dnes je 2.3.2024

Input:

Výjimky

23.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9
Výjimky

Mgr. Filip Červenka

Oproti stávající zákonné úpravě byla rozšířena a v některých případech upravena oblast výjimek, kdy zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Tyto výjimky jsou obecně obsaženy především v § 29 až § 31 ZZVZ, nicméně je třeba upozornit i na § 158 ZZVZ, který stanovuje zvláštní výjimky pro sektorové veřejné zakázky, § 191 ZZVZ, který obsahuje výjimky pro zakázky z oblasti obrany a bezpečnosti, a § 177 ZZVZ, který upravuje výjimky pro veřejné zakázky, které jsou koncesemi.

Je však třeba upozornit, že i v případě, kdy bude určitá veřejná zakázka z povinnosti zadávání v zadávacím řízení vyňata, vztahují se na ní i nadále obecná pravidla obsažená v § 6 ZZVZ, která bude zadavatel povinen dodržet.

Výjimka z povinnosti zadávat veřejnou zakázku v zadávacím řízení představuje pro zadavatele pouze možnost, nikoliv povinnost, zadat veřejnou zakázku mimo zadávací řízení. Pokud se však rozhodne výjimku neuplatnit, je povinen dodržet postup předepsaný zákonem pro zadávací řízení. Výjimkou z tohoto pravidla však je postup zadavatele podle § 127 odst. 2 písm. g) ZZVZ – zadavatel tedy může zadávací řízení zrušit, pokud se jedná o zadávací řízení, které zadavatel zahájil, i když k tomu nebyl na základě výjimky povinen.

Výčet výjimek obsažených v zákoně je taxativní a je třeba jej vykládat restriktivně. Výčet výjimek tudíž není možné výkladem rozšiřovat, což vyplývá mimo jiné i z judikatury SDEU (např. rozsudek SDEU C-199/85). Podle tohoto rozhodnutí zároveň leží důkazní břemeno ohledně existence výjimky na tom, kdo se výjimky dovolává.

Obecné výjimky

Zákon v § 29 ZZVZ upravuje obecné výjimky z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Tyto výjimky se tudíž vztahují na všechny veřejné zakázky bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu. Výjimky dle ustanovení § 29 písm. a), c), d), g), i) a k) až r) se však neuplatní, pokud zadavatel zadává veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

Pro výklad pojmů, které zákon označuje jako výjimky v § 29 ZZVZ, je většinou třeba užít definici obsaženou v jiných právních předpisech. Kupříkladu výjimku dle § 29 písm. m), která umožňuje zadat veřejnou zakázku mimo zadávací řízení, pokud jde o úvěr nebo zápůjčku, je třeba vykládat v kontextu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který obsahuje úpravu obou institutů, konkrétně v § 2395 a násl. o. z. (smlouva o úvěru) a § 2390 a násl. o. z. (smlouva o zápůjčce).

Kromě občanského zákoníku jsou pro výklad pojmů dle § 29 ZZVZ podstatné především následující právní předpisy:

  • - ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky – písm. a) a s)
  • - zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti – písm. b)
  • - nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací – písm. b)
  • - zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon – písm. c)
  • - zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy – písm. c)
  • - zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému – písm. c)
  • - zákon č. 127/2005 Sb., o
Nahrávám...
Nahrávám...