dnes je 24.5.2024

Input:

Vzor - Pozvánka na řádnou valnou hromadu za účelem rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů

6.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.4
Vzor – Pozvánka na řádnou valnou hromadu za účelem rozhodnutí o nuceném přechodu účastnických cenných papírů

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Představenstvo společnosti

BETA INVESTMENTS, a. s., IČO: 234 56 765, se sídlem V Parku 2323/10, Praha 4, PSČ: 148 00, zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 23456 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "Společnost")

svolává
řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 3. října 2018 v 11:00 hod. v sídle Společnosti, v zasedací místnosti

A. Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady.

2. Rozhodnutí o nuceném přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK.

3. Závěr.

B. Účast na valné hromadě, upozornění a informace

Organizační údaje, prezence akcionářů

Registrace akcionářů začíná v místě konání valné hromady od 10:30 hod.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby (nebo jejich zástupci) a statutární orgán právnické osoby prokazují platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se dále prokáže výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady, nebo z jiné evidence právnických osob podle zvláštních předpisů. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách, a která je opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat Společnosti při registraci akcionářů. Akcionářům nenáleží úhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna na valné hromadě vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Výzva zástavním věřitelům

Představenstvo Společnosti vyzývá zástavní věřitele, aby Společnosti sdělili (oznámením zaslaným do sídla Společnosti k rukám představenstva) existenci zástavních práv váznoucích na akciích vydaných Společností.

Upozornění vlastníkům zastavených akcií

Představenstvo Společnosti upozorňuje ve smyslu § 380 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), vlastníky zastavených akcií Společnosti na jejich povinnost oznámit Společnosti (oznámením zaslaným do sídla Společnosti k rukám představenstva):

  • skutečnost zastavení akcií Společnosti, a

  • identifikaci osoby zástavního věřitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady Společnosti.

Informace o zpřístupnění dokumentů

V sídle Společnosti jsou pro akcionáře Společnosti ode dne uveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady vždy v pondělí a ve středu od 13:00 do 15:00 k nahlédnutí:

  • údaj o osobě Hlavního akcionáře,

  • znalecký posudek dokládající přiměřenost navrhované výše protiplnění,

Každý akcionář má právo vyžádat si zdarma vydání kopie těchto dokumentů.

Korespondenční hlasování se nepřipouští.

C. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění, příp. vyjádření představenstva k navrhované záležitosti ve smyslu § 407 odst. 2 ZOK

K bodu 1 pořadu (Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)
Návrh usnesení: Dle návrhu akcionářů
Zdůvodnění: Ustanovení § 422 ZOK vyžaduje, aby valná hromada vždy zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Totéž vyžaduje článek 10 stanov společnosti.
K bodu 2 pořadu (Rozhodnutí o přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK)
Nahrávám...
Nahrávám...