dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor - Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

22.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.1.1
Vzor – Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku

JUDr. Vladimíra Knoblochová

První zemědělská, a. s.

se sídlem Tyršova 12, Slavkov u Brna, 684 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 1254

(dále jen "vyhlašovatel")

tímto dle ustanovení § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen "NOZ")

vyhlašuje
veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

(dále jen "veřejná soutěž")

na uzavření kupní smlouvy na prodej zemědělských pozemků v k. ú. Slavkov u Brna
I.

1.1 Předmětem veřejné soutěže jsou nabídky kupní ceny, jakož i nabídky dalších podmínek kupní smlouvy, na jejímž základě má vyhlašovatel v úmyslu prodat třetí osobě následující zemědělské pozemky v k. ú. Slavkov u Brna:

a) pozemek parc. č. 200/1 o výměře 52 145 m2, ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

b) pozemek parc. č. 200/2 o výměře 38 215 m2, ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

c) pozemek parc. č. 200/3 o výměře 62 215 m2, ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,

(dále jen "Předmět koupě").

1.2 Vyhlašovatel uzavře s vybraným navrhovatelem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější, kupní smlouvu, na jejímž základě nabyde navrhovatel vlastnické právo k Předmětu koupě.

1.3 Vyhlašovatel tímto, podle ustanovení § 1773 NOZ, stanoví podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k Předmětu koupě (dále jen "soutěžní podmínky"). Soutěžní podmínky budou po dobu trvání veřejné soutěže uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele www.prvni-zemedelska.cz.

II.
Vymezení předmětu koupě, výzva k podávání nabídek

2.1 Předmětem koupě jsou následující zemědělské pozemky v k. ú. Slavkov u Brna:

a) pozemek parc. č. 200/1 o výměře 52 145 m2, ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

b) pozemek parc. č. 200/2 o výměře 38 215 m2, ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha

c) pozemek parc. č. 200/3 o výměře 62 215 m2, ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha.

2.2 Vyhlašovatel vyzývá zájemce, aby mu podávali nabídky na uzavření kupní smlouvy, jejíž požadované znění je přílohou těchto soutěžních podmínek (dále jen "kupní smlouva"), na jejímž základě vyhlašovatel, jakožto vlastník, převede vlastnické právo k Předmětu koupě účastníkovi, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější (dále jen "vítěz soutěže") a vítěz soutěže Předmět koupě do svého vlastnictví přijme, Předmět koupě převezme a uhradí vyhlašovateli nabízenou kupní cenu, to vše v souladu s kupní smlouvou.

2.3 Závazný obsah zamýšlené kupní smlouvy v požadovaném znění, na kterém vyhlašovatel trvá, tvoří nedílnou součást těchto soutěžních podmínek. Od požadovaného znění kupní smlouvy se navrhovatelé nesmí odchýlit, s výjimkami stanovenými v těchto soutěžních podmínkách.

2.4 V čl. 4.2 kupní smlouvy navrhovatel doplní navrhovanou výši kupní ceny za Předmět koupě, a to samostatně za jednotlivé výše specifikované pozemky. Navrhovaná kupní cena bude uváděna bez DPH.

III.
Podmínky účasti ve veřejné soutěži, náklady

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze právnická osoba nebo fyzická osoba starší 18 let s plnou svéprávností.

3.2 Každý navrhovatel ponese samostatně veškeré náklady související s účastí ve veřejné soutěži včetně přípravy a předložení své nabídky a vyhlašovatel nehradí jakékoliv náklady spojené s účastí na soutěži.

IV.
Kvalifikační předpoklady pro účast ve veřejné soutěži a doložení kvalifikačních předpokladů

4.1 Navrhovatel splní kvalifikační předpoklady pro účast ve veřejné soutěži, jestliže:

a) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

b) není v likvidaci;

c) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele.

4.2 Splnění kvalifikačních předpokladů doloží navrhovatel předložením následujících dokumentů:

a) čestného prohlášení

b) potvrzení příslušného finančního úřadu.

V.
Zpracování nabídky

5.1 Navrhovatel musí předložit nabídku v plném souladu se soutěžními podmínkami. Nabídka musí být zpracována v písemné formě.

5.2 Nabídka se předkládá v uzavřené obálce, na které budou uvedeny identifikační údaje navrhovatele (název/jméno, sídlo/bydliště, identifikační/rodné číslo, telefon, e-mail popř. i fax), bude označena "Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy – zemědělské pozemky v k. ú. Slavkov u Brna – NEOTEVÍRAT" a na uzavření bude opatřena přelepkou s otiskem razítka navrhovatele nebo podpisem osob oprávněných jednat jménem nebo v zastoupení navrhovatele.

5.3 Nabídka musí obsahovat:

a) návrh požadovaného znění kupní smlouvy s vyplněnými údaji týkajícími se osoby navrhovatele, výše kupní ceny za Předmět koupě, v členění na výši kupní ceny za jednotlivé pozemky. Žádný z vyplněných a doplněných údajů nesmí být přepisován nebo škrtán. Kupní smlouva musí být předložena v jednom (1) vyhotovení v souladu s jejím požadovaným zněním. Kupní smlouva musí být řádně podepsána navrhovatelem nebo osobami jednajícími za navrhovatele. Vyhotovení kupní smlouvy musí být zabezpečeno proti neoprávněné manipulaci pevným spojením, avšak tak, aby bylo možné jednotlivé listy návrhu kupní smlouvy bez omezení obracet

b) originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku, je-li v něm navrhovatel zapsán, ne starší než tři měsíce;

c) originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob, které nabídku a kupní smlouvu podepsaly, takový úkon učinit; podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny;

d) originál, či úředně ověřené kopie dokladů a dokumentů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů (viz čl. IV. odst. 2 soutěžních podmínek) ne starších než tři měsíce;

e) originál, či úředně ověřené kopie dokladů k prokázání splnění povinnosti složit jistotu dle čl. X. soutěžních podmínek.

5.4 Nabídka, tj. veškerá ji tvořící dokumentace, musí být předložena v českém jazyce; v případě účasti zahraničních osob v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

5.5 Zahraniční osoby předkládají veškeré doklady, které jsou veřejnými listinami, s doložkou ověření apostilou podle Sdělení ministerstva zahraničních věcí České republiky č. 45/1999 Sb., o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin. Pokud se na ně ověřování formou apostily nevztahuje, doklady, které jsou veřejnými listinami, musí být ověřeny podle § 12 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že je mezi Českou republikou a státem, v němž má zahraniční osoba sídlo, uzavřená speciální bilaterální dohoda o ověřování a uznávání veřejných listin, postupuje zahraniční osoba podle této dohody.

VI.
Lhůta pro podání nabídek a způsob jejich podávání

6.1 Lhůta pro podávání nabídek počíná dnem vyhlášení veřejné soutěže, jež bude vyhlášena na internetové adrese www.prvni-zemedelska.cz, a končí dnem 30. 11. 2015

Nahrávám...
Nahrávám...