dnes je 17.4.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (01/05/2016)

1.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory)

 

Operační program Zaměstnanost

 • Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/
 • Dílčí programy
  • Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR
   • Zaměření dotačního titulu: Poradenské a informační činnosti a programy. Bilanční a pracovní diagnostika. Motivační aktivity. Rekvalifikace. Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce. Zprostředkování zaměstnání. Podpora flexibilních forem zaměstnání. Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce. Realizace (nikoliv tvorba a pilotní ověřování) nových či inovativních nástrojů v oblasti zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trhu práce.
   • Příjemci podpory: Spolky a kraje – nositelé paktů zaměstnanosti. Pakty zaměstnanosti musí reprezentovat příslušný kraj jako strategická teritoriální partnerství Úřadu práce ČR, krajské samosprávy, odborových organizací, zástupců zaměstnavatelů (např. hospodářských a agrárních komor, hospodářských a sociálních partnerů zastupující zaměstnavatele) a případně dalších regionálních organizací (např. vzdělávacích institucí, podnikatelských subjektů, statutárních měst, rozvojových agentur, nestátních neziskových organizací).
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 9. 2016.
  • Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně- právní ochraně dětí
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti: a) vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče o děti na systém účinné a multidisciplinární sítě ambulantních a terénních preventivních a podpůrných služeb; b) podpora implementace komplexního plánu transformace pobytové péče o děti a praktické realizace transformačního procesu zařízení v praxi. Zavádění komplexních programů a nástrojů mezioborové a mezirezortní spolupráce, zavádění inovativních metod při řešení situace ohrožených rodin a dětí. Podpora zvyšování kvality služeb pro ohrožené rodiny a děti.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované organizační složkou státu působící v oblasti ochrany dětí a rodin, školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 7. 2016.

Národní dotace v zemědělství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/
 • Dílčí programy
  • Podpora restrukturalizace ovocných sadů
   • Zaměření dotačního titulu: Restrukturalizace ovocných sadů, resp. nezbytné zlepšení zdravotního stavu ovocných stromů a zlepšení kvality produkovaného ovoce. Výše dotace:a) sazba do 200 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 800 ks/ha), b) sazba do 100 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou jabloní, hrušní, meruněk, broskvoní, slivoní, třešní a višní na výměře minimálně 1 ha jednoho druhu (minimální počet stromů 400 ks/ha), c) sazba do 50 000 Kč/ha vysázeného ovocného sadu uznanou sadbou drobného ovoce (rybízů, angreštů, malin) na výměře minimálně 0,5 ha jednoho druhu (minimální počet sazenic 3 000 ks/ha).
   • Příjemci podpory: Podnikatel v zemědělské prvovýrobě.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2016.
  • Podpora včelařství
   • Zaměření dotačního titulu: Včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. Zazimovaným včelstvem pro účely této dotace se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává). Výše dotace:do 180 Kč na jedno včelstvo splňující předmět dotace.
   • Příjemci podpory: Včelař, chovající včely na území ČR. Český svaz včelařů, z.s., který zajišťuje administraci podpory a jehož prostřednictvím bude podpora včelařům, chovajícím včely na území ČR poskytnuta, obdrží 5 % z přiznané dotace. Včelař, který je členem ČSV, podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, z.s. ve které je jako člen evidován. Včelař, který není členem ČSV podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, z.s., na jejímž území má umístěná včelstva.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2016.
  • Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 3a
   • Zaměření dotačního titulu: Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin.
   • Příjemci podpory: Podnikatel podnikající v zemědělské výrobě, provádějící ozdravování polních a speciálních plodin.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2016.
  • Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, 3b
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora některých činností souvisejících s plněním „Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele v České republice od hospodářsky významných škodlivých organismů rostlin“ (NOPRM),
   • Příjemci podpory: Dodavatel rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele, v kategoriích předzákladní a základní rozmnožovací
Nahrávám...
Nahrávám...