dnes je 27.5.2024

Input:

503/2012 Sb., Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.11.2017

č. 503/2012 Sb., Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1.11.2017
ZÁKON
ze dne 19. prosince 2012
o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
280/2013 Sb.
(k 1.10.2013)
mění, celkem 27 novelizačních bodů
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část jedenáctou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část jedenáctou
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2
185/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění, celkem 57 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění - dosud neuvedeno
295/2017 Sb.
(k 1.11.2017)
mění § 4 odst. 3, § 6 odst. 1 písm. b) a § 21
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Zřizuje se Státní pozemkový úřad jako správní úřad s celostátní působností.
(2) Státní pozemkový úřad je organizační složkou státu a účetní jednotkou.
(3) Sídlem Státního pozemkového úřadu je Praha.
(4) Státní pozemkový úřad je podřízen Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo”).
(5) Státní pozemkový úřad vykonává působnost podle
a) tohoto zákona,
b) zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi,
c) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,
d) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a
e) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
(6) Státní pozemkový úřad zajišťuje činnosti související s aktualizací a vedením celostátní databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek; správu této databáze zajišťuje ministerstvo.
§ 2
(1) Státní pozemkový úřad je tvořen ústředím Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústředí”) a krajskými pozemkovými úřady, které vykonávají činnost v rámci vyšších územních samosprávných celků1) (dále jen „krajský pozemkový úřad”).
(2) V čele Státního pozemkového úřadu je ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu (dále jen „ústřední ředitel”); jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. Ústřední ředitel je současně ředitelem ústředí.
(3) Krajský pozemkový úřad řídí jeho ředitel; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.
(4) Jako orgán prvního stupně rozhoduje ve správním řízení krajský pozemkový úřad jakožto vnitřní organizační jednotka Státního pozemkového úřadu podle územní působnosti; o odvolání proti jeho rozhodnutí rozhoduje ústředí, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak2) .
(5) Ústředí rozhoduje jako orgán prvního stupně ve správním řízení vedeném podle § 3 odst. 3 a 5. O odvolání proti jeho rozhodnutí rozhoduje ministerstvo.
(6) Státní pozemkový úřad zřizuje pro výkon své působnosti ších předpisů, pobočky krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů1) . Tyto pobočky rozhodují v řízení o pozemkových úpravách podle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jako orgány prvního stupně. O odvolání proti rozhodnutí pobočky rozhoduje ústředí.
§ 3
(1) Státní pozemkový úřad vytváří a spravuje rezervu státních pozemků (dále jen „rezerva”), která zahrnuje pozemky, s nimiž je Státní pozemkový úřad příslušný hospodařit, a která slouží k
a) výkonu působnosti Státního pozemkového úřadu a
b) uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou.
(2) Vytvoření a zachování potřebného rozsahu a
Nahrávám...
Nahrávám...