dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor - Statut svěřenského fondu v pořízení pro případ smrti

3.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.24.1.2 Vzor – Statut svěřenského fondu v pořízení pro případ smrti

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Notářský zápis

sepsaný dne 1. 1. 2016 (slovy: prvního ledna roku dva tisíce šestnáct) mnou, JUDr. Naděnkou Modrolistou, notářkou v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Květinová 11.

Ve 14.30 hodin se dostavil Květoslav Růžový, nar. 1. 1. 1966, r. č. 665101/1234, bydliště Praha 1, Květinová 1, který prohlašuje, že je plně svéprávný, způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, které je předmětem tohoto notářského zápisu, a že souhlasí s uvedením svého rodného čísla v tomto notářském zápisu.

Totožnost přítomného Květoslava Růžového mi byla prokázána dle jeho platného úředního průkazu.

Květoslav Růžový mne požádal, abych sepsala jeho osobní projev vůle, který činí určitě a srozumitelně a který výslovně obsahuje jeho pořízení pro případ smrti, tj.

závěť.

Já, níže podepsaný Květoslav Růžový prohlašuji prost jakéhokoliv omylu či tísně, že svobodně a uváženě pro případ své smrti o svém majetku pořizuji takto:

Za prvé:

Dědicem mého veškerého majetku sestávajícího z čehokoli, nalézajícího se kdekoli, tj. věcí movitých, nemovitých, práv a povinností, veškerých majetkových hodnot, ustanovuji svoji jedinou dceru Růženu Růžovou, nar. 1. 1. 2000, bydliště Praha 1, Květinová 1.

Za druhé:

Tímto pořízením pro případ smrti odvolávám všechna svá předchozí pořízení pro případ smrti, ať už jsem je učinil v jakékoli podobě.

Za třetí:

Tímto pořízením pro případ smrti zřizuji svěřenský fond dle níže uvedeného statutu.

Statut svěřenského fondu.

Za prvé: Svěřenský fond.

1. Květoslav Růžový, nar. 1. 1. 1966, bydliště Praha 1, Květinová 1 (dále jen „zakladatel”), zřizuje pro případ své smrti svěřenský fond s názvem Okvětní lístek, svěřenský fond (dále jen „svěřenský fond” nebo „fond”).

2. Svěřenský fond je při svém vzniku tvořen tímto majetkem:

práva a povinnosti ze smlouvy o vedení účtu č. 1234567890/0123 vedeného u České úložny, a. s., se sídlem Praha 4, Albrechtova 1234, IČO: 123 56 890, včetně zůstatku peněžních prostředků na tomto účtu, přírůstků a příslušenství,

3. Tento svěřenský fond se zřizuje za soukromým účelem, kterým je ochrana majetku rodiny, zabezpečení finančních prostředků pro budoucnost obmyšleného (beneficienta).

4. Svěřenský fond se zřizuje na dobu určitou, tj. ode dne úmrtí zakladatele do dne dosažení zletilosti obmyšleného (beneficienta).

Za druhé: Obmyšlený.

1. Jako obmyšleného ze svěřenského fondu jmenuje zakladatel:

Růženu Růžovou, nar. 1. 1. 2000, bydliště Praha 1, Květinová 1.

2. Zakladatel přiznává obmyšlenému právo na majetek ze svěřenského fondu. Tento majetek nabude obmyšlený do svého vlastnictví jednorázově po splnění podmínek pro plnění ze svěřenského fondu uvedených v článku Za prvé bod 4 tohoto statutu.

3. Obmyšlený má nárok na plody a užitky z majetku svěřenského fondu.

Za třetí: Svěřenský správce.

1. Zakladatel jmenuje svěřenským správcem svěřenského fondu Sávu Konvalinku, nar. 1. 1. 1967, bydliště Praha 1, Květinová 13. Správce svěřenského fondu toto jmenování přijímá okamžikem úmrtí zakladatele.

2. Svěřenskému správci náleží plná správa majetku ve svěřenském fondu. Svěřenský správce může se svěřeným majetkem nakládat jakýmkoli způsobem, který je v souladu se zákonem, vždy však musí dbát naplnění účelu svěřenského fondu a respektovat práva obmyšleného. Svěřenský správce nesmí s majetkem ve svěřenském fondu nakládat takovým způsobem, kterým by snížil majetkovou podstatu svěřenského fondu.

3. Svěřenský správce je oprávněn majetek ve svěřenském fondu investovat. Svěřenský správce však musí s majetkem ve svěřenském fondu nakládat tak, aby byl schopen včas vydat obmyšlenému majetek podle podmínek pro plnění ze svěřenského fondu uvedených v článku Za prvé tohoto statutu.

4. Veškeré plody a užitky ze svěřenského fondu se stávají majetkem obmyšleného a sledují stejný osud jako majetek svěřenského fondu.

5. V případě, že svěřenský správce zemře, zakladatel jmenuje bez zbytečného odkladu nového svěřenského správce. Pokud v době

Nahrávám...
Nahrávám...