dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor - Kupní smlouva s výhradou vlastnického práva (movité věci)

16.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5.2.1 Vzor – Kupní smlouva s výhradou vlastnického práva (movité věci)

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Marek Zeman

Kupní smlouva

uzavřená níže uvedeného dne dle ustanovení § 2079 a § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

(dále jen „Smlouva”)

IČO: …

sídlem: …

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném … soudem v …, oddíl …, vložka …,

zastoupená paní …

(dále jen „Prodávající”)

a

IČO: …

sídlem: …

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném … soudem v …, oddíl …, vložka …,

zastoupená paní …

(dále jen „Kupující”)

(dále společně též „Smluvní strany”)

I.
Předmět smlouvy

1.1 Prodávající prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví následující majetek:

a) čelní vysokozdvižný vozík …,

b) nákladní automobil valníkový typ: …,

c) nákladní automobil skříňový typ: …,

d) skladovací montovaný regál – ocelová konstrukce (2 ks),

e) stůl kancelářský (5 ks),

f) notebook značky …, typ … .

(vše společně s veškerými součástmi a příslušenstvím dále jen „Předmět koupě”).

1.2 Specifikace Předmětu koupě byla Kupujícímu předána při podpisu této Smlouvy.

1.3 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné překážky právní či faktické povahy, které by bránily uzavření nebo splnění této Smlouvy.

II.
Projev vůle Smluvních stran

2.1 Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu Předmět koupě uvedený v odst. 1.1 této Smlouvy a Kupující tento Předmět koupě přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu podle čl. III této Smlouvy.

III.
Kupní cena

3.1 Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za Předmět koupě ve výši … Kč (slovy: … korun českých) (dále jen „Kupní cena”), přičemž Kupní cena bude celá zaplacena z vlastních zdrojů Kupujícího.

3.2 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu v následujících splátkách:

a) částku ve výši … Kč (slovy: … korun českých) nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy,

b) částku ve výši … Kč (slovy: … korun českých) nejpozději do … a

c) částku ve výši … Kč (slovy: … korun českých) nejpozději do … .

IV.
Prohlášení Smluvních stran

4.1 Prodávající prohlašuje, že Předmět koupě nemá žádné právní vady, zejména že na něm neváznou žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena, nájemní ani jiná užívací práva žádných osob ani práva věřitelů vyplývající z nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce ani jiné právní povinnosti a že Předmět koupě není předmětem žádného správního ani soudního řízení, včetně řízení insolvenčního a exekučního.

4.2 Prodávající dále prohlašuje, že stav Předmětu koupě odpovídá jeho stáří a obvyklému opotřebení a že mu nejsou známy žádné věcné vady Předmětu koupě, na které by měl Kupujícího upozornit.

4.3 Prodávající prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy či dohody, které by ohledně Předmětu koupě zakládaly práva uvedená v odst. 4.1 této Smlouvy.

4.4 Kupující prohlašuje, že mu je stav Předmětu koupě dobře znám.

V.
Výhrada vlastnického práva

5.1 Prodávající si tímto ve smyslu § 2132 OZ vyhrazuje k Předmětu koupě vlastnické právo, a to až do okamžiku úplného zaplacení splátek Kupní ceny uvedených v odst. 3.2 písm. a) a b) této Smlouvy. Kupující se tak stane vlastníkem Předmětu koupě až okamžikem úplného zaplacení splátek Kupní ceny uvedených v odst. 3.2 písm. a) a b) této Smlouvy, což Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím.

5.2 Smluvní strany se s ohledem na sjednanou výhradu vlastnického práva zavazují, že své

Nahrávám...
Nahrávám...