dnes je 13.6.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (02/06/2014)

30.5.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Regionální operační program Jihozápad

 • Zdroje informací: http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele
 • Dílčí programy
  • Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
   • Zaměření dotačního titulu: Pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení vedoucí kvyšší efektivitě výuky(např. vybavení a modernizace tříd, IT infrastruktura, tělocvičny, hřiště,jazykové a další jinak specializované učebny, dílny apod.). Veškeré výdaje na stavební práce (včetně výdajů na stavební práce nezbytně nutných v rámci pořizovaného vybavení) jsou nezpůsobilými výdaji.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, školy a školská zařízení.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 7. 2014.
  • Modernizace regionální silniční sítě.
   • Zaměření dotačního titulu: Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy pro zlepšení dostupnosti center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť. Rekonstrukce a modernizace, popř. výstavba silnic II. a III. Třídyk hraničním přechodům. Výstavba nových silnic II. a III. třídy vyvolaná modernizací nadřazené silniční sítě. Výstavba, rekonstrukce nebo modernizace silnic II. a III. třídy pro napojení nových rozvojových ploch. Modernizace frekventovaných silnic II., popř. III. třídy vblízkosti sídel za účelem snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (obchvaty apod.). Výstupem projektů budou nové popř. rekonstruované silnice II. a III. třídy, vrámci nichž bude možné realizovat také bodové závady(např. křižovatky, přejezdy, mosty). Bodové závady však nebudou vrámci této výzvy posuzovány samostatně ale jako součást silniceII. nebo III. třídy.
   • Příjemci podpory: Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 7. 2014.

Regionální operační program Moravskoslezsko

 • Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
   • Zaměření dotačního titulu: Vybavení lůžkových zdravotnických zařízení zařazených do páteřní sítě, poskytujících zdravotnické služby v rámci Moravskoslezského kraje (zejména nová lůžka).Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu je stanovena 2 mil. Kč. Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt není stanovena.
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 7. 2014.
  • Organizace a kooperace v cestovním ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora koordinačních a propagačních aktivit v jednotlivých turistických oblastech(dle Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska). Vývoj a zpracování produktů cestovního ruchu a produktových balíčků na úrovni TO;síťování místních poskytovatelů služeb cestovního ruchu (aktérů cestovního ruchuv dané TO). Aktivity směřující k vytváření společné nabídky cestovního ruchu a síťovaní místníchaktérů cestovního ruchu.Organizační zajištění aktivit marketingového výzkumu trhu cestovního ruchu (sběra/nebo zpracování primárních a/nebo sekundárních dat), tvůrčí využití získanýchpoznatků a výstupů do podmínek, záměrů a aktivit TO a distribuce takto komplexnězpracovaných poznatků a výstupů aktérům cestovního ruchu v TO. Aktivity v oblasti marketingu a propagace na úrovni TO. Místní školení a semináře – vzdělávací akce. Vybavení pro činnost společnosti destinačního managementu.Aktivity na úrovni TO v kontextu s celokrajskou marketingovou strategií rozvojecestovního ruchu, buďto organizačně zajišťované TO a/nebo s TO v roli regionálníhopartnera.
   • Příjemci podpory: Obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazkyobcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 6. 2014.
  • Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení
   • Zaměření dotačního titulu: Rozvoj integrovaného záchranného systému a systému krizového řízení včetně technického akomunikačního zabezpečení - výstavba integrovaných výjezdových center. Minimální velikost celkových způsobilých výdajů projektu je stanovena 10 mil. Kč. Maximální velikost dotace poskytnuté na projekt není stanovena.
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 10. 7. 2014.
  • Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb
   • Zaměření dotačního titulu: Výstavba, dostavba, rekonstrukce a rozvoj zázemí, včetně technického vybavení, lůžkových zdravotnických zařízení páteřní sítě poskytujících zdravotnické služby v rámci Moravskoslezského kraje; vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou s ohledem na jejich dostupnost, kvalitu a efektivní využívání (pořízení nových přístrojů, obnova stávajících přístrojů); zavádění informačních technologií souvisejících s pořízením zdravotnické techniky; stavební úpravy nutné při pořízení nového vybavení zdravotnických zařízení zdravotnickou technikou.
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 8. 8. 2014.
  • Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury
   • Zaměření dotačního titulu: Zavádění či modernizace elektronických (řídících, informačních, odbavovacích) systémů doveřejné dopravy a jejich
Nahrávám...
Nahrávám...