dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor - Smlouva o poskytnutí zápůjčky se sjednanými úroky podle § 2390 a násl. NOZ

14.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10.4 Vzor – Smlouva o poskytnutí zápůjčky se sjednanými úroky podle § 2390 a násl. NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

KMP, s. r. o.

se sídlem Sováčkova 15b, Voráčkov, PSČ 690 02

IČO: 22222222

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 888

zastoupená jednatelem Michalem Kmínkem

(dále jen „zapůjčitel“)

a

REMONT, s. r. o

se sídlem Nizozemská 1024/1, Praha 3 – Vinohrady, PSČ 130 00

IČO: 11111111

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 4444

zastoupená jednatelem Ferdinandem Kostohryzem

(dále jen „vydlužitel“)

(zapůjčitel a vydlužitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavřely v souladu s § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí zápůjčky
I.
Předmět smlouvy

1.1 Zapůjčitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout vydlužiteli jako zápůjčku částku ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), (dále jen „zápůjčka“). Tuto částku zapůjčitel převede bezhotovostně na účet vydlužitele č. 51-1111111/0100 vedený u Komerční banky, a. s., nejpozději do …..…………… Zapůjčitel se zavazuje, že v takto stanovené lhůtě bude zápůjčka v plné výši na účet vydlužitele připsána, to však za podmínky uvedené v  odst. 4.3 této smlouvy.

1.2 Vydlužitel se dále touto smlouvou zavazuje k vrácení zápůjčky v termínu stanoveném touto smlouvou a dále k zaplacení smluvních úroků stanovených touto smlouvou.

II.
Úroky

2.1 Vydlužitel se zavazuje hradit zapůjčiteli za poskytnutí zápůjčky smluvní úroky ode dne, kdy bude zápůjčka připsána na účet vydlužitele uvedený v odst. 1.1 této smlouvy, do dne jejího zaplacení, a to ve výši ….. % ročně počítáno z výše jistiny. Výše úroků je neměnná po celou dobu trvání zápůjčky.

III.
Vrácení zápůjčky a hrazení úroků

3.1 Vydlužitel se zavazuje vrátit zápůjčku zapůjčiteli nejpozději do …..…………… Úroky jsou splatné najednou spolu s jistinou.

3.2 Zaplacením se rozumí okamžik připsání částky na účet zapůjčitele č. …..…………… vedený u …..……………

IV.
Zajištění zápůjčky zástavním právem k věci movité

4.1 Vydlužitel je vlastníkem sochy Olbrama Zoubka – Léto vytvořené tímto umělcem v roce 1955 (dále jen „zástava”). Cena zástavy byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. ………. znalce v oboru …………….. ze dne ………………….. a činí 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých).

4.2 K zajištění pohledávky zapůjčitele vzniklé z titulu této smlouvy, tj. především k zajištění jistiny zápůjčky a jejího úroku a případně též úroku z prodlení zřizuje vydlužitel zapůjčiteli zástavní právo k zástavě.

4.3 Zástavní právo k zástavě vznikne ve smyslu ustanovení § 1317 odst. 1 NOZ dnem, kdy bude zástava odevzdána zapůjčiteli. Smluvní strany se dohodly na tom, že zástava bude zapůjčiteli odevzdána dne ……………. v sídle zapůjčitele. Při předání zástavy bude mezi smluvními stranami podepsán předávací protokol. Pokud by vydlužitel zapůjčiteli zástavu neodevzdal nejdéle do ……., zaniká povinnost zapůjčitele poskytnout vydlužiteli zápůjčku dle článku I této smlouvy.

4.4 Zapůjčitel se zavazuje v souladu s § 1356 NOZ o zástavu pečovat jako řádný hospodář; tj. je povinen a oprávněn zástavu umístit v recepci ve svém sídle, přičemž je povinen pro umělecké dílo vytvořit vhodné klimatické podmínky. Zapůjčitel má vůči vydlužiteli právo na úhradu nákladů spojených s opatrováním zástavy, přičemž se smluvní strany dohodly, že tyto náklady budou hrazeny paušální částkou ve výši …….. Kč měsíčně. Tato částka pokrývá veškeré náklady zapůjčitele spojené s uskladněním zástavy, její ostrahou a pojištěním. Paušální částka nákladů je splatná na účet zapůjčitele vždy do 20. dne každého kalendářního měsíce následujícího po odevzdání zástavy.

4.5 Zapůjčitel je povinen zástavu pojistit, a to proti vzniku škody dle § 2811 a násl. NOZ a pojištěním odpovědnosti dle § 2861 a násl. NOZ. Vydlužitel je naopak povinen uzavřít na zástavu pojištění majetku dle § 2849 a násl. NOZ. Obě pojistky budou uzavřeny pro případ poškození, zničení či odcizení zástavy. Pojistky musí být uzavřeny do výše pojistného plnění rovnajícího se hodnotě zástavy uvedené v odst. 4.1 smlouvy. Vydlužitel je povinen pojistné plnění vinkulovat ve prospěch zapůjčitele. Zapůjčitel i vydlužitel jsou povinni pojistku udržovat po celou dobu trvání zástavního práva a plnit závazky z ní plynoucí.

4.6 Vydlužitel je povinen chránit svůj vlastnický titul ohledně zástavy před jakýmikoli nároky třetích osob. Pokud bude uplatněna na zástavu exekuce v zájmu vymožení pohledávek třetí osoby, je vydlužitel povinen o tom bezodkladně vyrozumět zapůjčitele a učinit vše pro to, aby byla exekuce odvrácena. Zároveň je povinen oznámit zapůjčiteli veškeré další skutečnosti, o kterých se dozví a které by mohly mít vliv na možnost realizace zástavního práva sjednaného touto smlouvou.

4.7 Pokud ztratí zástava na ceně tak, že zajištění pohledávky se stane nedostatečným, může zapůjčitel žádat

Nahrávám...
Nahrávám...