dnes je 27.5.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (04/09/2017)

2.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 • Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/
 • Dílčí programy
  • Potenciál – výzva IV.
   • Zaměření dotačního titulu: Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. V rámci projektu bude možné pořídit výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek), dále náklady na povinnou publicitu projektu.
   • Příjemci podpory: Malé a střední podniky mimo hl. m. Praha, veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, obecně prospěšná společnost, ústav, družstvo, příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, státní příspěvková organizace ze zákona, státní příspěvková organizace ostatní, veřejnoprávní instituce, odštěpný závod zahraniční právnické osoby, vysoká škola (veřejná, státní), školská právnická osoba, veřejná výzkumná instituce, spolek, pobočný spolek, zájmové sdružení právnických osob, zahraniční spolek, organizační jednotka mezinárodní nevládní organizace, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční FO, odštěpný závod zahraniční FO, zahraniční pobočný spolek, státní podnik.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 30. 11. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, MPO, CzechInvest

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

  • Nízkouhlíkové technologie – elektromobilita - výzva III.
   • Zaměření dotačního titulu:Cílem aktivit podporovaných v této oblasti je především podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.
   • Příjemci podpory: Malé, střední, velké podniky mimo hl. m. Praha.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 17. 09. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, MPO, CzechInvest

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

  • Nízkouhlíkové technologie – druhotné suroviny – výzva III.
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR. Dalším cílem je zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností, zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné.
   • Příjemci podpory: Malé, střední, velké podniky mimo hl. m. Praha.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 17. 11. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, MPO, CzechInvest

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

  • Nízkouhlíkové technologie – úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – výzva III.
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují. Výstupem projektů bude instalace technologií na úpravu bioplynu na biometan, jeho následné vtláčení do distribuční sítě, případně plnění v rámci místní infrastruktury. Dotaci lze získat na pořízení technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě a na technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.).
   • Příjemci podpory: Malé, střední, velké podniky mimo hl. m. Praha.
   • Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 17. 11. 2017.
   • Katalogové informace

Oblast: Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách, inovace, výzkum, informační a komunikační technologie

Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

Poskytovatel dotace: EU, MPO, CzechInvest

Programy: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

  • Aplikace - výzva IV
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním
Nahrávám...
Nahrávám...