dnes je 27.5.2024

Input:

Závěrečná monitorovací zpáva projektu – popis aktivit

14.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem příspěvku je představit Vám celkovou strukturu závěrečné zprávy, která je povinným výstupem tzv. „měkkých“ (vzdělávacích) projektů. Tentokrát se zaměříme na popis jednotlivých aktivit, které byly v rámci projektu realizovány. Jak jsme se dozvěděli minule, právě na kvalitě a zpracování závěrečné monitorovací zprávy velmi často závisí proplacení posledních zálohových plateb a úspěšně zakončení projektu. Naopak jakékoliv odchylky od původního záměru, nesplnění monitorovacích indikátorů, špatně či nepřesně popsané činnosti realizačního týmu, nesoulad ve výkazech práce a v čerpání finančních prostředků velmi často vedou ke krácení dotace a mohou znamenat problémy s ukončením projektu.

II. Realizace projektu

II.1 Realizované klíčové aktivity

Číslo aktivity

Název aktivity

Výběr účastníků

Období realizace aktivity*

1. 4. 2015 – 31. 5. 2015, 1. 7. 2015 – 30. 11. 2015

Podrobný popis realizace aktivity

Hlavními osobami, které realizují tuto klíčovou aktivitu, jsou HR specialistka a Pracovní psycholog (ve spolupráci s Koordinátorkou vzdělávacích aktivit, případně Administrativním asistentem). Především právě tito dva specialisté zodpovídají za co možná nejlepší výběr budoucí pracovní pozice jednotlivých zájemců o Kariérní restart, potažmo pomáhají zájemcům s definicí nejvhodnějšího řešení pro jejich další profesní směřování a vývoj.

HR specialistka a Pracovní psycholog se do projektu měli zapojit pouze v několika měsících, nicméně vývoj celkového konceptu projektu původní záměr narušil a nakonec bylo dohodnuto, že se účast obou rozloží do celé délky trvání projektu.

HR specialistka

Duben 2015
HR specialistka započala přípravy na zapojení do projektu již v průběhu dubna a to počátkem druhého týdne (8. 4. 2015), kdy se setkala se zájemci o pozici Projektový manažer, aby s nimi prodiskutovala jejich představy a případně jim poradila při rozhodnutí, zda je do budoucna právě pozice projektového manažera pro ně nejvhodnější, anebo by raději měli zvolit jinou z nabízených pozic.

Dále se podílela na nastavení vzdělávacího plánu a harmonogramu jednotlivých školení a stáží.

Květen 2015
V květnu se HR specialistka plně zapojila do realizace projektu, kdy se věnovala především zájemcům o pozici Technický pracovník, jejichž školení bylo naplánováno na červen a červenec.

Červen 2015
Červen – vzhledem k malému počtu zájemců o projektové aktivity – se HR specialistka věnovala jiným aktivitám.  Během tohoto měsíce zůstal zachován kontakt s potenciálními zájemci o projekt a s realizačním týmem, se kterým konzultovala další možnosti oslovení potenciálních účastníků a zodpovídala jednotlivé dotazy uchazečů ohledně dalšího profesního nasměrování.

Červenec 2015
Do projektu se HR specialistka naplno vrátila na konci července a od tohoto měsíce a nadále již své služby poskytuje zájemcům o zapojení do projektu pravidelně na základě zájmu ze strany uchazečů.

Srpen 2015
Objem práce a pracovní vytížení HR specialistky byl významně navýšen v měsíci srpnu, kdy se uskutečnila dvě velká výběrové řízení ve spolupráci s Úřadem práce hl. m. Prahy, kterých se zúčastnily desítky zájemců o vstup do projektu. HR specialistka se s každým uchazečem individuálně setkala a na základě pohovoru a sběru informací o znalostech, zkušenostech a dovednostech doporučila výběr nejvhodnější pozice a následného profesního zaměření. Pozitivním jevem v této fázi byla i skutečnost, že se cílová skupina začala zapojovat do projektu i na základě vlastní iniciativy, a to zejména prostřednictvím webových stránek (www.kariernistart.cz) a plakátů vyvěšených na Úřadech práce a rozdávaných pracovníky, kteří přímo s nezaměstnanými pravidelně komunikují.

V této fázi se HR specialistka zaměřila rovněž na nastavení vzdělávacích plánů.

Září 2015
Zvýšený zájem o zapojení cílového skupiny do projektu nejen na základě dalšího uskutečněného výběrového řízení, ale také z vlastní iniciativy jednotlivých zájemců, podpořené zvýšenou propagací projektu (webové stránky, plakáty, komunikace s cílovou skupinou projektu) bylo důvodem pro poměrně intenzivní zapojení HR specialistky v měsíci září. Ta se, kromě identifikace a analýzy dosavadních znalosti a zkušenosti jednotlivých účastníků a jejich následné doporučení na příslušné pozice v rámci projektu, zaměřila i na sestavování vzdělávacích plánů a harmonogramů školení a stáží.

Veškerá  organizačně - administrativní činnost (nastavování harmonogramu stáží a školení) HR specialistky probíhala v úzké komunikaci a vazbě na členy realizačního týmu a zejména s Pracovním psychologem a Koordinátorem vzdělávacích aktivit, potažmo s příslušnými mentory a lektory.

 

Pracovní psycholog

Duben 2015
Podobně jako HR specialistka, také Pracovní psycholog zahájil přípravu na zapojení do projektu již v průběhu měsíce dubna, nicméně naplno se do projektových aktivit zapojil až v květnu 2015.

Květen 2015
Služby pracovního psychologa byly zejména v měsíci květnu využívány poměrně intenzivně – zejména zájemci o pozici Projektového manažera, resp. zapojení účastníci měli o jeho služby relativně velký zájem. Pracovní psycholog v rámci náplně své práce komunikoval s cílovou skupinou uchazečů a sbíral informace o znalostech, zkušenostech a dovednostech vybraných účastníků. Na základě získaných informací a ve spolupráci s HR specialistkou pak pomáhal při výběru konkrétního školení a výběru nejvhodnějšího následného kariérního směřování jednotlivých zapojených uchazečů.

Červen, Červenec, Září 2015
V červnu a červenci, stejně jako v září se Pracovní psycholog do projektu nezapojil, resp. pracoval pouze dle potřeby. Na základě konzultací s účastníky projektu jsme totiž zjistili, že mají o služby psychologa zájem až na konci celého vzdělávacího cyklu, kdy jim může poradit a poskytnout podporu při přípravě na návrat na trh práce. A jak ukázaly první zkušenosti ze srpna, kdy poskytoval své služby účastníkům školení Projektového manažera a Technického pracovníka, jsou jeho služby velmi užitečné. Hned několik účastníků totiž díky kombinaci motivace a nově nabytého sebevědomí dokázalo uspět na pohovorech, do nichž se přihlásili, a získat tak nové zaměstnání. Naplnili tak účel projektu více než dobře.

Srpen 2015
Vzhledem k enormnímu zájmu cílové skupiny o zapojení do projektu zejména díky dvěma výběrovým řízením a dalším podpůrným aktivitám propagačního charakteru se pracovní psycholog opět naplno zapojil do práce s cílovou skupinou, a to konkrétně prostřednictvím osobních setkání se zájemci o vstup do projektu přímo na výběrových řízeních i individuálně. S jednotlivými zájemci detailně rozebíral jejich dosavadní praxi, pracovní zkušenosti, zájmy a další vlivy, které formují osobnostní a pracovní předpoklady k jednotlivým nabízeným pozicím. Součástí aktivit Pracovního psychologa byla rovněž spolupráce při přípravě harmonogramu jednotlivých školení a sestavování individuálních vzdělávacích plánů.

Koordinátorka vzdělávacích aktivit

Duben 2015 - září 2015
Koordinátorka vzdělávacích aktivit se jakožto členka realizačního týmu podílela v souvislosti s klíčovou aktivitou č. 2 (KA2 - Výběr účastníků) v daném monitorovacím období průběžně podílela zejména na komunikaci s cílovou skupinou, koordinaci vzdělávacích aktivit, přípravě výběrových řízení (ve spolupráci s Úřady práce), koordinaci lektorů a mentorů, přípravě a organizaci projektových vzdělávacích plánů pro cílovou skupinu.

Výběr účastníků
Výběr účastníků, resp. nábor zájemců v monitorovaném období probíhal dvěma způsoby:

1) prostřednictvím partnerských organizací, které zapojení do projektu nabízely svým zaměstnancům, resp. zaměstnancům dalších firem;
2) přes jednotlivé Úřady práce v pražských městských částech.

Výše uvedený postup, který jsme původně považovali za dostačující, neboť uvedené organizace komunikují s cílovou skupinou projektu a mohou tak informace o něm vč. popisu možností budoucího uplatnění a benefitů potenciálním zájemcům prezentovat přímo. Bohužel se ukázalo, že skutečnost se od teorie značně liší.(poznámka: opět důležitá zkušenost, naše know-how, které jsme na základě projektové realizace získali).

Od června 2015 jsme se z výše uvedených důvodů zaměřili na jiný způsob získávání zájemců, a sice výběrová řízení organizovaná Úřadem práce – konkrétně Krajskou pobočkou ÚP pro Prahu a ÚP pro Prahu 2. První z těchto akcí se uskutečnila 10. srpna 2015. Tohoto výběrového řízení se zúčastnilo celkem 16 uchazečů, z nichž 11 se ihned zapojilo do projektu. Druhé výběrové řízení se uskutečnilo hned 12. srpna 2015 s účastí 24 uchazečů, z nichž se do projektu okamžitě zapojilo 13 uchazečů. Ostatní účastníci obou výběrových řízení si nechali čas na rozmyšlenou, s tím, že se případně do projektu zapojí později.

Další výběrové řízení organizované Krajským ÚP pro Prahu se uskutečnilo 16. září 2015. Zúčastnilo se jej celkem 29 uchazečů. Z nich se do projektu zapojilo 22 zájemců.

Z výše uvedeného je patrné, že intenzivní a efektivnější spolupráce s Úřadem práce vedla k získání signifikantního nárůstu počtu uchazečů do projektu oproti počátečním měsícům zahájení realizace.

Všech výběrových řízení se samozřejmě účastnili také HR specialistka a Pracovní psycholog, kteří v jejich rámci zajišťovali základní poradenství při výběru nejvhodnější pracovní pozice.

Ve vztahu k rozpočtu projektu se tato klíčová aktivita odráží prostřednictvím nákladů na odměny pro HR specialistku a Pracovního psychologa:

  • HR specialistka: 104 455 Kč
  • Pracovní psycholog: 57 631 Kč

 Celkem tedy: 162 086 Kč.

Číslo aktivity

3

Název aktivity

Školení

Období realizace aktivity*

1. 5. 2015 – 31. 12. 201

Podrobný popis realizace aktivity

Nahrávám...
Nahrávám...