dnes je 13.6.2024

Input:

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

20.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1
Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Aktuální úprava veřejných zakázek je účinná od 1. 10. 2016, kdy nabyl účinnosti ZZVZ a TVZ a k nim vydané prováděcí předpisy.

ZZVZ se skládá z 15 částí:

  • Část první: Obecná ustanovení § 1 až 32 upravuje v hlavě I předmět úpravy, zadání veřejné zakázky, druhy zadávacích řízení, vymezení zadavatele, dodavatele a zásad zadávání veřejných zakázek; v hlavě II spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky, společné zadávání, společné zadávání za účasti zadavatelů z různých členských států, centrálního zadavatele, zákaz spolupráce nebo volby práva, vymezení horizontální a vertikální spolupráce a podíl činnosti. V hlavě III jsou obsaženy druhy veřejných zakázek, předpokládaná hodnota, režim veřejné zakázky a vymezení některých dalších pojmů. V hlavě IV jsou obsaženy výjimky z povinnosti zadávat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. V hlavě V jsou definovány smíšené zakázky.

  • Část druhá: Základní ustanovení o zadávacích řízeních § 33 až 51 upravuje předběžné tržní konzultace, předběžné oznámení, veřejné zakázky rozdělené na části, zadávací podmínky, podmínky účasti v zadávacím řízení, vyhrazené veřejné zakázky, průběh zadávacího řízení, zadávací lhůtu, jistotu, komisi a přizvané odborníky, smluvní zastoupení zadavatele, střet zájmů, předložení dokladů, objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, účastníka zadávacího řízení, vyloučení účastníka zadávacího řízení, opatření k nápravě oznámení o výběru a ukončení zadávacího řízení.

  • Část třetí: Podlimitní režim § 52 až 54 upravuje volbu zadávacího řízení, zjednodušené podlimitní řízení a lhůtu pro podlimitní veřejné zakázky.

  • Část čtvrtá: Nadlimitní režim § 55 až 128 upravuje v hlavě I volbu druhu zadávacího řízení, v hlavě II otevřené řízení, v hlavě III užší řízení, v hlavě IV jednací řízení s uveřejněním, v hlavě V jednací řízení bez uveřejnění, v hlavě VI řízení se soutěžním dialogem, hlava VII upravuje řízení o inovačním partnerství, hlava VIII obsahuje kvalifikaci pro nadlimitní režim (rozsah kvalifikace, základní způsobilost, obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení, profesní způsobilost, ekonomická kvalifikace, technická kvalifikace, normy zajišťování jakosti, normy environmentálního řízení, způsoby prokazování a společná ustanovení ke kvalifikaci včetně prokazování kvalifikace jinými osobami), technické podmínky pro nadlimitní režim, technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce, podmínky přístupnosti pro zdravotně postižené osoby, štítky, společná ustanovení o zadávacích podmínkách pro nadlimitní režim zahrnující dostupnost zadávací dokumentace, prohlídku místa plnění, vysvětlení zadávací dokumentace, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, vyhrazené změny závazku, rozdělení veřejné zakázky na části, varianty, podmínky sestavení a podání nabídek, další podmínky pro uzavření smlouvy, využití poddodavatele, platby poddodavatelů. Hlava IX upravuje průběh řízení po podání nabídek pro nadlimitní režim, včetně otevírání nabídek, snížení počtu účastníků zadávacího řízení, snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení a mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Hlava X obsahuje hodnocení nabídek v nadlimitním režimu a zahrnuje ekonomickou výhodnost nabídek, pravidla pro hodnocení nabídek, kritéria kvality, náklady životního cyklu, průběh elektronické aukce a další. Hlava XI obsahuje výběr dodavatele, hlava XII uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, hlava XIII zrušení zadávacího řízení.

  • Část pátá: Zjednodušený režim § 129

  • Část šestá: Zvláštní postupy § 130 až 150 upravuje v hlavě I

Nahrávám...
Nahrávám...