dnes je 15.4.2024

Input:

Technické podmínky pro nadlimitní režim

1.12.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9
Technické podmínky pro nadlimitní režim

Mgr. Filip Červenka

Technické podmínky pro nadlimitní režim jsou upraveny v § 89 až § 95 ZZVZ. Jedná se o požadavky na vlastnosti předmětu veřejné zakázky, které zadavatel stanovuje prostřednictvím parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být naplněny, odkazu na normy nebo technické dokumenty, nebo odkazu na štítky. Uvedené způsoby lze navíc navzájem kombinovat.

Pomocí technických podmínek zadavatel vymezuje z hlediska kvality předmět veřejné zakázky, tedy příslušné dodávky, služby nebo stavební práce, které mají být provedeny. Kromě vymezené části, tedy § 89 až § 95 ZZVZ, se technické podmínky řídí rovněž obecnou úpravou obsaženou v části druhé zákona. Pro koncese stanoví zákon zvláštní úpravu v § 182 ZZVZ. Rovněž u sektorových veřejných zakázek a u zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti jsou zákonem stanoveny určité specifické odchylky od obecné úpravy technických podmínek obsažených v § 89 až § 95 ZZVZ.

Popis požadavků na předmět veřejné zakázky může zahrnovat rovněž charakteristiky z hlediska vlivu na životní prostředí. Zadavatele nemá povinnost zahrnout tuto charakteristiku do popisu požadavků, jedná se jen o jeho oprávnění.

Zadavatel je při formulaci technických podmínek oprávněn odkázat na konkrétní výrobní proces nebo metodu poskytování požadovaného plnění nebo na konkrétní proces spojený s jinou fází životního cyklu požadovaného plnění. Může se jednat například o technologie výroby předcházející dodání výrobku. Opět se však nejedná povinnost, zadavatele může zvážit, zda tak učiní nebo ne. V případě, že konkrétní výrobní proces nebo metoda poskytování požadovaného plnění nebo konkrétní proces spojený s jinou fází cyklu požadovaného plnění nejsou součástí věcné podstaty technických podmínek, může na ně zadavatel odkázat jen v případě, kdy souvisejí s předmětem veřejné zakázky a jsou přiměřené k její hodnotě i cílům.

Další možnost, kterou zákon zadavateli poskytuje, je odkázat na správní orgán nebo jiný subjekt, u kterého mohou dodavatelé získat informace o povinnostech vyplývajících z právních předpisů týkajících se ochrany zaměstnanců a pracovních podmínek, ochrany životního prostředí, daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění. Smyslem ustanovení je především upozornit dodavatele na jejich povinnosti, které dodavatelům vyplývají z těchto právních předpisů.

S ohledem na znění § 89 odst. 5 a 6 ZZVZ je třeba upozornit, že specifikace předmětu plnění by měla být zásadně zcela neutrální a neměla by obsahovat žádná příznačná označení, která by mohla vést ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů. Pokud však toto označení nemůže nikoho zvýhodnit ani znevýhodnit, pak je přípustné (tyto případy však budou v praxi velmi řídké). Odkaz na příznačná označení je rovněž přípustný v případě, kdy jej bude odůvodňovat předmět veřejné zakázky (např. v případě, kdy bude třeba zajistit kompatibilitu s již existujícím zařízením zadavatele). Poslední výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy stanovení technických podmínek nemůže být bez konkrétního odkazu dostatečně přesné a srozumitelné.

Normy nebo technické dokumenty

Ustanovení § 90 ve spojení s § 89 ZZVZ dovoluje zadavateli stanovit technické podmínky odkazem na normy nebo technické dokumenty. Ust. § 90 ZZVZ stanovuje postup a přesné pořadí, v jakém lze na normy a technické dokumenty odkazovat.

Zadavatel je povinen přednostně odkazovat na normy a dokumenty stanovené na základě normalizace či standardizace na evropské a mezinárodní úrovni. Teprve v případě, kdy není odkaz na tyto normy možný, je zadavatel oprávněn specifikovat předmět veřejné zakázky podle českých norem a technických dokumentů.

Pokud se zadavatel rozhodne vymezit technické podmínky odkazem na normy nebo technické dokumenty, nesmí nabízené plnění odmítnout pro nesoulad s technickými podmínkami v případě, kdy dodavatel prokáže, že dodávky, služby nebo stavební práce, které dodavatel nabízí, jsou z hlediska kvality rovnocenné jako dodávky, služby nebo stavební práce, které

Nahrávám...
Nahrávám...