dnes je 27.5.2024

Input:

129/2012 Sb., Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 129/2012 Sb., Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění účinném k 1.1.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 4. dubna 2012
o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
409/2013 Sb.
(k 31.12.2013)
mění přílohy č. 3, 9, 10 a 20; nové přechodné ustanovení
409/2013 Sb.
(k 31.3.2014)
mění přílohy č. 8 a 14
368/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 19 a přílohy
368/2015 Sb.
(k 1.7.2016)
mění přílohu č. 1
334/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění, celkem k datu 23 novelizačních bodů
334/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění přílohu č. 2
299/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění v příloze č. 1 část III oddílu2 pododdíl 3
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11, § 3a odst. 11, § 3b odst. 7, § 3c odst. 5, § 4 odst. 15, § 5 odst. 8, § 6 odst. 8, § 6a odst. 7, § 7 odst. 6, § 7a odst. 5, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 8, § 12a odst. 4, § 12b odst. 6, § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15 odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 14, § 18 odst. 12, § 19 odst. 15, § 19a odst. 6 a § 22 odst. 10 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb. a zákona č. 54/2012 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.
§ 2
Požadavky na uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu
[K § 3 odst. 2, 5 až 8 a 11, § 7 odst. 6 a § 15 odst. 6 zákona]
(1) Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu podle § 3 odst. 2 zákona jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v částech V oddílech 2 a 3 přílohy č. 1 až 8 k této vyhlášce.
(2) Rozmnožovací materiál uváděný do oběhu podle § 3 odst. 2 zákona nesmí obsahovat příměs geneticky modifikovaných rostlin. Pro výsledek kontrolní zkoušky je přípustná statistická tolerance maximálně 0,1 %. Příměs osiva geneticky modifikovaných rostlin odrůd, které jsou registrované nebo zapsané ve společném katalogu odrůd, se posuzuje podle pravidel pro čistotu odrůdy, která jsou uvedena v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.
(3) Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů jsou uvedeny v částech V oddílech 3 v přílohách 1, 3 až 6 a 8 k této vyhlášce.
(4) Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací, po který může být
a) rozmnožovací materiál předstupňů vyráběn i z rozmnožovacího materiálu předstupňů,
b) základní rozmnožovací materiál vyráběn i ze základního rozmnožovacího materiálu,
c) certifikovaný rozmnožovací materiál vyráběn i z certifikovaného rozmnožovacího materiálu,

jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v částech II v přílohách č. 1 až 8 k této vyhlášce.
§ 3
Uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd
[K § 3a odst. 4, 7 a 11 zákona]
(1) Množství osiva úředně nezapsané odrůdy, které se povolí pro jednu odrůdu, nesmí překročit stanovený procentní podíl množství osiva daného zemědělského druhu využívaného každoročně k zásevu na zemědělskou půdu v České republice, který činí
a) 0,3 % pro pšenici setou, pšenici špaldu, ječmen, oves, hrách a bob polní,
b) 0,05 % pro pšenici tvrdou,
c) 0,1 % pro ostatní druhy s výjimkou zeleninových druhů.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „Ústav”) kontroluje množství a kvalitu osiva uvedeného do oběhu podle § 3a zákona a způsob jeho použití. Součástí kontroly je i kontrola označování předepsanými návěskami.
Nahrávám...
Nahrávám...