dnes je 13.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o přepravě osob

12.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.2.1
Vzor – Smlouva o přepravě osob

Mgr. Iva Jarolímová

Smlouva o přepravě osob

uzavřená v souladu s ust. § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Společností Jedeme rychle, s. r. o.,

se sídlem Na kopci 12, 782 12 Nelahozeves,

IČO 1234567,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 123456,

zastoupenou Marií Skočdopole, jednatelkou

(dále jen "dopravce"),

a

panem Janem Hrubým,

narozeným 19. 1. 1964,

trvale bytem Elišky Rejčky 14, 120 00 Praha 2,

a

paní Miroslavou Hrubou,

narozenou 1. 11. 1961,

trvale bytem Elišky Rejčky 14, 120 00 Praha 2,

(oba dále jen "cestující")

("cestující" a "dopravce" pro účely této smlouvy dále společně jen jako "smluvní strany").

I.

1.1 Dopravce se zavazuje přepravit cestující do místa určení, kterým je obec Karlštejn, náměstí Karla IV., 267 18 Karlštejn (dále jen "místo určení"). Místem odjezdu a zároveň nástupu cestujících je Elišky Rejčky 14, Praha.

1.2. Přeprava se uskuteční dne 7. 7. 2017, kdy čas nástupu je 06:00 hod, předpokládaný čas příjezdu do místa určení 08:00.

1.3 Cestující se zavazují zaplatit dopravci za přepravu jízdné.

1.4 Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí přepravním řádem dopravce ze dne 11. 12. 2005, ve znění pozdějších změn, který tvoří Přílohu 1 této smlouvy (dále jen "Přepravní řád"). V případě rozporu jakéhokoliv ustanovení této smlouvy s Přepravním řádem se použije ustanovení této smlouvy.

1.5 Přeprava bude uskutečněna vozidlem minibus Liaz BM12C, reg. zn. 1 A 1238.

1.6 Dopravce a cestující se dohodli, že společně s cestujícími se přepravy zúčastní i další čtyři spolucestující.

II.

2.1 Cestující se zavazují zaplatit dopravci za přepravu osob dle této smlouvy jízdné, které se skládá z těchto částek:

  • 80 Kč (slovy: osmdesát korun českých) včetně DPH za jeden ujetý kilometr a

  • za každých 10 minut čekání částku 250 Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) včetně DPH.

2.2 Cestující jsou povinni zaplatit dopravci jízdné v den přepravy v hotovosti, a to po příjezdu do místa určení.

III.

3.1 Dopravce je povinen postarat se při přepravě o bezpečnost a pohodlí cestujících. Podrobnosti stanoví Přepravní řád.

3.2 V případě, že s sebou bude mít některý z cestujících zavazadlo, je dopravce povinen přepravit také zavazadlo

Nahrávám...
Nahrávám...