dnes je 27.5.2024

Input:

41/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.

č. 41/2016 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. ledna 2016,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 223/2013 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., k provedení § 19 odst. 3, § 59 odst. 2, § 60 odst. 1 a 3 a § 83e odst. 2 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb., se mění takto:
1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 19 odst. 4” nahrazují slovy „§ 19 odst. 3” a za slova „§ 60 odst. 1 a 3” se vkládají slova „a § 83e odst. 2”.
2. V § 1 písmeno c) zní:
„c) složení zkušebních komisí, podmínky provedení zkoušky v oborech podle písmene a), vzory osvědčení o odborné způsobilosti a vzor osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik.”.
3. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě bydliště, nemá-li osoba trvalý pobyt na území České republiky,”.
4. Za § 7 se vkládá nový § 8, který zní:
㤠8
Vzor osvědčení o odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1 až 3 zákona je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.”.
5. Za § 11a se vkládá nový § 11b, který zní:
㤠11b
Vzor osvědčení o autorizaci podle § 83e odst. 1 zákona je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.”.
6. Za přílohu č. 4 se vkládá příloha č. 5, která zní:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 490/2000 Sb.
 
A. Vzor osvědčení o odborné způsobilosti podle § 58 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví
 
Označení orgánu ochrany veřejného zdraví
čj. :....................................................
V ............................. dne ....................
 
Osvědčení
o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné poskytovatelem zdravotních služeb v jeho objektech, jakož i speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Jméno, popřípadě jména, příjmení a akademický titul ..............................................................
Nahrávám...
Nahrávám...