dnes je 18.7.2024

Input:

20/2016 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 20/2016 Sb., Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
VYHLÁŠKA
ze dne 14. ledna 2016
o vyhlášení Národní přírodní památky Zhejral a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:
§ 1
Vyhlášení národní přírodní památky
(1)  Vyhlašuje se Národní přírodní památka Zhejral (dále jen „národní přírodní památka”).
(2)  Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem
a)  křovinných a lesních ekosystémů mokřadních vrbin, lužních lesů, smrčin a bučin,
b)  vodních a mokřadních ekosystémů makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, vegetace vytrvalých obojživelných bylin, rákosin a vegetace vysokých ostřic, slatinných a přechodových rašelinišť,
c)  travinných ekosystémů luk a pastvin, nížinných až horských vřesovišť a smilkových trávníků,
d)  biotopu společenstva hnízdících vodních a mokřadních druhů ptáků, včetně populací těchto ptáků,
e)  biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin zdrojovky potoční (Montia hallii), míčovky kulkonosné (Pilularia globulifera), pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora), rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) a ostřice přioblé (Carex diandra), včetně jejich populací, a
f)  biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů hnědáska rozrazilového (Melitaea diamina) a skokana ostronosého (Rana arvalis), včetně jejich populací,

tvořících předmět ochrany národní přírodní památky.
(3)  Národní přírodní památka se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Klatovec a na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Horní Pole a Světlá pod Javořicí. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Klatovec. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1) . Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(5)  Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 2
Bližší ochranné podmínky
Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní památce:
a)  povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2) ,
b)  povolovat nebo provádět stavby nebo povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením nebo umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,
c)  upravovat povrch
Nahrávám...
Nahrávám...