dnes je 17.7.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (11/04/2016)

10.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory)

Operační program Životní prostředí

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/29-vyzva
 • Dílčí programy
  • Posílit přirozené funkce krajiny
   • Zaměření dotačního titulu: Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů.Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2016.
  • Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
   • Zaměření dotačního titulu: Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 (realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury). Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.
   • Příjemci podpory: Obce a města, svazky obcí, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 5. 2016.
  • Posílit biodiverzitu
   • Zaměření dotačního titulu: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba. Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.
   • Příjemci podpory: Obce a města, svazky obcí, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 5. 2016.
  • Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
   • Zaměření dotačního titulu: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch); zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků; obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby); realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně. Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 5. 2016.
  • Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže
   • Zaměření dotačního titulu: Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti. Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik. Sanace vážně kontaminovaných lokalit.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a města, svazky obcí, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, organizační složky státu, městské části hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2016.

Národní dotace v zemědělství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/
 • Dílčí programy
  • Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací Ministerstva zemědělství
   • Zaměření dotačního titulu: Úhrada nájmu výstavní plochy bez vybavení, úhrada cestovních nákladů a úhrada registračního poplatku subjektům účastnícím se české národní expozice organizované pod záštitou Ministerstva zemědělství v době od září/října 2015 (termín bude upřesněn po schválení dotačního programu EK) do 31. 7. 2016.
   • Příjemci podpory: Fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky a další organizace působící v odvětví zemědělství, potravinářství, krmivářství, zemědělské techniky, rybolovu a akvakultury.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 7. 2016.
  • Podpora účasti na ostatních mezinárodních zemědělských a potravinářských veletrzích a výstavách v zahraničí
   • Zaměření dotačního titulu: Úhrada nájmu výstavní plochy a stavby stánku, úhrada cestovních nákladů a úhrada registračního poplatku subjektům účastnícím se zemědělských a potravinářských veletrhů a výstav v zahraničí v době od září/října 2015 (termín bude upřesněn po schválení dotačního programu EK) do 30. 6. 2016, podávání přihlášek bude do 31. 7. 2016.
   • Příjemci podpory: Fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky a další organizace působící v odvětví zemědělství, potravinářství, krmivářství, zemědělské techniky, rybolovu a akvakultury.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 7. 2016.
  • Školní závody
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora propojení praxe a odborného vzdělávání formou spolupráce podnikatelských subjektů, které obdržely statut „Školní závod“, se středními školami zabezpečujícími přípravu budoucích pracovníků resortu. Podpora k vytváření podmínek pro praktické vyučování žáků středních škol stanovených resortních oborů na pracovištích subjektů jmenovaných Školním závodem.
   • Příjemci podpory: Podnikatelský subjekt, který se zabývá prvovýrobou v resortních oborech a je jmenován „Školním závodem“ dle „Pravidel Ministerstva zemědělství pro jmenování a činnost školních závodů“.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a
Nahrávám...
Nahrávám...