dnes je 18.7.2024

Input:

Zapojování nezaměstnaných lidí nad 50 let zpět do pracovního procesu v Praze - příklad úspěšné projektové žádosti

20.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem tohoto příspěvku je představit Vám úspěšný návrh projektu, který získal finanční podporu z dotací EU, konkrétně pak z Operačního Programu Praha Adaptabilita (OPPA). Projekt se zaměřuje na podporu krátkodobě i dlouhodobě nezaměstnaných lidí nebo lidí, kteří hledají nové pracovní uplatnění a dosáhli věku 50 let a více.

Náš modelový příklad úspěšné projektové žádosti je situován do Prahy. Žádost o projekt reaguje na výzvu číslo 07. Příjem projektových žádostí v rámci 7. výzvy probíhal od 29. září 2014 do 9. října 2014. Výzva byla otevřena pouze pro prioritní osu 2 OPPA a bylo na ni vyčleněno 204,8 milionů korun. Celkově bylo předloženo 269 projektových žádostí, požadovaná podpora přesáhla částku 600 milionů korun.

Mezi oprávněné žadatele této cílové skupiny patřili nestátní neziskové organizace, veřejné instituce a podnikatelské subjekty (mikropodniky, malé a střední podniky). 

Identifikace výzvy

Prioritní osa

2 Podpora vstupu na trh práce

Číslo výzvy

07

Operační program

CZ. 2.17 Praha – Adaptabilita

Druh výzvy

Průběžná

Model hodnocení

Jednokolová

Problematika nezaměstnanosti lidí nad 50 let je jednou z priorit politiky zaměstnanosti v České republice.  V současné době narůstá počet lidí, kteří i přesto, že mají dostatečnou kvalifikaci a dobrý fyzický stav,  nemohou získat zaměstnání. Jedním z důvodů je i věkové diskriminace a neochota zaměstnavatelů  přijmou tuto věkovou kategorii potenciálních zaměstnanců do pracovního poměru. Níže představený projekt reaguje na tento nepříznivý trend a představuje nástroje, jak je možné mu čelit. Projekt je zaměřen na vzdělávání a kariérní restart pro cílovou skupinu 50 plus. Přináší všechny podstatné náležitosti, které má úspěšná žádost o projekt obsahovat a poslouží vám jako inspiraci při psaní projektů, které se touto problematikou zabývaj

Název projektu:
Zapojování nezaměstnaných lidí nad 50 let zpět do pracovního procesu v Praze

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je rozvíjet aktivity směřující k efektivnímu prodloužení pracovního života osob starších 50 let prostřednictvím zcela zásadní změny profesního zaměření účastníků projektu, která jim umožní, aby našli další uplatnění na trhu práce a nemuseli se - v poměrně brzkém věku - spoléhat na podporu státu či rodiny, souhrnně označovaných jako "kariérní restart".

Kariérní restart je kombinací kariérního a pracovně - psychologického poradenství, školení odborných a tzv. měkkých dovedností a praktických stáží, v jejichž rámci se účastníci projektu v závislosti na úrovni jejich znalostí a zkušeností) rekvalifikují (od základu se naučí novým dovednostem) či vyškolí (obnoví a doplní si stávající znalosti a zkušenosti) v oblastech, které zaměstnavatelé poptávají.

V rámci projektu nejprve účastníci absolvují pohovor s HR specialistou a pracovním psychologem. Ti následně navrhnou nejvhodnější možnosti jejich dalšího uplatnění, definují potřebné znalosti a dovednosti, doporučí školení a praktické stáže a nastaví harmonogram činností. Vlastní realizaci kariérního restartu účastníků zajistí koordinátor vzdělávacích aktivit ve spolupráci s lektory a mentory - specialisty v daném oboru.

Praktické stáže, které budou nedílnou součástí všech "restartů", zajistí mentoři (pozice v realizačním týmu) z firem a institucí, jež s žadatelem dlouhodobě spolupracují na jiných aktivitách vč. poskytování praktických stáží pro studenty VŠ.

Výstupem projektu budou:
 1. restartované profesní kariéry minimálně 76 osob starších 50 let, jejichž kariéra byla přerušena z důvodu ztráty zaměstnání.

2. definované postupy, procesy, pravidla, činnosti, personální potřeby a další náležitosti nezbytné k úspěšnému opakování kariérních restartů u dalších zástupců cílové skupiny.

Součástí projektových aktivit budou:

Pro skupinu "administrativně – manažerskou“:

- odborná školení zaměřená na znalosti a dovednosti požadované trhem práce doplněná o praktické stáže na pracovištích, která zajišťují cílové aktivity,
- doplňková školení měkkých dovedností, jako např. komunikace, prezentace, řešení konfliktů, projektového řízení apod.

Pro skupinu "manuálních pracovníků

- odborná školení zaměřená na činnosti méně náročné na fyzické parametry a požadované trhem práce vč. nejrůznějších služeb v oblasti údržby a zvelebování domácností, kanceláří apod. (např. pro poskytování služeb tzv. hodinového manžela)
- praktické stáže ve firmách, které se službám věnují,
- doplňková školení komunikace.

Popis cílové skupin
Projekt se zaměřuje na jedinou cílovou skupinu, a sice osoby starší 50 let, které ztratily zaměstnání, resp. kterým ztráta zaměstnání reálně hrozí, a mají jen minimální naději, že najdou jiné uplatnění na trhu práce (podle tvrzení organizace Alternativa 50+, o.p.s. dosahuje nezaměstnanost této cílové skupiny více než 50 % a trvale roste).

Předpokládáme, že se do projektu ve dvou etapách zapojí celkem 100 účastníků - vždy po  10  osobách ve skupině. Do jednotlivých skupin se zařadí osoby s podobným znalostním a dovednostním základem, manuálními dovednostmi, vzděláním, profesními zkušenostmi a dalšími faktory ovlivňujícími průběh kariérního restartu, čímž se celý průběh aktivity zefektivní a zlepší se také její výsledky.

Cílová skupina projektu potřebuje získat nové znalosti a zkušenosti, které jim umožní najít uplatnění na trhu práce, na němž bez restartu své kariéry pracovní příležitost s velkou pravděpodobností nezískají. Podle vlastního průzkumu trhu práce, jehož výsledky následně potvrdil i Úřad práce, zaměstnavatelé ke kategorii zaměstnanců 50+ přistupují velmi podobně a proto je pravděpodobnost, že by našli práci ve stejném oboru (se stávajícími znalostmi a dovednostmi), velmi malá. Naopak po kariérním restartu se jejich šance výrazně zvýší.

Cílovou skupinu v současné době tvoří desítky až stovky osob. Jejich počet se však rychle zvyšuje a podle názoru odborníků se v rozumné době tento trend nezmění, spíše naopak. Projekt je určen pro všechny členy cílové skupiny - ostatně předpokládáme, že do projektu se zapojí zástupci obou zásadních kategorií: - administrativní a manažerské pozice; - výroba, resp. základních dovedností: - manuální zručnost; - měkké dovednosti, ovládání IT apod.

Popis územní celistvosti cílové skupiny
Všichni účastníci projektu budou mít trvalé bydliště na území hlavního města Prahy. Současně předpokládáme, že také druhý plánovaný výstup projektu - vyladěný a funkční koncept kariérního restartu - bude i po skončení projektu minimálně z 50 % využíván území hlavního města.

Zapojení a motivace cílové skupiny
Cílová skupina je k účasti na projektu primárně motivována vlastním zájmem, neboť projekt nabízí účastníkům možnost, aby restartovali svou kariéru a získali tak vytoužené nové uplatnění na trhu práce. Žadatel samozřejmě zájem cílové skupiny dále podpoří prezentací benefitů, které spočívají nejen v poměrně neuchopitelném budoucím uplatnění na trhu práce, ale také v konkrétních přínosech - zajištění služeb specialistů na trh práce, možnosti získat vzdělání v oblastech, které účastníci dosud znali pouze okrajově, a samozřejmě také účasti na praktických stážích.

Do projektu se zapojí celkem 100 osob, z nichž minimálně 76 úspěšně projde kompletním restartem, tzn.: - pohovorem s HR specialistou a pracovním psychologem, kteří se seznámí se znalostmi a zkušenostmi účastníka, a následně mu doporučí nejvhodnější formát a zaměření vzdělávacích aktivit; - teoretickým školením ve vybrané problematice (vždy s důrazem na následnou uplatnitelnost na trhu práce); - teoretickým školením základních měkkých dovedností (prezentace, komunikace); - praktickou stáží; - poradenstvím HR specialisty, který připraví účastníka na pohovor u potencionálního zaměstnavatele a pomůže mu s tvorbou nezbytných dokumentů.

Stejně jako při zapojení do projektu, také při snaze o úspěšné dokončení budou účastníci motivováni primárně vlastním zájmem - možností najít si zaměstnání, ve kterém v maximální možné míře využijí své know-how - bez obav z hrozby propuštění kvůli věku. Motivací je samozřejmě rovněž nabídka podpůrných a poradenských služeb při návratu na trh práce, které jsou součástí projektových aktivit pro úspěšné absolventy.

Přínos pro cílovou skupinu
Projekt poskytne účastníkům (zástupcům cílové skupiny 50+) vzdělávací, poradenské a podpůrné služby, které zajistí restart jejich kariéry přerušené (popř. hrozí její přerušení) v důsledku ztráty zaměstnání, a umožní tak jejich návrat na trh práce. Projekt také umožní doladit a prakticky prokázat účinnost jednotlivých klíčových aktivit, potažmo postupů, procesů, pravidel a zásad definovaných v projektovém záměru, resp. v jednom z plánovaných výstupů projektu - popisu realizace projektu. Vytvořené know-how tak budou moci využít také další zástupci cílové skupiny i po skončení projektu.

Klíčové aktivity

č.

Název klíčové aktivity

1

Příprava a organizace vzdělávacích aktivit

2

Výběr účastníků

3

Školení

4

Praktické stáže

5

Návrat na trh práce

 

Číslo aktivity

1

Název klíčové aktivity

Příprava a organizace vzdělávacích aktivit

Doplnění popisu realizace klíčové aktivity

Popis aktivity
Tato klíčová aktivita poslouží primárně k nastavení pravidel, postupů, procesů, aktivit, lidských zdrojů, kontrolních mechanismů, testování znalostí a dalších činností nezbytných k úspěšné realizace cílů projektu, tedy k realizaci kariérních restartů účastníků a k doladění a finalizaci projektu.

Nedílnou součástí realizace klíčové aktivity budou rovněž činnosti související s realizací projektu, managementem klíčových aktivit a všemi souvisejícími plánovanými činnostmi.

Klíčová aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu a zapojí se do ní všichni členové realizačního týmu, a to v souladu se svou náplní práce dle popisu u jednotlivých pozic. Manažer projektu, Provozní manažer, Koordinátor vzdělávacích aktivit a Administrativní asistentka budou zajišťovat provoz celého projektu a současně organizovat vzdělávací, poradenské a podpůrné aktivity. HR specialista, pracovní psycholog, lektoři a mentoři budou plnit povinnosti podle své pracovní náplně/činnosti. Cílová skupina se do klíčové aktivity zapojí nepřímo - tím, že budou využívat klíčové aktivity č. 2-5, hodnotit jejich výstupy a pomáhat tak rozvoji projektu, potažmo evaluaci jednotlivých činností.

Výstup klíčové aktivity
Hlavním výstupem klíčové aktivity budou úspěšně realizované vzdělávací, poradenské a podpůrné služby pro účastníky z cílové skupiny 50+ a minimálně 76 zpět na trh práce úspěšně umístěných účastníků, kteří budou těžit z nově nabytých teoretických i praktických znalostí, dovedností a zkušeností. Významným výstupem bude také úspěšně realizovaný projekt vč. souvisejících administrativních náležitostí. Výstupem klíčové aktivity bude také vyladěný a v praxi prověřený komplexní systém zahrnující vzdělávací (zaměřené na teoretické znalosti i praktické zkušenosti), poradenské (cílené na identifikaci vzdělávacích potřeb cílové skupiny a požadavky trhu) a podpůrné (zaměřené na pomoc při návratu na pracovní trh) služby.

 

Číslo aktivity

2

Název klíčové aktivity

Výběr účastníků

Doplnění popisu realizace klíčové aktivity

Popis aktivity
Cílem klíčové aktivity je zajistit výběr účastníků vzdělávacích, poradenských a podpůrných aktivit a především se postarat o definování nejvhodnějšího zaměření dalších aktivit pro konkrétní zástupce cílové skupiny. Hlavní roli budou v této klíčové aktivitě hrát: HR specialista; pracovní psycholog; koordinátor vzdělávacích aktivit, jejichž úkolem je identifikovat dosavadní znalosti a zkušenosti jednotlivých účastníků, analyzovat je, porovnat s nabídkou projektu, nastavit vzdělávací plán a harmonogram školení a stáží a předat účastníka dalším členům realizačního týmu, tedy lektorům a mentorům.

Cílová skupina se do klíčové aktivity zapojí tím, že zájemci o zapojení do projektu předají relevantním členům realizačního týmu své profesní životopisy a další informace o svých předchozích zkušenostech a dovednostech. Po prvotním vyhodnocení podkladů zájemci absolvují pohovory s HR specialistou a pracovním psychologem, kteří si podle potřeby doplní informace a seznámí se s představami zájemců o budoucím uplatnění. Získané informace specialisté analyzují a doporučí nejvhodnější budoucí zaměření jednotlivých zájemců. Po dohodě pak nastaví vzdělávací plán a sestaví harmonogram školení a stáží. Na závěr sestavený harmonogram převezme koordinátor vzdělávacích aktivit, který organizačně zajistí všechny plánované aktivity vč. zapojení dalších členů realizačního týmu (lektorů, mentorů). Klíčová aktivita bude probíhat vždy v době přípravy další vzdělávací etapy, tedy v 1. a 5. měsíci realizace projektu.

Výstup klíčové aktivity
Výstupem klíčové aktivity budou sestavené vzdělávací plány účastníků projektu, nastavené harmonogramy školení a stáží a organizačně zajištěné vzdělávací etapy. Výstupem bude
100 sestavených školících plánů a nastavených harmonogramů školení a stáží, resp. minimálně 100 absolvovaných pohovorů s HR specialistou a pracovním psychologem a 100 vydaných doporučení, na kterou pracovní oblast by se měl konkrétní jedinec zaměřit, potažmo, o jaké znalosti a zkušenosti by měl usilovat

 

Číslo aktivity

3

Název klíčové akivity

Školení

Doplnění popisu realizace klíčové aktivity

Popis aktivity:
Tato klíčová aktivita, jak název naznačuje, zahrnuje odborná a soft-skill školení zaměřená na znalosti a dovednosti, které trh poptává. Cílem školení je předat účastníkům potřebné teoretické znalosti, jež přispějí k jejich úspěšnému návratu na trh práce, resp. k získání nového zaměstnání. Oblasti, na které se školení zaměří, a výběr konkrétních lektorů proběhne v měsíci předcházejícím zahájení 4měsíčního vzdělávacího cyklu, tedy v 1., resp. 5. měsíci. Z realizačního týmu se do klíčové aktivity kromě již zmíněných lektorů zapojí také koordinátor vzdělávacích aktivit, který zajistí, aby všechny činnosti realizované v rámci klíčové aktivity proběhly na nejvyšší možné úrovni. Školení budou probíhat kombinovaným způsobem – v elektronické i prezenční formě. Pro účastníky, kteří nedisponují vybavením potřebným pro elektronické vzdělávání, využije žadatel prostory stávajícího coworkingového centra, které pro podobné účely slouží již nyní a je vybavené potřebnou technikou.

Na závěr školícího cyklu budou účastníci prokazovat, zda a nakolik školenou látku vstřebali a pochopili, a úspěšní účastníci obdrží certifikát o úspěšném absolvování, který budou moci využít při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli. Pozice lektorů budou zastávat spolupracovníci žadatele z řad akademických a odborných pracovníků vysokých, vyšších odborných a středních škol a středních odborných učilišť. Školy, ze kterých lektoři pocházejí, se sdružením, resp. jeho zakladateli spolupracují již řadu let a podíleli se na úspěšné realizaci řady vzdělávacích projektů vč. projektů financovaných z prostředků ESF ČR. Cílová skupina se do projektu zapojí kompletně celá, neboť školení jsou jednou ze základních součástí celého záměru kariérního restartu a bez jejich úspěšného absolvování by se účastníci na trhu práce uplatňovali stejně obtížně jako před vstupem do projektu.

Klíčová aktivita bude probíhat po celou dobu realizace projektu s tím, že lektoři budou odměňováni za počet hodin, který stráví při vykonávání svých lektorských povinností.

Výstup klíčové aktivity
Výstupem této klíčové aktivity bude: minimálně 76 úspěšně vyškolených zástupců cílové skupiny 50+ nezaměstnaní či ohrožení ztrátou zaměstnání připravených k návratu na trh práce; minimálně 5 (konečný počet bude záviset na vývoji na trhu práce - nezmění-li se poptávka v průběhu první etapy, nevzniknou jiná školení, a naopak) zpracovaných komplexních vzdělávacích programů zaměřených na znalosti a dovednosti poptávané na trhu práce, které umožní v elektronické či prezenční formě vyškolit další zástupce cílové skupiny, případně mohou posloužit i dalším cílovým skupinám, které by v budoucnu hledali příležitost k doplnění vzdělání či změně profesního zaměření; detailně nastavené postupy a procesy pro zapojení externích školitelů (odborných i soft-skill) do vzdělávání specifických cílových skupin.

 

Číslo aktivity

4

Název klíčové aktivity

Praktické stáže

Doplnění popisu realizace klíčové aktivity

Popis aktivity
Klíčová aktivita - opět v souladu s názvem - zahrnuje druhou část vzdělávacích aktivit naplánovaných v projektovém záměru - získávání praktických zkušeností v oboru, se kterým se účastníci projektu teoreticky seznamují v rámci klíčové aktivity č. 3. Účastníci se v této klíčové aktivitě zapojí do praktického každodenního běhu poskytovatelů stáží, jimiž budou firmy, se kterými žadatel úspěšně spolupracuje při zajišťování praktických stáží pro studenty vysokých škol. Své zkušenosti s organizací, kontrolou a ověřováním kvality praktické výuky ostatně využije také koordinátor vzdělávacích aktivit, který se spolu s mentory do této klíčové aktivity zapojí.

Praktické stáže přímo navazují na teoretické vzdělávání a pomohou účastníkům, aby získané znalosti rozšířili o praktické zkušenosti, bez nichž by na trhu práce hledali uplatnění jen velmi obtížně. Stáže budou probíhat podle harmonogramu, který nastaví HR specialista a pracovní psycholog ve spolupráci s lektory a mentory. To znamená, že konkrétní organizace a časové dispozice budou vždy záviset na konkrétním oboru, který bude pro danou vzdělávací etapu vybrán. Ze zkušeností totiž víme, že zatímco v některých případech je ideální nejprve 3měsíční teoretické vzdělávání, po němž následuje měsíční praktická stáž, jindy osvědčilo praktickou stáž prodloužit na celkových např. 6 týdnů s tím, že 3 týdny se rozložily do období teoretického vzdělávání a 3 týdny na závěr cyklu. Jak již bylo řečeno, do klíčové aktivity se zapojí mentoři a koordinátor vzdělávacích aktivit. Klíčová aktivita bude probíhat v závislosti na potřebách konkrétních vybraných vzdělávacích oblastí - předem je tedy naplánována na období od 2. do  10. měsíce realizace projektu s tím, že konkrétní harmonogram stáží bude upřesněn v přípravě obou etap, tedy v 1. a 5. měsíci trvání projektu. Praktické stáže jsou integrální součástí kariérního restartu. Cílová skupina se v této klíčové aktivitě zapojí do praktické činnosti firem a institucí z odpovídajících oblastí, jejichž zaměstnanci z pozice mentora (člen realizačního týmu) zastřeší průběh stáže, hodnocení stážistů a podporu jejich aktivit.

Výstup klíčové aktivity

V rámci klíčové aktivity:

- minimálně 76 zástupců cílové skupiny úspěšně absolvuje praktické stáže a doplní si nově získané teoretické znalosti o praktické zkušenosti;
- vznikne koncept pro minimálně 5 (konečný počet bude podobně jako u školení záviset na poptávce trhu práce) praktických stáží integrálně propojených s teoretickým vzděláváním, který bude možné i po skončení projektu využívat pro další zástupce cílové skupiny projektu, potažmo jiné specifické cílové skupiny.

 

Číslo aktivity

5

Název klíčové aktivity

Návrat na trh práce

Doplnění popisu realizace klíčové aktivity

Nahrávám...
Nahrávám...