dnes je 17.7.2024

Input:

Představení Operačního programu Podnikání a inovace pro Konkurenceschopnost

9.9.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto příspěvku bude představen další z nových operačních programů, který je vhodný především pro podnikatelské subjekty. Jedná se o Operační program Podnikání a inovace pro Konkurenceschopnost.

Operační program Podnikání a inovace pro Konkurenceschopnost pro období 2014-2020

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje. Operační program je řízen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a je zaměřen na (1) Zvýšení počtu firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím. (2) Rozvoj podnikání a inovací v oborech s nižší znalostní intenzitou, který se soustředí zejména na podporu realizace nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody jednotlivých firem v mezinárodním prostředí. (3) Posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívající především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. (4) Usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT.

Podpory budou realizovány v rámci následujících prioritních os a investičních priorit:

Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Investiční priorita 1: Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání

Podporované aktivity (cíl 1):
Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii firmy, zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (např. up-scaling, pilotní výrobní linky apod.), zavádění procesních a marketingových inovací, ochrana duševního vlastnictví v podnicích, včetně pilotních projektů moderních metod ošetření duševního vlastnictví, průmyslový výzkum a vývoj, pre-commercial public procurement.

Typy příjemců (cíl 1):
Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední, v odůvodněných případech velké podniky), organizace pro výzkum a šíření znalostí, orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků) a jim podřízené či jimi zřízené organizace a fyzické osoby.

Podporované aktivity (cíl 2):
Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem (zejména kolektivní výzkum, založený na potřebách většího počtu MSP i větších firem, rozvoj mezisektorové spolupráce a internacionalizace), vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami, rozvoj komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou, rozšiřování/výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum, aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti („proof – of – concept“), pozornost bude věnována opatřením v oblasti nízkouhlíkové ekonomiky a adaptace na klimatické změny.

Typy příjemců (cíl 2):
Podnikatelské subjekty, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků), jim podřízené či jimi zřízené organizace, organizace pro výzkum a šíření znalostí, neziskové organizace.

Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Investiční priorita 1: Podpora podnikání, zejména usnadněním hospodářského využívání nových myšlenek a podporou zakládání nových firem, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů

Podporované aktivity:
Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a rozvojových podniků prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací MSP zejména pro mikropodniky; poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky v nemetropolitních, zejména periferních regionech (např. prostřednictvím podnikatelských inkubátorů).

Typy příjemců:
Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky) ve výrobě a službách, včetně služeb souvisejících s cestovním ruchem generujícím nová pracovní místa ve venkovských regionech, provozovatelé inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra (pouze pro aktivity poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky); zároveň budou podporovány projekty zemědělských podnikatelů zaměřené na podnikatelské poradenství (nikoliv poradenství do zemědělské činnosti).

Investiční priorita 2: Podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit pro rozvoj produktů a služeb

Podporované aktivity:
Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj.). Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučing, foresight ad.). Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME).

Typy příjemců:
Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky), Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade. V rámci tohoto specifického cíle budou podporováni nezemědělští podnikatelé, v případě zemědělských podnikatelů budou podporovány projekty zaměřené na podnikatelské poradenství (nikoliv poradenství do zemědělské činnosti) související s internacionalizací těchto podniků.

 

Investiční priorita 3: Podpora vytváření a rozšiřování vyspělých kapacit pro rozvoj produktů a služeb

Podporované aktivity (cíl 2.3):
Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury, rekonstrukce brownfieldů (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.

Typy příjemců (cíl 2.3):
Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky), municipality.

Podporované aktivity (cíl 2.4):
Zajištění a rozvoj kvalitní infrastruktury pro realizaci, organizaci a řízení odborného vzdělávání a další aktivity související s rozvojem lidských zdrojů v podnicích. Pořízení nových zařízení, vybudování/rozšíření školicích středisek, v rámci kterých budou mít možnost zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci proškolení a seznámení se s rozvíjejícími se novými technologiemi, odbornostmi, procesy a novou legislativou

Nahrávám...
Nahrávám...