dnes je 27.5.2024

Input:

243/2000 Sb., Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění účinném k 1.1.2018

č. 243/2000 Sb., Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění účinném k 1.1.2018
ZÁKON
ze dne 29. června 2000
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 4 odst. 1 písm. g)
483/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění (10 novelizačních bodů, doplňuje příl. č. 1, dosavadní příl. se stává přílohou č. 2)
387/2004 Sb.
(k 1.7.2004)
mění přílohu č. 1
1/2005 Sb.
(k 3.1.2004)
mění § 3 odst. 1 písm. b) až f), § 5 písm. b), § 6 a přílohu č. 1
377/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 4 a přílohu č. 2, vkládá přílohu č. 3, nová přechodná ustanovení
370/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 1 písm. b); nová přechodná ustanovení
370/2011 Sb.
(k 1.1.2016)
ve znění zák. č. 500/2012 Sb. a č. 295/2012 Sb. změny nebudu provedeny - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
ve znění zák. č. 267/2014 Sb.
mění § 4 odst. 1 písm. g) a § 6 odst. 1 a 3
295/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 4, § 6 odst. 4, přílohu č. 2 a 3; nová přechodná ustanovení
295/2012 Sb.
(k 1.1.2016)
ve znění zák. č. 262/2014 Sb.
mění § 4 odst. 1 písm. c); nové přechodné ustanovení
500/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 1 písm. b) a c); nové přechodné ustanovení
500/2012 Sb.
(k 1.1.2016)
ve znění zák. č. 262/2014 Sb
mění § 3 odst. 1 písm. c); nové přechodné ustanovení
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1, § 3 odst. 1 písm. c), § 4; nové přechodné ustanovení
267/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2 písm. b)
391/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 3 odst. 1 písm. b); nová přechodná ustanovení
391/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3 odst. 1 písm. f) a § 4
24/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
vkládá nové § 6a až 6d
260/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 4; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje rozpočtové určení daně z přidané hodnoty, daní spotřebních, daní z příjmů, daně z nemovitých věcí a daně silniční.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) celostátním hrubým výnosem daně peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku1) správcem daně, snížené o vrácené prostředky; do celostátního hrubého výnosu daně se nezahrnují částky vybrané na pokutách a částky použité na úhradu nákladů daňového řízení,1)
b) výnosem část hrubého výnosu daně podle písmene a) zaevidovaná na splatnou daň,
c) příjemcem obec, kraj, Státní fond dopravní infrastruktury,4)
d) částkou určenou k převodu rozdíl mezi daňovým příjmem příjemce a částí daňového příjmu převedenou příjemci celkově od počátku rozpočtového roku.
§ 3
Daňové příjmy rozpočtů krajů
(1) Daňové příjmy rozpočtů jednotlivých krajů tvoří
a) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušný kraj, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
b) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
d) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby,
e) podíl na 8,92 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v písmenech c) a d),
f) podíl na 8,92 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů uvedených v písmenu a) a v § 4 odst. 1 písm. g).
(2) Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) až f) podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(3) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm. a) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně vyměřenou kraji správcem daně a daní krajem přiznanou nebo dodatečně přiznanou ani příslušenství daně.4a)
§ 4
Daňové příjmy rozpočtů obcí
(1) Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří
a) výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
b) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
d) podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c),
e) podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního hrubého
Nahrávám...
Nahrávám...