dnes je 27.5.2024

Input:

117/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

č. 117/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 7. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4a odst. 3, § 6 odst. 1 a 2 a § 35 odst. 4 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58/2013 Sb. a vyhlášky č. 8/2015 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu části druhé se za slovo „KOMUNIKACEMI” vkládají slova „A S ÚROVŇOVÝM PŘECHODEM KOLEJÍ URČENÝM PRO PŘÍSTUP CESTUJÍCÍCH NA NÁSTUPIŠTĚ”.
2. V části druhé se za hlavu druhou vkládá nová hlava třetí, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:
„Hlava třetí
ÚROVŇOVÝ PŘECHOD KOLEJÍ URČENÝ PRO PŘÍSTUP CESTUJÍCÍCH
NA NÁSTUPIŠTĚ
§ 4a
Zabezpečení přechodu kolejí určeného pro přístup cestujících na nástupiště výstražným zařízením
(1) Výstražné zařízení pro přechod kolejí v železniční stanici, který je určen pro pohyb cestujících, musí varovat uživatele přechodu s dostatečným časovým předstihem, že se k přechodu blíží vlak nebo drážní vozidlo, a to červeným přerušovaným světlem
a přerušovaným akustickým signálem. Světelné výstražné zařízení pro přechod kolejí může být doplněno závorovými břevny zřízenými tak, aby přehradila přechod v celé šíři; při sklopení závorových břeven musí být akustický signál přerušen. Provedení závorových břeven musí zajistit samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace2.
(2) Přechody kolejí určené pro pohyb cestujících se vybavují hmatovými prvky pro nevidomé.
§ 4b
Výstražné zařízení pro přechod kolejí určený
pro přístup cestujících na nástupiště
(1) Výstražné zařízení pro přechod kolejí vydává
a) „světelný signál Stůj” vyjádřený přerušovaným svícením
Nahrávám...
Nahrávám...