dnes je 24.5.2024

Input:

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdy - náhrada způsobené škody zaměstnancem

3.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.6
Vzor – Dohoda o srážkách ze mzdy – náhrada způsobené škody zaměstnancem

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Zaměstnavatel:

............................................................................

se sídlem ............................................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ...........

jehož jménem jedná ...........................................

(dále jako "zaměstnavatel")

a

Zaměstnanec:

............................................................................

nar.: ....................................................................

bytem: ................................................................

(dále jako "zaměstnanec")

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany" nebo každý samostatně jako "smluvní strana")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto

dohodu o srážkách ze mzdy
I.

1.1 Smluvní strany uzavřely dne ..................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako ......................

1.2 Dne ............. uzavřely smluvní strany dohodu o způsobu náhrady škody, ve které zaměstnanec uznal svůj závazek uhradit zaměstnavateli škodu ve výši.................... Kč, kterou mu způsobil svým zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů, a zavázal se uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o srážkách ze mzdy, na základě které bude zaměstnavatel provádět pravidelné srážky ze mzdy zaměstnance za účelem náhrady vzniklé škody.

1.3 Výše způsobené škody a částka

Nahrávám...
Nahrávám...