dnes je 27.5.2024

Input:

419/2013 Sb., Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 419/2013 Sb., Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném k 1.1.2019
[zrušeno č. 386/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2013
k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
127/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění přílohy č. 1, 6, 7, 8 a 9
127/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění, celkem k datu 42 novelizačních bodů
279/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 11 písm. a) a přílohy
Ministerstvo financí stanoví podle § 15 odst. 6 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje postup určení směrné hodnoty u
a) pozemku,
b) stavby a
c) jednotky.
ČÁST DRUHÁ
SMĚRNÁ HODNOTA
HLAVA I
POZEMKY
Díl 1
Obecné ustanovení pro pozemky
§ 2
Dělení pozemků
(1) Pro účely této vyhlášky se pozemky, u kterých se určuje směrná hodnota, dělí na
a) stavební pozemky, kterými jsou
1. nezastavěné stavební pozemky a
2. zastavěné stavební pozemky,
 
 
 
 
b) vybrané zemědělské pozemky, kterými jsou zemědělské pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,
c) vybrané lesní pozemky, kterými jsou lesní pozemky podle § 15 odst. 2 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí,
d) jiné pozemky, kterými jsou pozemky neuvedené v písmenech a) až c).
(2) Nezastavěným stavebním pozemkem se s výjimkou zastavěného stavebního pozemku podle odstavce 3 pro účely této vyhlášky rozumí
a) pozemek evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
b) pozemek nebo soubor pozemků, které byly určené k zastavění
1. regulačním plánem, který nahrazuje územní rozhodnutí,
2. územním rozhodnutím,
3. územním souhlasem,
4. společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje,
5. veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí,
6. ohlášením stavebnímu úřadu v případě, kdy územně plánovací informace nahradila územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo
7. dodatečným povolením stavby,
c) pozemek ve funkčním celku se stavbou nebo jednotkou uvedenou v § 15 odst. 3 zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.
(3) Zastavěným stavebním pozemkem se pro účely této vyhlášky rozumí pozemek zastavěný stavbou spojenou se zemí pevným základem bez ohledu na stav evidovaný v katastru nemovitostí. Za zastavěný stavební pozemek se nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze podzemním nebo nadzemním vedením včetně jejich příslušenství, podzemní stavbou, která nedosahuje úrovně terénu, podzemní částí a příslušenstvím stavby pro dopravu nebo vodní hospodářství netvořícími součást nadzemní stavby. Za zastavěný stavební pozemek se dále nepovažuje pozemek, který je zastavěný pouze oplocením nebo zpevněnou plochou do 25 m2.
Díl 2
Postup určení
Nahrávám...
Nahrávám...