dnes je 30.1.2023

Input:

Zjednodušený režim

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11
Zjednodušený režim

Mgr. Filip Červenka

V zákoně o zadávání veřejných zakázek se kromě nadlimitního a podlimitního režimu rozlišuje i zjednodušený režim, a to v části páté ZZVZ, která obsahuje jeden samostatný § 129, kde je úprava zjednodušeného režimu obsažena. Ve zjednodušeném režimu se zadávají veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby, které jsou vymezeny v příloze č. 4 zákona, a to bez ohledu na jejich předpokládanou hodnotu (s výjimkou případů, kdy se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, kdy zadavatel není povinen tento typ zakázky zadat v zadávacím řízení). Oproti předcházející právní úpravě se jedná o poměrně výraznou změnu, která byla učiněna na základě přezkumu dopadů a účinnosti právních předpisů EU v oblasti zadávání veřejných zakázek. Dle dřívější koncepce se služby dělily na ty, které podléhají uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a na ty, které takovémuto uveřejnění nepodléhají. Došlo se k závěru, že je nezbytné takovéto řešení pozměnit. Přistoupilo se tedy k novému rozřazení veřejných zakázek na služby:

  • - služby uvedené v příloze č. 4 jsou označovány jako sociální a jiné zvláštní služby a zadávají se ve zjednodušeném režimu. Služby jsou vymezeny taxativně, a to prostřednictvím CPV kódů. Do této skupiny jsou řazeny služby, u kterých je z jejich podstaty omezený přeshraniční rozměr (osobní služby v oblasti sociální, zdravotní či vzdělávací), dále také hotelové a restaurační služby, právní poradenství, záchranné, hasičské či vězeňské služby. V této kategorii jsou především služby, které podle zákona o veřejných zakázkách nepodléhaly uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
  • - rozsah služeb, které spadají pod výjimky nebo jde o sociální a jinou zvláštní službu, je vymezen uzavřeným výčtem služeb, které do nich spadají. Zbývající služby jsou plně podřízeny ostatním režimům (nadlimitnímu či podlimitnímu). V případě, že veřejná zakázka na služby bude v sobě zahrnovat jak sociální a jiné zvláštní služby, tak i služby podřízené jiným režimům, bude pro podřazení veřejné zakázky pod zjednodušený režim určující, zda mají sociální a jiné zvláštní služby vyšší předpokládanou hodnotu než ostatní služby. Tento princip je označován jako "princip těžiště".

Ve zjednodušeném režimu se veřejná zakázka zadává v zadávacím řízení. Pro tato zadávací řízení platí základní ustanovení o zadávacích řízeních podle části druhé ZZVZ. Zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu se činí odesláním příslušného oznámení k uveřejnění. Pro veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby jsou stanoveny zvláštní formuláře.

Nahrávám...
Nahrávám...