dnes je 27.5.2024

Input:

50/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění účinném k 1.5.2022

č. 50/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění účinném k 1.5.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2015
o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
236/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
vkládá v § 10 odst. 5
423/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění; nové přechodné ustanovení
48/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
ruší část pátou
49/2017 Sb.
(k 1.3.2017)
mění § 4 odst. 1 písm. c), § 7 odst. 2 písm. d), § 8 odst. 3, § 20 odst. 6 písm. d), § 21 odst. 4 písm. d), § 22 odst. 7 písm. d), § 23 odst. 7 písm. d), § 23 odst. 8 písm. e), § 24 odst. 5 písm. d), § 25 odst. 5 písm. e), § 26 odst. 5 písm. e), § 27 odst. 4 písm. e), § 28 odst. 5 písm. d) a § 32 odst. 3; nové přechodné ustanovení
427/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění; nové přechodné ustanovení
43/2018 Sb.
(k 1.4.2018)
mění § 2, § 7, § 18, § 22, § 23, § 29, § 30 a přílohu č. 2; ruší § 3 a přílohu č. 1
293/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 8, § 9, § 11, § 12, § 18, § 20, § 24, § 31 a přílohu č. 3; vkládá nový 12a; nové přechodné ustanovení
350/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 7, § 9, § 12, § 12a, § 14, § 23, § 32 a přílohu č. 10; nové přechodné ustanovení
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 34a; nové přechodné ustanovení
566/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2, § 7, § 14, § 17, § 18, § 28, a přílohy č. 2, 4 a 10; nové přechodné ustanovení
566/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
původně vkládá v § 2 odst. 1 písm. c)
změnu nelze uskutečnit s ohledem na nové znění § 2, viz nař. vlády č. 55/2021 Sb.
55/2021 Sb.
(k 1.3.2021)
mění § 2, § 29, § 30 a § 33; nové přechodné ustanovení
177/2021 Sb.
(k 1.5.2021)
mění § 2; nové přechodné ustanovení
33/2022 Sb.
(k 1.3.2022)
mění § 2; nové přechodné ustanovení
33/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 2 odst. 1 - dosud neuvedeno
102/2022 Sb.
(k 1.5.2022)
mění § 12; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
STANOVENÍ NĚKTERÝCH PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÝCH PLATEB ZEMĚDĚLCŮM
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpis Evropské unie”)1) některé podmínky poskytování přímých plateb zemědělcům, kterými jsou
a) jednotná platba na plochu zemědělské půdy,
b) platba pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí,
c) dobrovolná podpora vázaná na produkci a
d) platba pro mladé zemědělce.
§ 2
Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům
(1) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „Fond”) fyzická osoba nebo právnická osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy”).
(2) O poskytnutí přímé platby zemědělcům podle § 1 může požádat též organizační složka státu podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, která splňuje podmínky uvedené v odstavci 1.
(3) Žadatel o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle odstavců 1 a 2 doručí Fondu žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři obsahujícím geoprostorové informace vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti3) .
(4) Případnou změnu žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům podle odstavců 1 a 2 doručí žadatel Fondu do 31. května příslušného kalendářního roku na formuláři vydaném Fondem27) .
§ 3
(zrušen nař. vlády č. 43/2018 Sb. k 1.4.2018)
§ 4
Žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům
(1) Žádost o poskytnutí přímé platby zemědělcům v souladu s předpisem Evropské unie upravujícím financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky4) obsahuje
a) seznam a výměru všech dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství evidovaných v evidenci využití půdy na žadatele,
b) druh zemědělské kultury všech dílů půdních bloků podle písmene a), jichž se podaná žádost týká, a
c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování
Nahrávám...
Nahrávám...