dnes je 24.5.2024

Input:

131/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů

č. 131/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 27. května 2019,
kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm. a) a e) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 69/2011 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 31/2019 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 5 odst. 2 se slova „plněním splátkového kalendáře,” zrušují.
2. V § 8 odst. 1 písm. g) se na konci bodu 2 slovo „a” zrušuje a za bod 2 se vkládá nový bod 3, který zní:
„3.  u pohledávek uspokojovaných pouze z majetku poskytnutého k zajištění obsahuje přihláška pohledávky údaj o osobním dlužníku odlišném od dlužníka a uvedení předmětu, ohledně nějž bylo zajištění zřízeno, a”.

Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 4.
3. V § 17 odst. 1 se písmena e), f), j) a k) zrušují.
Dosavadní písmena g) až i) a l) až r) se označují jako písmena e) až g) a h) až n).
4. V § 17 odst. 1 písm. e) se slova „poslední 3 roky” nahrazují slovy „posledních 12 měsíců” a slova „5 letech” se nahrazují slovy „12 měsících”.
5. V § 17 odst. 1 písm. f) se za slovo „určení” vkládají slova „ , vysvětlení důvodů pro snížení splátek” a slovo „popis” se zrušuje.
6. V § 17 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „s uvedením celkové výše výživného stanovené soudem”.
7. V § 17 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).
8. V § 17 odst. 2 písm. c) se slova „poslední 3 roky” nahrazují slovy „posledních 12 měsíců”.
9. V § 17 odst. 2 písm. e) se slova „30 % jeho pohledávky” nahrazují slovy „míra uspokojení podle § 412a odst. 1 písm. b) nebo c) insolvenčního zákona”.
10. V § 17 odst. 2 se na konci písmene h) slovo „a” zrušuje.
11. V § 17 odst. 2 písm. i) se slova „kopie oddacího listu manželů a” a slova „zpeněžením majetkové podstaty” zrušují.
12. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „ , a” a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) čestné prohlášení dlužníka, že byl při sepisu insolvenčního návrhu poučen o svých povinnostech v insolvenčním řízení, že v oddlužení bude řádně platit
Nahrávám...
Nahrávám...