dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor A: Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

JUDr. Lukáš Potěšil

Stáhnout vzor

Městský soud v Praze
(pracoviště Hybernská)
Hybernská 1006/18
111 21 Praha 1 
místo pro vylepení kolků v příslušné hodnotě
…………………………………(3000 Kč) 

Vzor

Dvojmo

Žalobce:  ABC WASTE TRADE, spol. s r.o., IČO: 487 369 24, se sídlem V Předpolí 27, Praha 10, 100 00 
  zastoupený na základě plné moci: JUDr. Janem Bačinou, advokátem, se sídlem Jabloňová 34, Praha 10 – Zahradní město, č. osv. ČAK 9568, adresa pro doručování: Navrátilova 25, Praha 5 
  ……………… (podpis zástupce/advokáta) 
Žalovaný:  Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10 Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu – žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 12. 2011, sp. zn. OO/21/2011, č.j. 6546/560/11; 75879/ENV/11

Přílohy:

  1. plná moc advokáta ze dne 15. 1. 2012

  2. osvědčení plátce DPH

  3. rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 12. 2011, sp. zn. OO/21/2011, č.j. 6546/560/11; 75879/ENV/11

  4. rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 20. 9. 2011, č.j. CIZP/47/OOO/SR01/0911695.003/09/BTC

  5. smlouva o dílo č. 55/2011/269.kot

  6. daňové přiznání za rok 2011 a výpis z účtu za období 01/2012

I.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 11. 12. 2011, sp. zn. OO/21/2011, č.j. 6546/560/11; 75879/ENV/11, podle § 90 odst. 5 správního řádu č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zamítl odvolání žalobce a potvrdil jím napadené rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 20. 9. 2011, č. j. CIZP/47/OOO/SR01/0911695.003/09/BTC (dále též „rozhodnutí prvního stupně“).

Uvedeným rozhodnutím prvního stupně byla žalobci uložena pokuta ve výši 100 000 Kč a povinnost nahradit náklady řízení, neboť měl naplnit skutkovou podstatu správního deliktu podle § 40 odst. 7 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“).

Žalobce dostal pokutu za „provozování středního zdroje znečišťování ovzduší … u provozovaného kotle V 500 (K 2), v.č. 9500 002 PZ o jmenovitém výkonu 430 kW na spalování hnědého uhlí v kotelně provozu Klášter, ul. Richterova, Praha 10, v rozporu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., kdy nedodržuje emisní limit u znečišťující látky CO podle přílohy č. 4 bodu 1.1 nařízení vlády č. 146/2007 Sb. …, kde pro spalování tuhých paliv v ostatních topeništích je stanoven limit pro CO = 650 mg/m3 (zjištěné průměrné hmotnostní koncentrace z autorizovaného měření emisí činí 3524 mg/m3).“.

Správní orgán prvního stupně v odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedl, že dne 28. 8. 2011 provedl prošetření podnětu na kouř a zápach v kotelně uvedeného provozu, na základě čehož byl sepsán protokol o kontrolním zjištění č. 0911695.001. Neplnění stanoveného emisního limitu bylo zjištěno z protokolu č. 1828/02 z provedeného měření emisí ze dne 3. 8. 2011 na kotli K2 typu V 500. Hodnota koncentrace CO činila v době měření 3524 mg/m3. Tím je doloženo překročení emisního limitu, který je nařízením vlády č. 146/2007 Sb. stanoven na 650 mg/m3. Žalobce měl překročit emisní limit, porušit povinnosti provozovatele středního zdroje znečištění podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, čímž se měl dopustit správního deliktu podle § 40 odst. 7 písm. a) téhož zákona.

Důkaz:  rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 20. 9. 2011, č.j. CIZP/47/OOO/SR01/0911695.003/09/BTC 

II.

Žalovaný v odůvodnění rozhodnutí o odvolání uvedl, že žalobce byl povinen mj. dodržovat i stanovené emisní limity, jak vyplývá z § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší. Emisní limity jsou přitom konkrétně stanoveny nařízením vlády č. 146/2007 Sb. Na žalobcem provozovanou kotelnu dopadají limity uvedené pod bodem 1.1 přílohy č. 4 uvedeného nařízení vlády, který činí pro CO 650 mg/m3. Žalobce byl podle § 9 odst. 9 zákona o ochraně ovzduší povinen prokázat dodržování stanovených emisních limitů výsledky autorizovaného měření, jehož výsledky jsou uvedeny v protokolu č. 1828/02. Z něj vyplývá, že u kotle K2 byl specifický limit koncentrace CO překročen. Oproti stanovenému specifickému limitu koncentrace CO ve výši 650 mg/m3, dosáhla průměrná naměřená koncentrace CO hodnoty 3.524 mg/m3. Žalovaný v daném ohledu uzavřel, že kotel K2 byl provozován v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší. Tím žalobce porušil povinnost stanovenou § 11 odst. 1 písm. b) a spáchal správní delikt podle § 40 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně ovzduší. Uložení pokuty ve výši 100 000 Kč bylo podle žalovaného

Nahrávám...
Nahrávám...