dnes je 27.5.2024

Input:

272/2013 Sb., Zákon o prekursorech drog, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 272/2013 Sb., Zákon o prekursorech drog, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 22. srpna 2013
o prekursorech drog
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění celkem 13 novelizačních bodů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)
a) některé povinnosti podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů státní správy, které se zabývají nebo se hodlají zabývat činností s uvedenou látkou kategorie 1, 2 nebo 3, s neuvedenou látkou nebo s výchozí nebo pomocnou látkou (dále jen „prekursor drog”),
b) působnost správních orgánů při výkonu státní správy podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog1) a tohoto zákona,
c) provádění kontroly dodržování povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími prekursory drog1) a tímto zákonem a
d) správní tresty za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími prekursory drog1) a tímto zákonem.
ČÁST DRUHÁ
LICENCE A REGISTRACE
HLAVA I
LICENCE K ČINNOSTEM S UVEDENÝMI LÁTKAMI KATEGORIE 1
§ 2
Žádost o licenci a žádost o zvláštní licenci
(1) Podnikající fyzické osoby, právnické osoby a orgány státní správy, které hodlají vykonávat činnost s uvedenou látkou kategorie 1 podle přímo použitelných předpisů Evropské unie1) , jsou povinny podat Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo”) žádost o licenci nebo žádost o zvláštní licenci2) na formuláři, jehož vzor je stanoven prováděcím právním předpisem, a k žádosti přiložit
a) doklad o jmenování odpovědné osoby podle přímo použitelných předpisů Evropské unie3) ,
b) doklad o pracovním nebo služebním poměru odpovědné osoby podle § 11 odst. 1,
c) doklad o zdravotní způsobilosti odpovědné osoby podle § 11 odst. 3,
d) doklad o odborné způsobilosti odpovědné osoby podle § 11 odst. 4,
e) rozhodnutí dokládající povolení k výrobě podle zákona o léčivech, žádá-li se o licenci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 za účelem výroby léčivého přípravku nebo léčivé látky, nebo povolení k distribuci podle zákona o léčivech, žádá-li se o licenci k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 za účelem distribuce léčivé látky, a
f) popis technologie zamýšlené výroby, žádá-li se o licenci k výrobě uvedené látky kategorie 1.

Doklady podle písmen b) až f) se nepřikládají k žádosti o zvláštní licenci.
(2) Zvláštní licence se vydává poskytovateli lékárenské péče, Celní správě České republiky, Policii České republiky, Vojenské policii, Vězeňské službě České republiky a Armádě České republiky.
§ 3
Žádost o změnu nebo prodloužení licence nebo zvláštní licence
(1) Žádost o novou licenci nebo zvláštní licenci z důvodu změny v údajích uvedených v licenci nebo zvláštní licenci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie4) a žádost o prodloužení licence nebo zvláštní licence jsou podnikající fyzické osoby, právnické osoby a orgány státní správy povinny podat na formuláři, jehož vzor je stanoven prováděcím právním předpisem, a k žádosti přiložit přílohy podle § 2 odst. 1, s výjimkou příloh, které již byly přiloženy k dřívějším žádostem o licenci nebo zvláštní licenci a u nichž ke dni podání žádosti
Nahrávám...
Nahrávám...