dnes je 24.5.2024

Input:

Vzor - Cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě)

7.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5.1.1
Vzor - Cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě)

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Čl. .....
Smluvní pokuta

1. Úvěrovaný se zavazuje pro případ, že poruší svoji povinnost splatit Úvěrujícímu úvěr či úroky z úvěru řádně a včas dle ustanovení čl. III této smlouvy, zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Úvěrujícího na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Čl. .......
Cenová doložka

1. Smluvní strany se v souladu s § 2154 a násl. NOZ dohodly na dodatečné úpravě kupní ceny, změní-li se ceny některých výrobních nákladů nejméně o 5 % oproti stavu ke dni uzavření této smlouvy. Kupní cena bude upravena (zvýšena či snížena) tak, aby odpovídala změně výrobních nákladů. Výrobními náklady rozhodnými pro úpravu kupní ceny se

Nahrávám...
Nahrávám...