dnes je 27.5.2024

Input:

466/2012 Sb., Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby, ve znění účinném k 1.8.2019

č. 466/2012 Sb., Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby, ve znění účinném k 1.8.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2012
o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
187/2019 Sb.
(k 1.8.2019)
mění § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 11, § 12 a přílohu; vkládá § 3a až § 3c
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 221/2012 Sb., k provedení § 34b odst. 7 zákona o poštovních službách:
§ 1
Při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby postupuje Český telekomunikační úřad podle pravidel, stanovených v § 2 až 12 této vyhlášky s tím, že podkladem pro výpočet čistých nákladů držitele poštovní licence jsou tato pravidla a ukazatele obsažené v její příloze.
Výpočet čistých nákladů
§ 2
Čisté náklady se spočítají jako rozdíl přírůstkových nákladů a přírůstkových výnosů držitele poštovní licence. Zohlední se veškeré nehmotné a tržní výhody, nárok na přiměřený zisk vyjádřený formou nákladů kapitálu a pobídky k nákladové efektivnosti.
§ 3
(1) Přírůstkovými náklady se rozumí rozdíl nákladů držitele poštovní licence na poskytování služeb obsažených v jeho poštovní licenci a nákladů, jaké by držitel poštovní licence vynakládal, pokud by služby poskytoval bez povinnosti poskytovat základní služby.
(2) Přírůstkové náklady se počítají podle tohoto vzorce:
 
 
 
PN = NZS - NAS,
kde:
PN
-
přírůstkové náklady,
NZS
-
náklady poskytování služeb držitele poštovní licence při základním scénáři podle § 7 odst. 2,
NAS
-
náklady držitele poštovní licence v případě alternativního scénáře podle § 7 odst. 3.

§ 3a
(1) Náklady kapitálu držitele poštovní licence na poskytování služeb obsažených v jeho poštovní licenci podle § 7 odst. 2 se počítají podle tohoto vzorce:
 
 
 
NKZS = WACCZS * VKZS,
kde:
NKZS
-
náklady kapitálu držitele poštovní licence při základním scénáři podle § 7 odst. 2,
WACCZS
-
procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním při základním scénáři podle § 7 odst. 2,
VKZS
-
vložený kapitál při základním scénáři podle § 7 odst. 2.
(2) Náklady kapitálu držitele poštovní licence na poskytování služeb obsažených v alternativním scénáři podle § 7 odst. 3 se počítají podle tohoto vzorce:
 
 
 
NKAS = WACCAS *VKAS,
kde:
NKAS
-
náklady kapitálu držitele poštovní licence při alternativním scénáři podle § 7 odst. 3,
WACCAS
-
procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním při alternativním scénáři podle § 7 odst. 3,
VKAS
-
vložený kapitál při alternativním scénáři podle § 7 odst. 3.
§ 3b
(1) Procento návratnosti vloženého kapitálu před zdaněním při základním i alternativním scénáři je
Nahrávám...
Nahrávám...