dnes je 19.5.2024

Input:

Vyloučení účastníka zadávacího řízení

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8
Vyloučení účastníka zadávacího řízení

Mgr. Filip Červenka

Ze zadávacího řízení může být účastník zadavatelem vyloučen. Nelze tak ovšem učinit z jakýchkoliv důvodů či dokonce bezdůvodně, nýbrž pouze v případech, které jsou v zákoně výslovně stanoveny. ZZVZ tak dává zadavateli oprávnění při naplnění konkrétně stanovených podmínek vyloučit účastníka, a to kdykoliv v průběhu zadávacího řízení. Tyto situace upravuje § 48 ZZVZ.

V drtivé většině případů se jedná u zadavatele o možnost (právo) daného účastníka vyloučit. Tohoto práva zadavatel může, ale nemusí využít. Důvodem je především to, že pokud by vyloučení bylo uloženo zadavateli jako povinnost, musel by zadavatel vždy důsledně zkoumat, zda nejsou u účastníků splněny nějaké důvody pro vyloučení, což by patrně nebylo účelné. Pouze v některých případech zadavatel nemá na výběr a účastníka vyloučit musí – takovým případem je např. účastník, který neprokázal složení požadované jistoty nebo nezajistil jistotu po celou dobu trvání zadávací lhůty.

Prvním důvodem k možnému vyloučení účastníka ze zadávacího řízení je skutečnost, že údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě vůbec nedoložil. Totéž platí v případě, kdy údaje, doklady, vzorky nebo modely nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny dle žádosti zadavatele učiněné v souladu s ustanovením § 46 ZZVZ, jakož i v případě, kdy neodpovídají skutečnosti, přičemž by mohly mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení. Pokud by však výše popsané případy nemohly nijak ovlivnit zadávací řízení, pak lze dojít k závěru, že oprávnění zadavatele k vyloučení účastníka nevznikne. Pokud však zadavatel zjistí, že tyto důvody jsou naplněny má povinnost daného účastníka vyloučit.

Dále může zadavatel vyloučit účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu a tato cena nebyla účastníkem nijak zdůvodněna.

Jedním z hlavních důvodů, pro nějž může zadavatel účastníka zadávacího řízení vyloučit, je nezpůsobilost takového účastníka. Ta nastává většinou v případech různých pochybení účastníka zadávacího řízení. Tyto skutečnosti musí ovšem zadavatel prokázat – jedná se o případy, kdy:

  • - plnění, které účastník nabízí, by vedlo k nedodržování předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů, vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky,
  • - došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě není možné,
  • - došlo k narušení hospodářské soutěže tím, že daný dodavatel se účastnil zadávacího řízení ve fázi jeho přípravy a jiné opatření k nápravě než vyloučení není v dané situaci možné (leda, že by tento účastník na výzvu zadavatele prokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo),
  • - účastník zadávacího řízení se dopustil v posledních 3 letech od zahájení zadávacího řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem některé veřejné zakázky a tato pochybení vedla ke vzniku škody či k předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo k jiným srovnatelným sankcím,
  • - účastník zadávacího řízení se pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit výhody v zadávacím řízení,
  • - účastník zadávacího řízení se dopustil v posledních třech letech před zahájením zadávacího řízení (jakož i po zahájení zadávacího řízení) závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, a to včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů (např. dle stavovských předpisů profesních komor).

Zadavatel je oprávněn vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost také v případě, kdy na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že tento účastník uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Dalším důvodem k vyloučení účastníka zadávacího řízení, je skutečnost, že tento účastník je akciovou společností, přičemž nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Tuto skutečnost si zadavatel ověří v obchodním rejstříku, a pokud z něj vyplývá naplnění výše uvedených důvodů, zadavatel jej ze zadávacího řízení vyloučí. To neplatí pro účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví obce nebo kraje.

Ve všech případech vyloučení účastníka ze

Nahrávám...
Nahrávám...