterých se budou podílet Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Ministerstvo vnitra, popř. další orgány státní správy či další instituce dle potřeby.

Souvislosti vzniku a existence Strategie

Strategie za období let 2016 – 2020, o níž vláda rozhodla svým usnesením ze dne 2016 vzhledem k ukončení platnosti Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, vznikla na základě přijetí evropských zadávacích směrnic, které mimo jiné stanovují povinné elektronické zadávání od roku 2018, a nutnosti poznání jejich dopadu v souvislosti s jejich implementací prostřednictvím nového zákona o zadávání veřejných zakázek s předpokládanou účinností od dubna 2016.

Struktura dokumentu

Strategie je dokument, který je, stejně jako v předchozích dokumentech, rozdělen na tři části:

 • - Analýza výchozí situace (obsahuje popis aktuálních podmínek pro elektronizaci trhu VZ v ČR, vyhodnocení předchozích strategií v oblasti elektronizace veřejných zakázek a charakteristiku vazeb na ostatní strategie eGovernmentu v ČR a na výstupy standardizační a metodické činnosti EU.
 • - Definice cílů, prioritních oblastí a opatření, které navazují na zjištění uvedená v analýze současného stavu
 • - Způsob implementace Strategie elektronizace, jež obsahuje charakteristiku organizačního a finančního zajištění navržených opatření

Novinky: Struktura dokumentu je rozšířena o 2 samostatné kapitoly, které se věnují nejvýznamnějším modulům NIPEZ:

 • - Elektronická tržiště veřejné správy – vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání
 • - Národní elektronický nástroj (NEN)

- návrh na povinné využívání NEN.

K této kapitole je přiložena příloha obsahující aktualizovaná „Pravidla používání NEN”.

 • - Elektronická tržiště veřejné zprávy

Oblasti spojené s uveřejňováním podle návrhu nového ZZVZ

V dubnu v roce 2016 má nabýt účinnosti ZVVZ a již v jeho návrhu jsou upraveny následující oblasti spojené s uveřejňováním:

 • - vymezení Věstníku veřejných zakázek, který slouží k uveřejňování formulářů k veřejným zakázkám na národní úrovni a zajišťuje odesílání evropských formulářů do TED. Zároveň je stanovena povinnost zasílat formuláře k uveřejnění pouze v elektronické podobě;
 • - v oblasti podlimitních veřejných zakázek byly stanoveny zjednodušené národní formuláře, které zachovají potřebnou míru transparentnosti při výrazném snížení rozsahu formulářů;
 • - stanovení rozsahu a způsobu uveřejňování informací v průběhu zadávacího řízení (zadávací dokumentace, písemná výzva ve zjednodušeném podlimitním řízení, dodatečné informace apod.); stanovení rozsahu a způsobu uveřejňování informací „ex-post” (písemná zpráva zadavatele, smlouva, výše skutečně uhrazené ceny, seznam subdodavatelů);
 • - součástí návrhu je i záměr rozšíření uveřejňovacích povinností pro veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou nad 500 000,- Kč bez DPH.

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo v souvislosti se změnami v oblasti uveřejňování vyhlášku č. 171/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele, jež s účinností od 1. srpna 2015 přinesla následující změny týkající se profilu zadavatele:

 1. Při změně profilu zadavatele je zadavateli umožněno zachovat původní profil zadavatele jako neaktivní profil, na který bude doplňovat informace a dokumenty ke zde uveřejněným zakázkám. Dostatečná míra transparentnosti a dostupnosti uveřejněných informací bude zajištěna tím, že zadavatel na nově používaném profilu uveřejní přímý hypertextový odkaz na původní profil zadavatele a zároveň bude tento profil nadále evidován ve Věstníku veřejných zakázek s označením „neaktivní”.
 2. Došlo k rozšíření výjimek ze zákazu používat k uveřejnění informací o svých veřejných zakázkách současně více profilů zadavatele o Národní elektronický nástroj (NEN), který byl spuštěn do ostrého provozu od 1. srpna 2015. Zadavatelé, kteří se rozhodnou využívat NEN pro zadávání veřejných zakázek, tak nejsou nuceni rušit svůj stávající profil zadavatele.

Novinky

 1. Aktualizace metodiky k Vyhlášce o uveřejňování vyhlášení

V souvislosti se změnou vyhlášky dochází i k aktualizaci Metodiky k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Úpravy vyhlášky pro změnu profilu zadavatele zůstanou zachovány i v nové vyhlášce o uveřejňování.

 1. Návrh vyhlášky stanovící podrobnější podmínky k elektronickým nástrojům

Současně je připravován návrh vyhlášky, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody. Tato vyhláška nahradí stávající stejnojmennou vyhlášku č. 9/2011 Sb.

 1. Upřesnění doručování prostřednictvím elektronického nástroje

S upřesněním doručování prostřednictvím elektronického nástroje je řešena otázka neomezeného dálkového přístupu (registrace k uveřejněným dokumentům).

 1. d) Příloha vyhlášky pro stanovení pravidel pro