dnes je 13.6.2024

Input:

Vzor - Smlouva o zprostředkování

12.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.2.1
Vzor – Smlouva o zprostředkování

Mgr. Jindřich Šimberský

OMG reality, s. r. o.,

IČO: 12345678

se sídlem Na náplavce 14, 150 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 12345

zastoupená Pavlínou Kolářovou, jednatelkou společnosti

(dále jen "zprostředkovatel")

a

Karel Nový

narozen 28. dubna 1975

bytem Svatoplukova 14, 128 00 Praha 2

(dále jen "zájemce")

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku, podle ust. § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

smlouvu o zprostředkování
I.

1.1 Zájemce je výlučným vlastníkem bytové jednotky č. .............. o velikosti 2+kk, o podlahové ploše 75,2 m2, nacházející se v 2. nadzemním podlaží budovy č. p. ........... – bytový dům, postavené na pozemku parc. č. ........... – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2, k níž náleží:

  • spoluvlastnický podíl ke společným částem domu č. p. ............ o velikosti id. ............. a

  • spoluvlastnický podíl o velikosti id. ............. k pozemku parc. č. ......... – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 455 m2 ,

to vše v k. ú. Chodov, obec Praha, část obce Chodov, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen "bytová jednotka").

II.
Předmět smlouvy

2.1 Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje, že pro zájemce coby prodávajícího zprostředkuje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce (dále jen "kupní smlouva"), a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

2.2 Zájemce se touto smlouvou zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování uzavření kupní smlouvy provizi, a to ve výši určené v článku III této smlouvy.

III.
Provize

3.1 Smluvní strany sjednávají, že provize za zprostředkování uzavření kupní smlouvy bude činit 3 % z celkové výše kupní ceny.

3.2 Smluvní strany dále sjednávají, že kupní cena za prodej bytové jednotky bude 2 500 000 Kč. Zprostředkovatel není oprávněn kupní cenu měnit bez výslovného písemného pokynu zájemce.

3.3 Zájemce se zavazuje uhradit zprostředkovateli provizi ve výši vypočtené podle odst. 3.1 ve spojení s odst. 3.2 tohoto článku do 60 dnů ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to na účet zprostředkovatele č. ú. ......................................, pod variabilním symbolem v. s. ...............................

IV.
Smluvní pokuta

4.1 V případě porušení povinnosti zájemce stanovené v čl. III, odst. 3.3 této smlouvy se zájemce zavazuje uhradit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to na bankovní účet

Nahrávám...
Nahrávám...