dnes je 19.5.2024

Input:

Vzor - Protokol o otevírání nabídek

16.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10.4.3
Vzor - Protokol o otevírání nabídek

Mgr. Filip Hajný

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

dle ust. § 110 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

(dále jen "ZZVZ")

                         
Zadavatel:
[bude doplněn název zadavatele]
se sídlem [k doplnění]
IČO: [k doplnění]
Zastoupený [k doplnění]
Veřejná zakázka:
[bude doplněn název veřejné zakázky]
ev. č. ve VVZ: [k doplnění]
zadávaná v otevřeném řízení dle ust. § 56 ZZVZ
Datum a čas konání: Dne [k doplnění] od [k doplnění] hod.
Místo konání: [k doplnění]

1. Zahájení jednání

  1. Zadavatel ustanovil komisi pro otevírání nabídek v souladu s ust. § 42 ZZVZ (dále jen "komise"). (pozn. zadavatel může pověřit otevíráním nabídek komisi)
  2. Přítomní členové/náhradníci komise:
[k doplnění]
[k doplnění]
[k doplnění]
[k doplnění]
[k doplnění]
  1. Jiné osoby přítomné na otevírání nabídek:
[k doplnění]
[k doplnění]
[k doplnění]
[k doplnění]
[k doplnění]

2. Předmět jednání

  1. Předmětem jednání komise bylo otevírání nabídek. (pozn. text níže zahrnuje možnost otevírání nabídek podaných jak v elektronické podobě, tak v listinné podobě a bude nezbytné jej vždy upravit s ohledem na konkrétní potřeby zadavatele (požadavky zadávací dokumentace, interní předpisy zadavatele). Jsou-li zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek doručeny jak obálky s nabídkami v listinné podobě, tak i nabídky v elektronické podobě, sdělí zadavatel na začátku otevírání obálek přítomným osobám údaje podle ust. § 110 odst. 3 ZZVZ o nabídkách v elektronické podobě a poté pokračuje otevíráním obálek podaných v listinné podobě.)

3. Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě

  1. Zadavatel v rámci zadávacího řízení ve lhůtě pro podání nabídek obdržel [k doplnění] ks nabídek podaných v elektronické podobě.
  1. Komise zkontrolovala, zda nabídky byly doručeny ve stanové lhůtě a v elektronické podobě. Komise dále kontrolovala, zda jsou nabídky autentické a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno. Nabídky, které byly doručeny opožděně nebo jiným než stanoveným způsobem, komise neotevřela a předala je k archivaci. (pozn. text pracuje s povinností archivace nabídek, které nebyly podány ve lhůtě a zadavatelem určeným způsobem; k úpravě s ohledem na konkrétní potřeby zadavatele)
  2. Komise přistoupila ke zpřístupnění obsahu těch nabídek, které byly podány ve lhůtě pro podání nabídek a v elektronické podobě.

4. Výsledky kontroly nabídek podaných v elektronické podobě

Poř. č. Identifikační údaje účastníka Nabídka podaná ve lhůtě pro podání nabídek Nabídka je autentická a nebylo s ní manipulováno Údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení [např. Nabídková cena v Kč bez DPH]
[k doplnění] [k doplnění] [k doplnění] [k doplnění] [k doplnění]
[k doplnění] [k doplnění] [k doplnění] [k doplnění] [k doplnění]
Nahrávám...
Nahrávám...