dnes je 17.7.2024

Input:

Vzor - Podnikatelský pronájem movité věci

15.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2.1
Vzor – Podnikatelský pronájem movité věci

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Nájemní smlouva

uzavřená podle § 2201 a násl. a § 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen "Smlouva")

Alfa - lyže s. r. o.

IČO: 123 45 245

se sídlem Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 1254

zastoupená Jaroslavem Novotným, jednatelem

(dále jen "Pronajímatel")

a

Tomáš Novák

datum narození: 4. 2. 1978

bytem Mrkvičkova 1234/12, Praha 6 – Řepy, PSČ 163 00 

(dále jen "Nájemce")

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jen "Strany", a každý z nich samostatně jen "Strana")

I.
Předmět smlouvy

1.1 Pronajímatel touto Smlouvou pronajímá Nájemci na dobu sjednanou v této Smlouvě jeden pár sjezdových lyží značky Elán, typ sportovní lyže, délka 173 cm, barva modro-bílá, označených inventurním číslem 123/2013, včetně vázání Salomon, které je pevně připojeno k lyžím (dále jako "Lyže"), a Nájemce se zavazuje za to platit pronajímateli sjednané nájemné.

II.
Doba nájmu, ukončení nájmu

2.1 Strany se dohodly na době nájmu v délce deseti (10) kalendářních dnů, počínaje dnem 2. 1. 2015 a konče dnem 11. 1. 2015. Nájemce potvrzuje podpisem této Smlouvy, že si Lyže převzal, jsou funkční, řádně si je prohlédl a Pronajímatel Nájemce seznámil s pravidly pro jejich zacházení. Nájemce se zavazuje Lyže vrátit nejpozději dne 11. 1. 2015 do 18.00 hod. v provozovně Pronajímatele na adrese Václavské náměstí 12, Praha 1, PSČ 110 00.

2.2 Strany se dohodly, že tuto Smlouvu lze vypovědět pouze z důvodů stanovených zákonem.

III.
Nájemné

3.1 Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli nájemné ve výši 250 Kč za každý den trvání nájmu, tj. celkem 2.500 Kč. Pronajímatel potvrzuje, že nájemné od Nájemce převzal v hotovosti při uzavření této Smlouvy.

IV.
Práva a povinnosti stran

4.1 Nájemce se zavazuje Lyže řádně užívat a používat je výlučně k účelu, ke kterému jsou určeny. Nájemce se zavazuje Lyže užívat v souladu s pravidly pro jejich zacházení, jak s nimi byl Pronajímatelem seznámen.

Nahrávám...
Nahrávám...