dnes je 18.7.2024

Input:

Typový projekt vhodný pro zkvalitnění vzdělávání na základních školách (18/03/2013)

18.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Typový projekt vhodný pro zkvalitnění vzdělávání na základních školách

Nejen obce a firmy mohou být příjemci dotací ze strukturálních fondů. Existuje celá řada dotačních titulů, ze kterých je možné podpořit rozvoj lidských zdrojů a zkvalitňování vzdělávacích systémů. V tomto vydání představíme typový projekt vhodný pro zkvalitnění vzdělávání na základních školách. Příště navážeme případovou studií vhodnou pro střední školy.

 

Dotační titul

Vzorový projekt je vhodný pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Tento dotační titul je realizován v rámci grantových schémat krajů. Zaměření dotačního programu je obdobné v celé České republice, ale termíny výzev jsou odlišné dle jednotlivých krajů, proto musejí potenciální žadatelé reagovat na konkrétní výzvy zprostředkujících orgánů (krajů). Žadatel musí v termínu výzvy předložit vypracovaný projektový záměr a žádost o finanční podporu v aplikaci Benefit Z. Neinvestiční projekty nejsou tak náročné na zpracování jako ty investiční. Projektový záměr je podstatně stručnější. V následujícím textu přiblížíme na příkladu vzorového projektu hlavní části požadované v projektové dokumentaci.

 

Představení žadatele

Základní škola se nachází v Kamenici, v malém městě ve Středočeském kraji.  Jedná se o plně organizovanou školu s prvním i druhým stupněm. Na konci školního roku 2010/2011 (v době přípravy projektu) navštěvovalo tuto základní školu 416 žáků. V této škole působí 25 pedagogů a 12 členů ostatního provozního personálu. Základní škola Kamenice se snaží o maximální možné využívání finančních prostředků vyhlašovaných Středočeským krajem, Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy i v rámci fondů Evropské unie. Jako příklady úspěšných projektů lze uvést např. programy preventivního vzdělávání financované v roce 2009 z prostředků kraje nebo podpory environmentálního vzdělávání, výchovy osvěty podpořené v roce 2010 ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Základní škola realizovala projekt v rámci oblasti podpory 1.1 a získala v letech 2010-2012 finanční prostředky ve výši 2.600.000 Kč.

 

Partnerství projektu

Po zvážení situace v oblasti zavádění ICT do škol ve Středočeském kraji žadatel přistoupil  k vytvoření  projektu  realizovaného  více  partnerskými  školami.  Důvodem je  snaha  proškolit  v oblasti  používání  interaktivní  tabule  a  v tvorbě  výukových materiálů  pro  toto  zařízení  co  největší  množství  pedagogů  najednou a  tím  snížit náklady  na  jednotku  výstupu  (proškolený  pedagog,  vytvořený  interaktivní materiál, podpořený  žák).  Žadatel  předpokládal,  že  bude  efektivněji  využito  lidských i materiálních  zdrojů,  pokud  bude  cílovou  skupinou  rozsáhlejší  skupina  pedagogů a žáků.  Předpokládalo  se  efektivní  využití  prostředků  na  administraci  projektu,  na propagaci a  na  kontrolní  činnost.  Do projektu bude zapojeno 15 partnerských škol.

 

Předmět projektu

Projekt zahrnuje tři roviny. První rovina projektu zahrnuje zvýšení znalostí a pedagogických dovedností přihlášené skupiny pedagogů v oblastech tvorby, využívání a evaluace vlivu interaktivních výukových materiálů na výuku. Využívání interaktivních materiálů by mělo přinést novou, vyšší kvalitu vzdělávání na 1. stupni základní školy. Pedagogové absolvují vzdělávací semináře pro práci s interaktivní tabulí. Druhá rovina projektu je věnována vytvoření 240 interaktivních materiálů pro výuku ve všech vzdělávacích oblastech podle Rámcového programu pro základní vzdělávání (tj. základní dokument vydaný MŠMT ČR). Tyto materiály byly vytvořeny pro výuku na I. stupni ZŠ s důrazem na posílení průřezového tématu ekologicky orientované výchovy a vzdělávání. Třetí rovinou projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků a zvýšení jejich motivace ke studiu v důsledku využívání interaktivních studijních materiálů a výuky.

 

Soulad se strategickými dokumenty

Náš modelový projekt vykazuje návaznost na strategické dokumenty jak na národní, tak i krajské úrovni. Jako příklady lze uvést následující dokument. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha) potvrzuje v opatření 2.2: Informační a komunikační technologie důležitost využívání ICT k modernizaci metod a forem výuky a ke zvyšování kompetencí na všech stupních výukového procesu. Strategie celoživotního učení uvádí mezi cíli podporu získávání a rozvoj klíčových dovedností dospělých a dětí v oblasti ICT a jazykové přípravy nebo cíl podpořit rozvoj kvalitních a efektivních forem vzdělávání. Mezi prioritami Národní strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj lze nalézt např. podporu počátečního a dalšího vzdělávání učitelů v užívání inovačních výukových programů a strategií (priorita 2.6), tvorbu a inovace metodických a didaktických materiálů včetně podpory tvorby infrastruktury (priorita 2.7), tvorbu vzdělávacích programů a kurzů a realizace školení lektorů v rámci celoživotního učení (priorita 2.8). Jako další dokumenty, které uvádějí potřebu rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti ICT u žáků jsou strategie Evropa 2020 a Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj Evropské hospodářské komise OSN.

 

Cílové skupiny

Oprávněné cílové skupiny je nutné vymezit v závislosti na cílech a typu podporovaných aktivit. Cílovou skupinou v tomto projektu jsou jednak učitelé ze  všech  partnerských  škol,  a dále také  žáci  I.  stupně zainteresovaných škol.  Cílová skupina učitelů bude vybavena kompetencemi, bez kterých není možné aplikovat do výuky moderní metody.  V rámci projektu bude vytvořen motivační systém na podporu  interaktivní výuky. Počet zapojených učitelů do projektu bude cca 80. Pedagogové jsou k účasti na projektu motivováni  tím,  že  se  bude jednat o  akreditovanou  formu  dalšího  vzdělávání pedagogických pracovníků. Další motivačním prvkem bude finanční ohodnocení. Absolvování školení a zpracování a úspěšná obhajoba závěrečné práce bude spojena s finanční odměnou. Profesionální motivací pro učitele bude také prezentace vytvořených interaktivních materiálů na webovém portálu projektu. Žáci budou motivování pro účast v projektu prostřednictvím zefektivnění procesu získávání informací ve výuce. Projektu se zúčastní zhruba 2.200 žáků. Pro pedagogy  bude  přínosem  vlastní  odborný  růst, finanční  motivace,  možnost  vlastní  profesionální  prezentace,  kvalitativní  posun v jejich práci, přístup k moderním výukovým  technologiím. Pro žáky byla největším přínosem  implementace moderních  výukových  technologií  do  běžného  vyučovacího procesu,  zatraktivnění  výuky  formami  a  prostředky,  které  jsou  žákům  blízké, zefektivnění procesu získávání cílových kompetencí.

 

Rozpočet projektu

Projekt zahrnuje následující  druhy  způsobilých  výdajů  podle  kapitol v rozpočtu:

  • Osobní  výdaje  související s realizací  projektu - náklady  na  odborné zaměstnance  (platy,  odměny  z dohod  o  provedení  práce,  odměny  z dohod o pracovní činnosti), náklady na administrativní zaměstnance (odměny z dohod o pracovní činnosti),  sociální  a  zdravotní  pojištění, FKSP, zákonné pojištění zaměstnance.
  • Cestovní náhrady související s realizací projektu (cestovné a stravné).
  • Zařízení  související  s realizací  projektu - nákup  drobného  dlouhodobého majetku, nákup  drobného  hmotného  majetku,  odpisy  vlastního  dlouhodobého hmotného a nehmotného  majetku,  nákup  zařízení a vybavení hmotné povahy s dobou použitelnosti nad 1 rok a pořizovací cenou nad  40 000,-  Kč.  Podíl výdajů na pořízení zařízení a vybavení na celkových způsobilých výdajích smí  činit 
Nahrávám...
Nahrávám...