dnes je 18.7.2024

Input:

Vzor - Dohoda o výkonu práce přesčas

6.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.2.1 Vzor – Dohoda o výkonu práce přesčas

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

SOFTCOMP, a. s.

IČO: 236 54 663

se sídlem: Václavské náměstí 15, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 3456

jejímž jménem jedná: Kamil Novák, předseda představenstva

(dále jako „zaměstnavatel” na straně jedné)

a

Jaromír Dub

nar. 15. prosince 1972

bytem: U lesíka 13, Praha 9, PSČ 199 00

(dále jako „zaměstnanec” na straně druhé)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 93 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákoník práce“), uzavírají tuto

dohodu o výkonu práce přesčas
I.
Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 1. dubna 2019 pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje na pozici elektrotechnik.

1.2 Zaměstnavatel prohlašuje, že u něj z provozních důvodů vznikla potřeba vykonávat práci přesčas ze strany zaměstnance i nad rámec 150 hodin v kalendářním roce. Zaměstnavatel může v souladu s § 93 odst. 3 ZP požadovat práci nad uvedený rozsah pouze na základě dohody se zaměstnancem, proto smluvní strany uzavírají tuto dohodu.

II.
Dohoda o výkonu práce přesčas

2.1 Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude vykonávat pro zaměstnavatele v roce 2019 práci přesčas i nad rámec 150 hodin v kalendářním roce, a to dle pokynů a potřeb zaměstnavatele.

2.2 Maximální

Nahrávám...
Nahrávám...